• Gymnázium Leonarda Stöckela

        Jiráskova 12, 085 01  B a r d e j o v

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva v nadväznosti na určenie termínov konania prijímacích skúšok v súlade s § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023.
     Všeobecne záväzným nariadením PSK bol stanovený počet žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove:

     7902 J gymnázium                                                         83 žiakov

     7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium              24 žiakov.

             

     1. Riaditeľ SŠ zverejní podmienky prijatia na štúdium na SŠ a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

     T: do 28. 2. 2022

     • 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium    (talentový odbor)
     • 7902 J – gymnázium (netalentový odbor)

     2. Podanie prihlášky na strednú školu s uvedením termínu prijímacej skúšky

     T: do 20. 3. 2022  (zákonný zástupca žiaka)

     • jeden termín podania prihlášky pre talentové aj netalentové odbory,
     • podáva zákonný zástupca riaditeľovi strednej školy,
     •  jedna prihláška (nové tlačivo) – poradie študijných odborov, najviac 4,
     • prihlášku možno podať

     – elektronicky (bez podpisu)

     – v listinnej podobe (s podpisom uchádzača a podpismi oboch zákonných zástupcov (ZZ), resp.           jeden ZZ a písomné vyhlásenie)

     • potvrdenie o nastúpení (príloha) T: do 23. 5. 2022 – ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.

     3. Zverejnenie počtu žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka a termíny konania prijímacej skúšky

     T: do 31. 3. 2022 (riaditeľ SŠ na webovom sídle školy)

     4. Termín prijímacej skúšky (určuje ministerstvo – NOVÉ)

     I. kolo –   

     1. termín netalentové odbory               2. 5. 2022  (resp. 3. 5. 2022)
     2. termín netalentové odbory               9. 5. 2022  (resp. 10. 5. 2022)

      

     1. termín talentové odbory                    4. 5. 2022  (resp. 5. 5. 2022)
     2. termín talentové odbory                   11. 5. 2022  (resp. 12. a 13. 5. 2022)

      

     2. kolo –   netalentové odbory, talentové odbory             21.6. 2022  (resp. 22. 6. 2022)

     5. Pozvánka uchádzačovi na prijímacie konanie – najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.           

     6. Náhradný termín prijímacej skúšky – najneskôr do 31. 8. 2022.

     7. Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

          a odoslanie rozhodnutia o prijatí – 18. 5. 2022.

     • Prijatí uchádzači – potvrdia jedno rozhodnutie, ostatné rozhodnutia strácajú platnosť.
     • Prijatí uchádzači bez prijímacej skúšky – riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí najneskôr 7 dní pred termínom konania skúšky, potvrdia rozhodnutie.
     • Neprijatí uchádzači – odvolanie do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí.

     8. Odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa SŠ – do 5 dní od dňa doručenia.

     9.    2. KOLO  prijímacích skúšok

     oznam  na webe školy do 6. 6. 2022

     termín skúšky – netalentové odbory, talentové odbory   21. 6. 2022


     Videonávod ako vypĺniť prihlášku na strednú školu pozrieť TU


      

     V Bardejove 14. januára 2022                                                     

     Mgr. Alena Gombošová/riaditeľka školy