• K o l e k t í v n a    z m l u v a

      

     uzavretá dňa 26.4.2013 medzi zmluvnými stranami :

      

     Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku /ďalej len odborová organizácia/ pri Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove, Jiráskova 12, Bardejov, zastúpenou Mgr. Jánom Bojčíkom, predsedom ZO OZ PŠaV.

      

     a

      

     Gymnáziom Leonarda Stöckela v Bardejove, Jiráskova 12, Bardejov, zastúpeným RNDr. Marcelom Tribusom, riaditeľom

      školy /ďalej len zamestnávateľ/.

      

     Čl. 1

     Úvodné ustanovenie

      

     1. Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona č. 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších  predpisov a podľa čl. 5, ods. 7 prvej vety stanov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

      

     1. Na účely tejto Kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej organizácie a zamestnávateľa označenie „zmluvné strany“, namiesto označenia Kolektívna zmluva „KZ“, namiesto označenia zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce „ZP“, namiesto označenia zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov „ZVZ“ a namiesto Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2013  „KZVS“.

      

     Čl. 2

     Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa

      

     1. Zamestnávateľ uznáva v zmysle § 230, 231 a 232 ZP ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie KZ odborovú organizáciu, ktorá je zástupcom zamestnancov u daného zamestnávateľa. Odborová organizácia uznáva zamestnávateľa ako zmluvného partnera na rokovanie a uzavretie KZ. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú počas účinnosti tejto KZ spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto KZ.

      

     1. Zmluvné strany pri riešení vecí spoločného záujmu budú dôsledne rešpektovať vzájomné postavenie a práva, určené príslušnými zákonmi, normami a touto kolektívnou zmluvou. Pri riešení vecných problémov budú zásadne uplatňovať formy a metódy kolektívneho vyjednávania.

      

     Čl. 3

     Pôsobnosť Kolektívnej zmluvy

      

     1. Táto KZ upravuje individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.

      

     1. Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a v pracovnom pomere na kratší pracovný čas. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

       

     1. Účinnosť tejto KZ sa začína 1.5.2013 a platí do uzatvorenia novej kolektívnej zmluvy, pokiaľ doba účinnosti niektorých záväzkov nie je v nej dojednaná ináč.

      

     1. Pre členstvo alebo činnosť v odboroch, pre výkon funkcie, kritiku alebo spor nebudú voči nikomu vyvodzované žiadne postihy alebo opatrenia.

      

      

     Čl. 4

     Zmena Kolektívnej zmluvy

      

     1. KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode zmluvných strán na základe písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako dodatok ku KZ a číslujú sa v poradí, v akom sú  uzatvorené.

      

     1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodatkom ku KZ zmeniť ustanovenia KZ, ak to vyplynie zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné nároky v závislosti od prideleného rozpočtu a rozpočtových opatrení na rok 2013. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode dodatkom ku KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ.

      

     Čl. 5

     Archivovanie Kolektívnej zmluvy

      

     1. Zmluvné strany archivujú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti.

      

      

     Čl. 6

     Oboznámenie zamestnancov s Kolektívnou zmluvou

      

     1. Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ do 30 dní od jej podpísania. Termín stretnutia zamestnancov dohodne predseda odborovej organizácie s riaditeľom školy.

      

     1. Novoprijatých zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi zamestnávateľ s touto KZ  v rámci plnenia povinností v zmysle § 41 ods. 1ZP.

      

      

     Čl. 7

     Príplatky a náhrady

      

     1. Výška náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca je v období od  l. do  3. dňa dočasnej práceneschopnosti 25 % denného vymeriavacieho  základu a od 4. do 10. dňa dočasnej práceneschopnosti 55 %  denného vymeriavacieho základu.

     Čl. 8

     Výplata platu, zrážky z platu

      

     1. Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne najneskôr v 1 deň  po skončení predchádzajúceho mesiaca.

      

     1. Zamestnávateľ sa zaväzuje plat posielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si zriadili  v peňažných ústavoch podľa vlastného výberu.

      

     1. Zamestnávateľ sa zaväzuje na základe súhlasu zamestnanca, ktorý prejaví písomne na dohode o zrážkach zo mzdy vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca – člena odborovej organizácie v prospech účtu ZO OZ číslo 4007963422/7500 vo výške 1 % z čistého mesačného príjmu do 15. dňa v mesiaci.

      

     Čl. 9

     Odstupné a odchodné

      

     1. Zamestnanec má pri skončení pracovného pomeru z dôvodov uvedených v § 63 ods. písm. a) alebo b) ZP nárok na odstupné v rozsahu ustanovenom v  § 76 ods.1 a 2 ZP.

        

     1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi po splnení zákonných podmienok odchodné v sume jeho dvoch funkčných platov.

      

     Čl. 10

     Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie

      

     1. Zamestnávateľ pre činnosť OZ poskytne priestory, možnosť telefonovania a elektronickej pošty.

      

     1. Zamestnávateľ poskytne svoje rokovacie miestnosti pre odborovú organizáciu na svoj náklad za účelom vzdelávacích činnosti zamestnancov, na kolektívne vyjednávanie a uzatvárania kolektívnej zmluvy a na prípadné riešenie kolektívnych sporov, na zasadnutia orgánov OZ.

      

     1. Zamestnávateľ poskytne odborovým organizáciám priestory na zverejňovanie informácií pre zamestnancov.

      

     1. Zamestnávateľ poskytne predsedovi OZ alebo ním poverenému členovi OZ pracovné voľno s náhradou mzdy na výkon funkcie v odborovej organizácii.

      

     Čl. 11

     Dovolenka

      

     1. Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku.

      

     1. Dovolenka pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľa školy a jeho zástupcov, je deväť týždňov v kalendárnom roku.

      

     Čl. 12

     Pracovný čas

      

     1. Pracovný čas zamestnanca je 37,5 hodiny týždenne podľa KZVS časť II, bod 1 s účinnosťou od 1.2013.

      

     1. Za prácu nadčas sa bude pedagogickému zamestnancovi priznávať náhradné voľno nasledovne:
      1. za neodborné zastupovanie alebo zastupovanie v rámci pohotovosti 1 vyučovacej hodiny sa zamestnancovi uznáva 1 hodina nadčas,
      2. za priamu prácu so žiakmi na exkurziách, výletoch, divadelných predstaveniach sa prideľuje zamestnancovi náhradné voľno takto:
         • organizátor divadelného predstavenia (obyčajne triedny profesor) ................5 hod.
         • organizátor výletu, exkurzie za pracovný deň .................................................4 hod
         • organizátor výletu, exkurzie za deň pracovného pokoja alebo sviatok............8 hod
         • pomocný dozor za pracovný deň .....................................................................3 hod
         • pomocný dozor za deň pracovného pokoja alebo sviatok................................6 hod
         • pri účasti na školskom plese alebo podobnej akcii organizátor a triedny profesor dostanú za 1 hod. účasti na akcii 1 hod. náhradného voľna, pomocný dozor za 1 hod. na akcii ¾ náhradného voľna.

      

     1. Každá školská akcia musí byť vopred odsúhlasená riaditeľom školy alebo jeho štatutárnym zástupcom.

      

     Čl. 13

     Stravovanie

      

     1. Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu hlavnej pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení.

      

     1. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie zo svojho rozpočtu sumou vo výške 55 % hodnoty jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

      

     1. Zamestnávateľ sa zaväzuje prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (výška príspevku bude určená príkazným listom riaditeľa školy schváleným ZO OZ).

      

     1. Zamestnávateľská organizácia umožní stravovanie dôchodcom, bývalým zamestnancom školy a v odôvodnených prípadoch aj ich rodinným príslušníkom, prípadne rodinným príslušníkom zamestnancov školy podľa platných predpisov.

      

     Čl. 14

     Sociálny fond a doplnkové dôchodkové poistenie

      

     1. Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde.

      

     1. Zamestnávateľ tvorí sociálny fond:

     a/ povinným prídelom vo výške 1 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok,

     b/ ďalším prídelom vo výške 0,05 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok.

      

     3. Použitie fondu /povinný  prídel + ďalší prídel/:

     a/ stravovanie zamestnancov - bude určené príkazným listom riaditeľa školy schváleným odborovou organizáciou,

     b/ na regeneráciu pracovnej sily t.j. príspevok na kultúrno-spoločenské a športové akcie, masáže a pod.

     c/ na úhradu nákladov na dopravu do zamestnania. Prostriedky sa vyplatia bez   predloženia dokladov podľa rozhodnutia riaditeľa školy schváleného výborom ZO OZ podľa stavu finančných   prostriedkov.

      

     4. Zmluvné strany sa dohodli na výške príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie na rok 2013 vo výške 2,0 % z objemu hrubých miezd zamestnancov vrátane jubilejnej odmeny za obdobie 1-12/2013.

      

     5. Zamestnávateľ sa zaväzuje odvádzať príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie na účet doplnkovej dôchodkovej poisťovne, v ktorej je zamestnanec poistený.

      

     6. Odborový zväz schvaľuje príkaz riaditeľa, ktorým sa upravuje stravovanie zamestnancov a žiakov.

         

     Čl. 15

     Záverečné ustanovenia

      

     1. Táto KZ je vyhotovená v štyroch origináloch, pričom tie sa rozdelia nasledovne:

      1 originál – mzdová učtáreň,

      1 originál – do centrálnej evidencie zmlúv,

      1 originál – riaditeľ školy,

      1 originál – výbor ZO OZ PŠaV.

      

     1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto KZ si prečítali, súhlasia s jej obsahom a preto ju na znak súhlasu podpisujú.

      

      

     V Bardejove, 26.4.2013

      

      

     ..................................................

             RNDr. Marcel Tribus

                     riaditeľ školy

      

     ..............................................                            

          Mgr. Ján Bojčík                                                           

     predseda  ZO OZ PŠaV pri GLS       


     dodatky ku kolektívnej zmluve:

      

     dodatok č. 1

     dodatok č. 2

     dodatok č. 3

     dodatok č. 4

     dodatok č. 5