• Názov organizácie:

     Gymnázium LeonardaStöckela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov

     Názov internej smernice:

     Smernica o stravovaní v školskej jedálni

     Poradové číslo smernice:

     1/2023/GLS

     Vypracoval:

     Ing. Viera Semanová

     Schválil:

     Mgr. Alena Gombošová, MBA

     Dátum schválenia smernice:

     20.02.2023

     Platnosť smernice:

     01.03.2023

     Prílohy:

     4

      

     Článok 1

     Všeobecné ustanovenia

      

     1. Cieľom tejto smernice je stanovenie zásad týkajúceho sa stravovania v Školskej jedálni pri Gymnáziu Leonarda Stöckela, Jiráskova 12 a poskytovaním stravného zamestnancom (ďalej len „škola“).

      

     1. Smernica určuje spôsob a výšku stanovenia nákladov na stravovanie pre zákonných zástupcov žiaka ,termín, spôsob objednávania a výdaja stravy a ostatné podmienky spojené so stravovaním v ŠJ pre všetky vekové kategórie stravníkov.

      

     1. Týmto interným predpisom sa bližšie upravujú nároky zamestnancov a povinnosť zamestnávateľa pri zabezpečovaní stravného zamestnancomv zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

      

     Článok.2

     Spôsob a forma stravovania

      

     1. Školská jedáleň poskytuje svoje služby žiakom a zamestnancom školy.

      

     1. Školská jedáleň je počas školského roka v prevádzke od 1. septembra do 30. júna

      

     1. Podľa zákona č.245/2008 Z.z. (školský zákon) §140, školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných ministerstvom školstva, odporúčaných výživových dávok, zásad na zostavovanie jedálnych lístkov, finančných podmienok na nákup potravín.

      

     Článok.3

     Stravníci

      

     1. Stravníkom v školskej jedálni sa stáva žiak na základe podania prihlášky na stravovanie, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka najneskôr deň pred začatím sa stravovania. Novoprijatí žiaci školy odovzdávajú vyplnenú prihlášku na sekretariát školy. Ostatní žiaci školy podávajú prihlášku na stravovanie vedúcej školskej jedálne. Prihláška na stravovanie je súčasťou tejto smernice ako príloha č. 1 a v elektronickej podobe je na stránke školy v kolónke „JEDÁLEŇ INFO“.

      

     1. Stravníkmi školskej jedálne  sú  aj zamestnanci   školy,  prihlásení   na  odber  stravy.

     Všetci stravníci uhrádzajú poplatok za stravu podľa“ kalkulačného listu príloha č. 2 tejto smernice“ o určení výšky príspevku na stravu a  čiastočnú  úhradu nákladov  v školských zariadeniach.

      

     1. V školskej jedálni sa môžu stravovať aj externí stravníci (dôchodcovia bývali zamestnanci školy), ktorí uhrádzajú poplatok za stravu vo výške ceny jedla 5,33,- EUR.

      

     1. Obedy do obedárov sa v školskej jedálni nevydávajú nakoľko ŠJ nemá výdajne miesto.

      

     Článok. 4

     Výška, termín a spôsob úhrad stravovania v ŠJ

     1. Stravovanie študentom v ŠJ sa poskytuje za úhradu nákladov na stravu, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Výška úhrady nákladov v zmysle bodu 1 tohto článku je 2,40,- EUR. Táto suma sa delí na úhradu nákladov na stravovania(nákup potravín) 2,10,-EUR a úhradu režijných nákladov 0,30,- EUR.

      

     1. Platba za stravné sa uhrádza mesiac  vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Stravné je možné uhrádzať len bezhotovostným prevodom  na číslo účtu:

     IBAN – SK02 8180 0000 0070 0051 6041 Stravovací účet

     1. Variabilný symbol bude žiakovi  pridelený po podaní prihláška na sekretariáte školy. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka. Konštantný symbol: 0308.

      

     1. Odhlásiť stravu je možné v deň vydávania stravy  do 7:45 hod. a to cez internetovú stránku školy/mobilná aplikácia.

      

     1. Obedy sa vydávajú v čase od 11:30 – 14:30 hod. Každý žiak musí na obed so sebou nosiť čipový prívesok aleboštudentskú kartu ISIC. V prípade, že žiak čipový prívesok /ISIC zabudne, oznámi to pri výdajnom okienku kuchárkam.

     Výber stravy (menu1/menu2) je možné zrealizovať deň vopred do 14.00 hod.

      

                 Článok. 5

     Obdobie financovania/vydávania obedov

     1. Platba za obedy je preddavková,  platí sa každá mesiac vopred a vždy v rovnakej výške:
     • študenti 45,- EUR
     • zamestnanci 35,- EUR
     1. Rozpis platieb:
     • na mesiac september uhradiť najneskôr deň pred začatím sa stravovania
     • na mesiac október uhradiť platbu do 20. septembra
     • na mesiac november uhradiť platbu do 20. októbra
     • na mesiac december uhradiť platbu do 20. novembra
     • na mesiac január uhradiť platbu do 20. decembra
     • na mesiac február uhradiť platbu do 20. januára
     • na mesiac marec uhradiť platbu do 20. februára
     • na mesiac apríl uhradiť platbu do 20. marca
     • na mesiac maj uhradiť platbu do 20.apríla
     • na mesiac jún sa platba neuhrádza mesiac   máj je vyúčtovacie obdobie

      

     1. V mesiaci máj sa uskutoční vyúčtovanie a následne bude všetkým stravníkom oznámená výška preplatku, alebo nedoplatku. Preplatok sa vráti stravníkom do 31. augusta maturantom do 30. júna. Nedoplatok bude potrebné uhradiť do 3. júna.

      

     1. Žiaci v maturitnom ročníku majú vyúčtovacie obdobie mesiac apríl

      

     Článok 6

     Nákup čipového prívesku/ISIC karty

      

     1. Z dôvodu zefektívnenia výdaja stravy v ŠJ sa vydaj stravy realizuje pre žiakov, zamestnancov a ostatných stravníkov pomocou čipových príveskov, alebo ISIC karty. Čipový prívesok si všetci stravnícizakúpia na sekretariáte školy pri odovzdaní prihlášky. Poplatok za čipový prívesok je 2,- €. ISIC kartysi majú možnosť všetci žiaci vybaviť u povereného pedagóga (bližšie informácie na sekretariáte). Pri strate čipového prívesku je možné zakúpiť nový za poplatok 2,- €. Po zakúpení sa čip stáva majetkom stravníka, je platný po celú dobu návštevy gymnázia.

      

     Článok 7

     Poskytovanie stravovania  a finančného príspevku na stravu

     1. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov poskytovaním jedného hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení – školskej jedálni pri Gymnáziu Leonarda Stöckela. Pri zabezpečovaní stravovania sa škola riadi ustanovením § 152 Zákonníka práce.
     2. V súlade s §152 zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonníka práce ma zamestnanec nárok na poskytnutie stravy, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.
     3. Výška príspevku na stravovanie je minimálne 55% ceny jedla a maximálne 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách.
     4. Ak zamestnancovi nie je možné zabezpečiť počas pracovnej zmeny stravovanie v školskej jedálni z dôvodu výluky školskej jedálne, v rámci prázdnin, sanitárneho dňa, alebo inej mimoriadnej situácie, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný  príspevok na stravovanie za jednu 7,5 hodinovú zmenu. Výška finančného príspevku na stravovanie podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce je najmenej 55% z minimálnej hodnoty stravovacej poukážky (minimálna hodnota poukážky je 75% zo stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín) za splnenia podmienok uvedených v § 152 ods. 6 Zákonníka práce.

      

     1. Zamestnávateľ poskytuje svojím zamestnancom aj finančný príspevok z sociálneho fondu vo výške uvedenej v kolektívnej zmluve článok 13.
     2. Finančný príspevok na stravovanie a finančný príspevok zo sociálneho fondu sa vypláca spolu s platom vo výplatných termínoch určených v kolektívnej zmluve.
     3. Finančný príspevok na stravovanie a finančný príspevok zo sociálneho fondu zamestnanec dostáva za odpracovaný mesiac, teda pozadu.
     4. Finančný príspevok na stravovanie sa považuje za zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý podlieha daní z príjmov zo závislej činnosti. Len ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, je tento finančný príspevok podľa §5 ods. 7 písm.b) zákona č. 595/2003 Z.z. o daní z príjmov oslobodený od dane.

     Článok 8

     Výška stravného

     1. Výška stravného je v súlade s platnými finančnými pásmami MŠVVaŠ SR na nákup potravín pre jednotlivé kategórie stravníkov spolu s čiastočnou úhradou režijných nákladov na základe všeobecného záväzného nariadenia PSK č. 99/2023 schválené 14.02.2023 uznesením č. 41/2023 podľa článku IV. bod 1. ods. b)
     2. Výška režijných nákladov je stanovená kalkulačným listom zo dňa 20.02.2023, ktorí je  súčasťou tejto smernice.
     3. Cena stravného lístka sa vypočíta ako hodnota cenný jedla mínus príspevok zamestnávateľa mínus príspevok zo sociálneho fondu:

      

     Suma v eurách

     Hodnota hlavného jedla

     5,33

     Príspevok zamestnávateľa/55 % náklad školy/úhrada školy

     2,93

     Príspevok zo sociálneho fondu

     0,65

     Cena stravného lístka/úhrada zamestnanca

     1,75

     Spolu cena stravného zamestnanca

     0,65 +1,75 = 2,40

      

      

     Článok 9

     Záverečné ustanovenia

      

     1. Smernica je súčasťou systému finančného riadenia a podlieha aktualizácii podľa potrieb a zmien kompetencií a zodpovedností. Zmeny smernice sa vykonávajú vydaním jej dodatku.

      

     1. Touto smernicou sa ruší platnosť smernice č. 3/2022/GLS zo dňa 15.08.2022 a zároveň sa ruší platnosť kalkulačného listu zo dňa 15.08.2022

      

     1. Smernica je platná dátumom schválenia riaditeľky a účinná od 01.03.2023