• Smernica - školské úrazy

    • Názov organizácie:

     Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 01  Bardejov

     Názov internej smernice:

     Oznamovanie a evidencia registrovaných školských úrazov 

     a nebezpečných udalostí 

     Poradové číslo smernice:

     3/2016/GLS

     Vypracoval:

     Ing. Viera Semanová

     Schválil:

     RNDr. Marcel Tribus

     Dátum schválenia smernice:

     31.08.2016

     Platnosť smernice:

     01.09.2016

     Prílohy:

     2

      

      

      

     O B S A H

      

                                                                                                                                                 

     Článok 1          Všeobecné ustanovenie                                                       

     Článok 2          Školský úraz

     Článok 3          Oznamovanie školských úrazov                                         

     Článok 4          Spisovanie záznamu o registrovanom školskom úraze    

     Článok 5          Evidencia neregistrovaných školských úrazov 

     Článok 6          Štatistická evidencia o úrazovosti žiakov

     Článok 7          Nebezpečná udalosť                                                            

     Článok 8           Úschova dokladov 

     Článok 9           Odškodňovanie školských úrazov

     Článok 10         Záverečné ustanovenia a účinnosť                                     

      

     Prílohy 

     1. Záznam o registrovanom školskom úraze (stiahnuť)

     2. Metodické usmernenie č.4/2009 R k zavedeniu jednotného postupu škôl,  školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského a pri evidencii nebezpečných udalostí

      

      

     Oznamovanie a evidencia registrovaných školských úrazov 

     a nebezpečných udalostí 

      

      

     Článok 1

     Všeobecné ustanovenie

      

     V zmysle ustanovenia  Čl. 1 ods. 7 Metodického usmernenia MŠ SR č. 4/2009-R k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí riaditeľ Gymnázia Leonarda Stöckela so sídlom Jiráskova 12, 085 01 Bardejov (ďalej len „škola“) vydáva internú smernicu, ktorou sa určuje jednotný postup pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí v priestoroch školy a na akciách organizovaných niektorou z jej organizačných zložiek.

      

      

     Článok 2

     Školský úraz

      

     1. Registrovaný školský úraz je poškodenie zdravia (ďalej len „úraz“) dieťaťa a žiaka (ďalej len „žiak“), ak sa stal
      1. pri výchovno-vzdelávacej činnosti v škole alebo v priamej súvislosti s ňou alebo nepovinnej činnosti organizovanej školou alebo v priamej súvislosti s ňou,
      2. pri činnostiach, ktoré nie sú uvedené v písmene a) ak ich žiak vykonal na príkaz alebo               so súhlasom učiteľa alebo povereného zamestnanca školy.

          

     1. Za registrovaný školský úraz sa považuje taký úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej viac ako tri dni alebo smrť žiaka.

      

     1. Záznam o registrovanom školskom úraze uvedený v prílohe 1 musí byť spísaný najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Ak sa jedná o neplnoletého žiaka, k jeho spísaniu sa prizve zákonný zástupca žiaka.

      

     1. Neregistrovaný školský úraz je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej menej ako štyri dni, poprípade ak aj nedôjde k neprítomnosti žiaka v škole, ale dôjde k poškodeniu jeho zdravia úrazom.

      

     1. Vyšetrením úrazu sa rozumie zistenie všetkých okolností a príčin vzniku úrazu, miesta úrazu, svedkov úrazu, zadokumentovania miesta úrazu ak ide o závažný úraz, uvedenia mena a priezviska pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, poprípade mena a priezviska zamestnanca, ktorý dal žiakovi pokyn na činnosť, ktorá viedla k vzniku úrazu.

      

      

      

      

     Článok 3

     Oznamovanie školských úrazov

      

     1. Vznik školského úrazu je povinný bezodkladne oznámiť škole žiak, ktorý utrpel úraz, resp. zákonný zástupca neplnoletého žiaka. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na úrazy, ktoré sa stali počas výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov mimo vlastnej školy, napr. na súťažiach a iných podujatiach v iných školách a pod. 

      

     1. Vznik školského úrazu alebo nebezpečnej udalosti oznámi:
     1. žiak, ktorý utrpel úraz, bezprostredne po úraze alebo udalosti pedagogickému dozoru, ak to nie je možné, triednemu učiteľovi alebo inému poverenému zamestnancovi školy
     2. ak nie je možné oznámiť školský úraz podľa predchádzajúceho odseku, oznámi ho zákonný zástupca žiaka osobne v škole, písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou najneskôr v tretí kalendárny deň nasledujúci po dni vzniku úrazu, nakoľko škola je povinná školský úraz vyšetriť a do 7 kalendárnych dní od vzniku školského úrazu ho zaevidovať prostredníctvom aplikácie MŠVVaŠ SR.

     Za doručenie oznámenia sa považuje jeho doručenie riaditeľovi školy, do podateľne školy alebo triednemu učiteľovi žiaka.

      

     1. Na základe oznámenia o školskom úraze podľa ods. 2 pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu zabezpečí neodkladne za účasti žiaka, ktorý utrpel úraz, jeho zákonného zástupcu a svedkov úrazu spísanie záznamu o registrovanom školskom úraze podľa prílohy č. 1 k tomuto metodickému usmerneniu.

      

      

     Článok 4

     Spisovanie záznamu o registrovanom školskom úraze

      

     1. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, ak to nie je možné, tak triedny učiteľ žiaka, prípadne iný zamestnanec poverený riaditeľom školy.

      

     1. Škola vyšetrí každý úraz, ktorý sa stane žiakovi pri činnostiach uvedených v Článku 2. Zistí, či spĺňa charakter a požiadavky registrovaného školského úrazu. Zároveň zistí príčinu úrazu, kto úraz zavinil, okolnosti jeho vzniku, prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného úrazu. Potom postupuje podľa Článku 2 tejto smernice.

      

     1. Ak u žiaka došlo k ťažkej ujme na zdraví  alebo ak nastala smrť žiaka, oznam o registrovanom školskom úraze a podklady z jeho vyšetrovania zasiela škola Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do jedného mesiaca od spísania tohto úrazu.

      

      

      

      

      

      

     Článok 5

     Evidencia neregistrovaných školských úrazov

      

     1. Evidenciu neregistrovaných školských úrazov vedie pedagogický zamestnanec zodpovedný za BOZP.
     2. Evidencia obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia žiaka, ktorý utrpel úraz, deň, hodinu, mesiac a rok vzniku úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis ako k úrazu došlo, charakter úrazu, svedkov úrazu a meno a priezvisko pedagogického alebo odborného zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie neregistrovaných úrazov.

      

     1. Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky prejavia neskôr.

      

      

     Článok 6

     Štatistická evidencia o úrazovosti žiakov

      

     1. Škola je povinná pre štatistické účely do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu tento zaevidovať prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01. 

      

     1. Štatistická evidencia o školských úrazoch je vedená priebežne len vo webovej aplikácii, iný výkaz na konci školského roka sa nevyplňuje.

      

      

     Článok 7

     Nebezpečná udalosť

      

     1. Nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie žiaka, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia.

      

     1. Škola vedie evidenciu nebezpečných udalostí.

      

     1. Škola po oznámení nebezpečnej udalosti bezodkladne vykoná potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia žiaka.  

      

      

     Článok 8

     Úschova dokladov

      

     Škola  je povinná uchovávať záznam o registrovanom školskom úraze päť rokov od vzniku tohto úrazu. Rovnaká lehota platí aj pre evidenciu neregistrovaných školských úrazov podľa Článku 5.

      

      

      

     Článok 9

     Odškodňovanie školských úrazov

      

     Škola po ukončení liečenia zabezpečí odškodnenie úrazu v zmysle platných právnych predpisov a na základe zmluvy s komerčnou poisťovňou, u ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov.

     Článok 10

     Záverečné ustanovenia a účinnosť

      

     1. Riaditeľ školy zabezpečí, aby boli všetci žiaci poučení  o pravidlách pri oznamovaní a registrovaní školských úrazoch.

      

     1. Internú smernicu zverejní  na všeobecne prístupnom mieste v škole, na internetovej stránke školy a oboznámi s ňou zákonných zástupcov žiakov na združeniach rodičov školy.

      

     1. Táto smernica nadobúda účinnosť 01. septembra 2016. 

      

      

      

     V Bardejove 31.08.2016

      

      

      

      

      

      

     Vypracoval: Ing. Viera Semanová

      

     Posúdil: Mgr. Ján Miškanin