•                                                                           

      

      

     Z á k l a d n é   i n f o r m á c i e

        k začiatku školského roka

     na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove

      

                   

      

     •  
     • Cez portál Edupage zistiť záujem u rodičov žiakov o sadu testov na domáce samotestovanie – 23. – 25. 8. 2021, odovzdanie testov rodičom, resp. plnoletým žiakom proti podpisu.

      

     • Otvorenie školského roku -     1. ročník – zraz žiakov pred školskou jedálňou 7:45 hod.
     • 2. – 5. ročník – postupný príchod žiakov podľa jednotlivých ročníkov do kmeňových tried (2. roč. – 8:00 hod., 3. roč. – 8.15 hod., 4.a 5. roč. – 8:30 hod.)
     • Pri vstupe do budovy školy sa vykonáva ranný filter.
     • Pravidlá pobytu v škole sa nemenia. Rúško zostáva aj naďalej všade v interiéri (každý žiak má mať pri sebe minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky). Dodržiavanie odstupov, umývanie a dezinfekcia rúk.
     • Zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č. 1).
     • Žiaci s príznakmi ochorenia nebudú do školy vpustení.
     • Zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast.
     • Odporúčame zákonným zástupcom, resp. plnoletým žiakom predložiť škole Oznámenie o výnimke z karantény (Príloha č. 2).

      

     • Všetci zamestnanci pri prvom nástupe do práce a po každom prerušení práce v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkládajú Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č. 1).

      

     • Zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak je povinný BEZODKLADNE oznámiť potvrdené ochorenie na COVID-19, ochorenie v rodine alebo úzky kontakt s pozitívne testovanou osobou škole triednemu učiteľovi alebo riaditeľke školy.
     • Izolačná miestnosť - miestnosť výchovného poradcu. Miestnosť následne po opustení žiakom bude dôkladne vydezinfikovaná  a vyvetraná.
     • V triedach je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
     • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne trikrát denne a podľa potreby.
     • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne.
     • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
     • Stravovanie – školská jedáleň sa rozdelí na časti (zóny) tak, aby sa triedy pri sedení za stolmi  nepremiešavali,
     • pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov.

      

     Zelená fáza

     1. nie je žiadna osoba s podozrením na ochorenie COVID-19
     2. jedna alebo viac osôb podozrivých na ochorenie COVID-19 (t.j. jedna alebo viac osôb sú v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu s pozitívnou osobou).
     • Pri podozrení na ochorenie v škole
     • žiak - bezodkladne si nasadí rúško a je umiestnený do izolačnej miestnosti. Kontaktujeme zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú,
     • zamestnanec - bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
     • Pri podozrení na ochorenie mimo školy
     • žiak – bol v úzkom kontakte s pozitívnou osobou – karanténa žiaka 14 dní od posledného kontaktu, odporúča sa pretestovanie RT-PCR testom nariadeným RÚVZ alebo všeobecným lekárom. V prípade, že je žiak pozitívny, rodič informuje školu, žiak ostáva v karanténe 14 dní a škola prechádza do oranžovej fázy Školského semaforu.
     • zamestnanec – nechodí do práce, absolvuje RT-PCR test. Pri negatívnom výsledku – informuje zamestnávateľa, výučba pokračuje štandardným spôsobom, ukončenie karantény – určuje všeobecný lekár.
     • Telesná a športová výchova – odporúča sa realizovať v exteriéri. Interiér – minimálne premiešavanie tried – Covid Automat pre šport.

      

     Oranžová fáza

     1. minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID-19
     • Potvrdená osoba na ochorenie COVID-19 – oznámiť všetkým úzkym kontaktom v období 2 dni predchádzajúcich dňu testovania, oznámiť škole,
     • ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec – trieda ide do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény),
     • ak sa vyskytne v domácnosti – karanténa iba pre daného žiaka, zamestnanca,
     • domácu izoláciu/karanténu nie je možné predčasne ukončiť po obdŕžaní negatívneho testu.

      

      

     Červená fáza

     1. pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch COVID-19, ak ide o epidemický výskyt a po nariadení miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

     Môže byť obmedzená prevádzka vo viacerých triedach.

      

      

      

     V Bardejove, 25. 08. 2021                                                                          Mgr. Alena Gombošová                                                                                                                                                         riaditeľka školy