• V minulom školskom roku prešla naša školská jedáleň procesom digitalizácie. V školskom roku 2020/2021 naďalej zostáva elektronické nahlasovanie jedla na nasledujúci deň, taktiež odhlasovanie z dôvodu neúčasti na vyučovaní. Ostáva platba cez internetbanking študentom odpadajú starosti so zaobstaraním si lístkov a rodičia zabezpečia stravu svojim deťom z pohodlia domova. Najideálnejšie je si vytvoriť  trvalý príkaz v  rozmedzí mesiacov september máj. Ak zostal študentovi kredit zo školského roku 2019/2020, tak mu bude prenesený do nového školského roku. Kontrolným prvkom medzi študentom a jedálňou bude čipový prívesok, resp. študentská karta ISIC.  Čip/ISIC bude taktiež nositeľom informácii pre panie kuchárky, ktoré po nasnímaní budú vedieť aké jedlo majú vydať.

     Nevyhnutnou súčasťou je prihlášku na stravovanie v ŠJ, ktorú je potrebné vypísať a podpísať zákonným  zástupcom. Na prihláške sú uvedené všetky potrebne informácie.

      

     tu_stiahnut_prihlasku_SJ_2020_2021.pdf

      

     Doplnkové informácie pre rodičov a študentov:

     Výška nákladov na stravovanie v ŠJ:

     Obedy: 1,40€ (1,33€ stravné náklady + 0,07€ režijné náklady)

     Fixná suma za obed: 28 €/mesačne

      

     Platba za stravné sa uhrádza mesiac  vopred najneskôr do 25. dňa v mesiaci. Stravné je možné uhrádzať bezhotovostným prevodom  na číslo účtu:

     IBAN – SK02 8180 0000 0070 0051 6041 Stravovací účet

      

     Variabilný symbol bude žiakovi  pridelený. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka. Konštantný symbol: 0308.

      

     Odhlásiť stravu je možné v deň vydávania stravy  do 7:45 hod. a to cez internetovú stránku školy/mobilná aplikácia.

      

     Obedy sa vydávajú v čase od 11:30 – 14:30 hod. Každý žiak musí na obed so sebou nosiť čipový prívesok (poplatok 2€) alebo študentskú kartu ISIC. V prípade, že žiak čipový prívesok /ISIC zabudne, oznámi to pri výdajnom okienku kuchárkam.

     Výber stravy (menu1/menu2) je možné zrealizovať deň vopred do 14.00 hod.

      

     Obdobie financovania/vydávania obedov: 

     SEPTEMBER – MÁJ (žiaci v maturitnom ročníku SEPTEMBER – APRÍL)

     JÚN resp. MÁJ – vyúčtovanie (preplatky/nedoplatky) – NEPLATÍ SA!