•  

     V školskom roku 2022/2023 naďalej zostáva elektronické nahlasovanie jedla na nasledujúci deň, taktiež odhlasovanie z dôvodu neúčasti na vyučovaní. Ostáva platba cez internetbanking  študentom odpadajú starosti so zaobstaraním si lístkov a rodičia zabezpečia stravu svojim deťom z pohodlia domova. Najideálnejšie je si vytvoriť  trvalý príkaz v  rozmedzí mesiacov september  máj. Kontrolným prvkom medzi študentom a jedálňou je čipový prívesok, resp. študentská karta ISIC.  Čip/ISIC je taktiež nositeľom informácii pre panie kuchárky, ktoré po nasnímaní budú vedieť aké jedlo majú vydať.

     Nevyhnutnou súčasťou je prihláška na stravovanie v ŠJ, ktorú je potrebné vypísať a podpísať zákonným  zástupcom. Na prihláške sú uvedené všetky potrebne informácie.

      

       Doplnkové informácie pre rodičov a študentov:

     Výška nákladov na stravovanie v ŠJ:

     Obedy: 1,64€ (1,41€ stravné náklady + 0,23€ režijné náklady)

     Fixná suma za obed: 30 €/mesačne

      

     STIAHNUT_prihlaska_SJ_2022_2023_-_ziaci.docx

      

     Platba za stravné sa uhrádza mesiac  vopred najneskôr do 20. dňa v mesiaci.

     Platbu za stravné za mesiac 09/2022 je potrebné uhradiť najneskôr do 6.9.2022

     Stravné je možné uhrádzať bezhotovostným prevodom  na číslo účtu:

     IBAN – SK02 8180 0000 0070 0051 6041 Stravovací účet

      

     Variabilný symbol nájdete po prihlásení v prehľade poplatkoch a platieb  cez web

      

     https://gymlsbj.edupage.org/platby/?me

     a taktiež pomocou aplikácie edupage

      

      

     Variabilný symbol sa Vám zobrazí až po zakliknutí možnosti:  Bankový prevod

      

      

      

      

      

      

     Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka.  Konštantný symbol: 0308.

      

     Odhlásiť stravu je možné v deň vydávania stravy  do 7:45 hod. a to cez internetovú stránku školy/mobilná aplikácia.

      

     Obedy sa vydávajú v čase od 11:30 – 14:30 hod. Každý žiak musí na obed so sebou nosiť čipový prívesok (poplatok 2€) alebo študentskú kartu ISIC. V prípade, že žiak čipový prívesok /ISIC zabudne, oznámi to pri výdajnom okienku kuchárkam.

     Výber stravy (menu1/menu2) je možné zrealizovať deň vopred do 14.00 hod.

      

     Obdobie financovania/vydávania obedov: 

     SEPTEMBER – MÁJ (žiaci v maturitnom ročníku SEPTEMBER – APRÍL)

     JÚN resp. MÁJ – vyúčtovanie (preplatky/nedoplatky) – NEPLATÍ SA!

      

     Záväznou prihláškou na stravu sa každý stravník zaväzuje odoberať stravu , kde v nastavení nahlásených jedál je na celý školský rok nastavený obed – menu č.1 . V aplikácii EduPage a pomocou svojho konta si vie každý individuálne zmeniť menu č.1 na menu č.2 ,  prípadne obed odhlásiť. Na základe všetkých možností , ktoré sú stravníkom umožnené, neodhlásené , prípadne neprevzaté obedy sú účtované , nakoľko sú tieto obedy v daný deň pripravené .