•  

     Rodičovská rada pri Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove

      

     Rodičovská rada pri Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove je združenie rodičov a zákonných zástupcov žiakov, ktorí sú zástupcami jednotlivých tried.

     Rodičovská rada:

     • zhromažďuje názory, pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania a predkladá ich riaditeľke,
     • podáva návrhy na čerpanie prostriedkov z IUVENESFONDU n. f. v záujme podporiť výchovu, výučbu a aktivity žiakov,
     • volí predsedu Rodičovskej rady, ktorý je zástupcom rodičov v neinvestičnom fonde IUVENESFOND, zúčastňuje sa zasadnutí fondu a informuje o rozpočte a správe fondu Rodičovskú radu.

      

     stiahnut_zapisnicu_z_RR_24920.pdf

      


     Rodičovská rada 2020/2021

     1.A  Mgr. Peter Kuľka

     1.B  Mgr. František Kuľlka

     1.C PaedDr. Mária Exnerová

     1.G Ing. Jana Klebanová

     2.A  Ing. arch. Alexandra Klimeková

     2.B Denisa Mochnacká

     2.C  Alena Tančinová (predsedníčka)

     2.G Mgr. Ľuboslava Prokopčáková

     3. A Ing. Peter Golec

     3. B Ing. Vladimír Rúček

     3. C Ing. Jozef Kuľka

     3. D Mgr. Alena Fellegiová 

     3. G Bc. Iveta Ribovičová

     4. A  Mgr. Soňa Sosenková

     4. B Mgr. Alena Voľanská-Martičková

     4. C Mgr. Marek Meščan

     4. D Mgr. Darina Selmani

     4. G Mgr. Silvia Barančíková

     5. G Zdenka Šinaľová


     PLÁN ZASADNUTÍ RODIČOVSKEJ RADY V ŠK. ROKU 2020/2021

      

      

     September/Október:

     • Rodičovské združenie 1. ročníka – voľba triednych dôverníkov
     • Zasadnutie rodičovskej rady
      • Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2019/2020
      • Informácie o čerpaní prostriedkov IUVENES n. f. v kalendárnom roku 2020
     • Celoškolské rodičovské združenie – voľby členov Rady školy pri Gymnáziu L. Stöckela (voľby zástupcov rodičov)

      

     November:

     • Konzultačné rodičovské združenie

      

     Január/Február:

     • Rodičovské združenie
     • Zasadnutie rodičovskej rady 

      

     Apríl:

     • Konzultačné rodičovské združenie

      

     Máj:

     • Príprava knižných odmien pre žiakov IV. ročníka

      

     Jún:

     • Príprava koncoročných knižných odmien