• Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania

      

      

     Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha podľa upraveného rozvrhu, ktorý rešpektuje tieto pravidlá:

     • časová dotácia 1 hodina – 1 online hodina každý druhý týždeň,
     • časová dotácia 2 hodiny – 1 online hodina,
     • časová dotácia 3 hodiny – 1 online hodiny + 1 online konzultácia,
     • časová dotácia 4 – 5 hodín – 2 online hodiny + 1online konzultácia.

     Komunikácia žiakov s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

     • prioritne prostredníctvom školského portálu EduPage – zadávanie úloh a študijného materiálu,
     • prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams – realizácia online hodín a online konzultácií,
     • prostredníctvom emailovej komunikácie, pričom pedagogickí zamestnanci používajú služobné emailové schránky.

      

     1. Učiteľ si v upravenom rozvrhu hodín presne určí online hodinu a online konzultáciu.
     2. Všetky online hodiny a konzultácie sa plánujú v kalendári MS Teams minimálne 2 dni vopred, resp. sú naplánované cyklicky v jednotlivé dni, týždne.
     3. Žiak sa na hodinu z rozvrhu prihlási v danom čase cez aplikáciu MS TEAMS.
     4. Učiteľ zistí dochádzku, zapíše ju spoločne s preberaným učivom do ETK a oboznámi žiakov so spôsobom, akým bude hodina vedená (vysvetľovanie učiva, zadanie úlohy, zaslanie materiálu, testovanie, skúšanie a pod.)
     5. Učiteľ overí a dohodne možnosti spolupráce so žiakmi (jasne zadefinuje spôsob komunikácie – napr. cez EduPage, Teams, termíny zadávania úloh, spôsob a termíny kontroly zadaných úloh), až potom ich začne realizovať.
     6. Učiteľ zadáva žiakom úlohy  (podľa platného rozvrhu hodín) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie, resp. vypracovanie, odovzdanie:
     • nové učivo na štúdium (napr. študijné texty, prezentácie, a pod.),
     • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, a pod.),
     • zadania na overenie pochopenia učiva (ústne skúšanie, testy, previerky, slohové útvary, zvukové stopy, videá a pod.),
     • projekty na samostatnú prácu.
     1. Učitelia zadávajú žiakom úlohy v pracovných dňoch v čase rozvrhu hodín, od 7:30 do 15:30 hod.,
     2. Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.

      

     Žiak je povinný:

     • zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní v rozsahu platného rozvrhu hodín triedy. V tomto čase sa nezúčastňuje aktivít, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom. Na hodinu sa nestačí iba pripojiť, treba na nej aj aktívne pracovať podľa pokynov vyučujúceho. V prípade jeho neúčasti bude jeho neprítomnosť zaznamenaná v ETK. Svoju neprítomnosť na vyučovaní musí zdôvodniť relevantným ospravedlnením,
     • pri vstupe do online miestnosti riadiť sa pokynmi vyučujúceho  (zapnutý resp. vypnutý mikrofón/kamera, hlásenie sa a pod.),
     • nezasahovať do hodiny akýmkoľvek spôsobom a narúšať priebeh hodiny (vykrikovanie, pozývanie iných žiakov do skupiny, vypínanie/zapínanie mikrofónu učiteľa, nahrávanie hodiny bez súhlasu učiteľa, svojvoľné odhlasovanie sa z hodiny a pod.),
     • pracovať pri vypracovaní úloh samostatne a odovzdávať ich načas,
     • nepoužívať pri písaní testov žiadne nedovolené prostriedky a pomôcky, ktorými by si mohol pomôcť k lepšiemu výsledku testu. Pri písaní testu sa žiak riadi pokynmi vyučujúceho (napr. zapnutá web kamera, mikrofón, časový limit a pod.) a pracuje samostatne,
     • v prípade nesplnenia podmienok, nedodržania pokynov vyučujúceho pri písaní testov, žiak prichádza do školy, pracuje v triede (dodržanie všetkých protiepidemiologických opatrení),
     • v prípade technických problémov počas dištančného vzdelávania je žiak povinný okamžite informovať o tejto skutočnosti triedneho učiteľa, prípadne príslušných vyučujúcich a dohodnúť sa na podmienkach ďalšieho postupu,
     • spolupracovať pri dištančnom vzdelávaní s jednotlivými vyučujúcimi. Ak sa nebude zúčastňovať online vyučovania a komunikovať s vyučujúcimi bez udania relevantného dôvodu, automaticky nevyhovuje kritériám hodnotenia dištančnej formy vzdelávania a bude mu navrhnutá komisionálna skúška z príslušného predmetu/predmetov, vo vopred stanovenom termíne,
     • žiaci sú povinní každý deň sledovať aktualizácie na EduPage, resp. MS Teams.

      

     Prechodné obdobie po dištančnom vzdelávaní

      1. Po obnovení prezenčného vzdelávania učitelia zistia a vyhodnotia stav vedomostí žiakov nadobudnuté počas dištančného vzdelávania.
      2. Hodnotenie a klasifikácia počas dištančného vzdelávania sa započíta do celkového hodnotenia.

      

      

     Mgr. Alena Gombošová, riaditeľka školy