• Ponuka voliteľných predmetov pre 4. ročník – škol. rok 2019/2020

      

     Predmety so 4-hodinovou dotáciou:          

     rozšírený ruský jazyk                         RRJ

     rozšírený francúzsky jazyk                RFJ

     rozšírený nemecký jazyk                   RNJ

     španielsky jazyk                                 SJA

     rozširujúci dejepis                              RDJ

     rozširujúca občianska náuka              ROU

     rozširujúca matematika                      RZM

     rozširujúca fyzika (pre technikov)     ROFT

     rozširujúca fyzika (pre medikov)       ROFM

     rozširujúca chémia                             RZH

     rozširujúca biológia                            RZB

     rozširujúca geografia                         ROG

     rozširujúca informatika                      ROI

     dejiny umenia                                    DEU

      

     Predmety s 2-hodinovou dotáciou:            

     jazykové a literárne praktikum          JLP 

     cvičenia z anglického jazyka             CAJ

     konverzácia vo francúzskom jazyku  KFJ

     konverzácia v ruskom jazyku            KRJ

     konverzácia v nemeckom jazyku       KNJ

     psychológia                                        PSY

     ekonomika                                         EKO

     spoločenskovedný seminár                SPS

     seminár z filozofie                             SNF

     seminár z dejepisu                             SED

     seminár z matematiky                       SEM

     cvičenia z matematiky                       CVM

     seminár z informatiky                        SEN

     seminár z fyziky                                 SEF

     seminár z chémie                               SEC

     cvičenia z chémie                               CVC

     seminár z biológie                              SEB

     seminár z geografie – geopolitika      SEG

     deskriptívna geometria                      DEG

     seminár z dejín umenia                      DUS

     športová príprava všeobecná (na VŠ)  SQV

      

     Študenti si vyberajú z tejto ponuky tri 4–hodinové predmety a tri 2–hodinové predmety

     Termín odovzdania 1. zberu: 18. 2. – 8. 3. 2019