• Oznam č. 4 (27. 3. 2020)

     • Informácie pre záujemcov o štúdium v bilingválnej sekcii Gymnázia Leonarda Stöckela

      Prijímacie skúšky sa v pôvodnom termíne 31.3.2020 konať nebudú. Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl. 

      Mgr. Alena Gombošová

      riaditeľka školy

     • Oznam 3 (18. 3. 2020)

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá nastala od 13.3.2020 by sme Vás chceli požiadať, aby ste zrušili trvalý príkaz na platbu za obedy resp. už neposielali peniaze za stravu  v ŠJ. O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

      Mgr. Mária Živčáková/vedúca ŠJ

     • Oznam 2 (13. 3. 2020)

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov  Ústredného krízového štábu
       

      p r e r u š u j e   vyučovanie

       

      na školách v období

      od pondelka 30. marca 2020 až do odvolania.
       

      Mgr. Alena Gombošová

      riaditeľka školy

       

       

       

       

     • Oznam 1 (12. 3. 2020)

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v súlade s pokynmi predsedu Prešovského samosprávneho kraja riaditeľka Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove vyhlasuje na piatok, 13. marca 2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „riaditeľské voľno“.

      Tento pokyn platí pre zajtrajší deň.

       

      Mgr. Alena Gombošová, riaditeľka školy