• Voliteľné predmety pre šk. rok. 2023/24

    • Obsah jednotlivých predmetov konzultujte so svojimi vyučujúcimi.


     pre 3. A, B, C + 4. G 

     Predmet 

     Týždenný počet hodín 

     Seminár z dejepisu (SED) 

     Seminár z občianskej náuky (SEY) 

     Seminár z matematiky (SEM) 

     Seminár z informatiky (SEN) 

     Seminár z chémie (SEC) 

     Seminár z biológie (SEB) 

     Seminár z fyziky (SEF) 

     Seminár z geografie (SEG) 

      

     pre 4. A, B, C + 5. G 

     Predmet 

     Týždenný počet hodín 

     Dejiny umenia (DEU) 

     4

     Rozširujúci dejepis (RDJ) 

     Rozširujúca občianska náuka (ROU) 

     Rozširujúca matematika  (RZM)

     Rozširujúca informatika (ROI)

     Rozširujúca fyzika (pre technikov) (ROFT) 

     Rozširujúca fyzika (pre medikov) (ROFM) 

     Rozširujúca chémia (RZH)  

     Rozširujúca biológia (RZB) 

     Rozširujúca geografia (ROG) 

     Jazykové a literárne praktikum (JLP)

     Cvičenia z anglického jazyka, úroveň B2 (CAJB2)

     Cvičenia z anglického jazyka, úroveň C1 (CAJC1) 

     Konverzácia v španielskom jazyku (KSJ) 

     Konverzácia v nemeckom jazyku (KNJ) 

     Konverzácia v ruskom jazyku (KRJ) 

     Seminár z dejepisu (SED) 

     Spoločenskovedný seminár (SPS) 

     Seminár z filozofie (SNF) 

     Psychológia (PSY) 

     Seminár z matematiky (SEM) 

     Cvičenia z matematiky (CVM) 

     Deskriptívna geometria (DEG) 

     Seminár z fyziky (SEF) 

     Seminár z chémie (SEC) 

     Cvičenia z chémie (CVC) 

     Seminár z biológie (SEB) 

     Cvičenia z biológie (CVB) 

     Seminár z geografie (SEG) 

     Seminár z informatiky (SEN) 

     Seminár z dejín umenia (DUS) 

     Športová príprava (SRL)

     2

     Ekonomika (EKO)

     2

     Obsah jednotlivých predmetov konzultujte so svojimi vyučujúcimi.