• Štatút školského parlamentu pri GLS    • Preambula


     V zmysle zákona NR SR č.488/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č.291/2004 Z. z., určujú podrobnosti o spôsobe  ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení školského parlamentu pri Gymnáziu Leonarda Stockela v Bardejove vydáva tento štatút školského parlamentu.


     Článok I.


     Základné ustanovenia

     1. Názov:  Školský parlament pri Gymnáziu Leonarda Stockela v Bardejove
     2. Sídlo:       Jirásková 12, 08501 Bardejov.
     3. V zmysle novelizovaného  zákona 596/2003 Z. z. , § 39hg s účinnosťou od 1. 1. 2022 sa dovtedy zriadená žiacka školská rada sa považuje za školský parlament.     Článok II.


     Pôsobnosť a poslanie školského parlamentu

     1. Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania, vedie žiakov k tvorivosti, samostatnej  práci, kooperácii, pôsobí preventívne z hľadiska sociálno-patologických javov, vedie k  zodpovednosti.


     1. Školský parlament reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy.


     Článok III.


      Činnosť školského parlamentu


     1. Školský parlament sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje, príp. koordinuje.
     2. Školský parlament rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy aj ich návrhy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská  a návrhy, zastupuje žiakov navonok.
     3. Školský parlament prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
     4. Školský parlament iniciuje školskú záujmovú činnosť.
     5. Školský parlament sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
     6. Školský parlament volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
     7. Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu.

     Na platné uznesení školského parlamentu vo veci voľby a odvolania zástupcu do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu.

     Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

     1. Školský parlament na svojom poslednom zasadnutí na konci školského roka, teda v júni  hodnotí svoju činnosť za celý školský rok, na základe čoho následne zostaví záverečnú správu, v ktorej sa uvedie, aké podujatia boli zrealizované a s akým výsledkom. Členovia parlamentu spoločne vyhodnotia úspešnosť a efektivitu jednotlivých aktivít, spoločne o jednotlivých diskutujú a v závere vytvoria záverečnú správu za daný školský rok, ktorú predložia vedeniu školy.
     2. Školský parlament vždy na začiatku roka, teda v novom  funkčnom období na svojom prvom  zasadnutí (september)  vypracuje plán práce na nasledujúci školský rok s presným popisom a termínmi ( ak je možné ich presne určiť)  podujatí a následne tento plán práce a plánovaných aktivít predloží vedeniu školy na prerokovanie a schválenie, najneskôr do konca septembra.

     10. Školský parlament  sa môže:

            - zúčastňovať podujatí organizovaných mestom, samosprávnym krajom, inými záujmovými         

              organizáciami,

           - spolupracovať s mládežníckym parlamentom mesta, radou seniorov, inými školskými    

             parlamentmi.


     Článok IV.


     Zloženie školského parlamentu a spôsob voľby jeho členov

     1. Školský parlament  17 členov / ktorí zastávajú nasledovné posty: predseda, podpredseda, medailista, zástupca v rade školy, zástupca v mládežníckom parlamente
     2. Členmi školského parlamentu sa stanú žiaci, ktorí vo voľbách získajú najvyšší počet hlasov v tajnom hlasovaní. Členom školského parlamentu sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.
     3. členstvo v školskom parlamente sa môže uchádzať ktorýkoľvek žiak školy.
     4. Na základe záujmu sa zostavia kandidátne listiny  a následne sa vytvoria hlasovacie lístky.
     5. Deň celoškolských volieb je stanovený a odsúhlasený na zasadnutí školského parlamentu v danom školskom roku, v ktorom končí funkčné obdobie predchádzajúceho školského parlamentu. Príprava volieb sa realizuje v súčinnosti s radou školy.
     6. Deň konania celoškolských volieb je oznámený a zverejnený na viditeľnom a dostupnom mieste minimálne 30 kalendárnych dní pred samotným konaním volieb.
     7. Hlasovať vo voľbách majú právo všetci žiaci školy bez výnimky.
     8. Žiaka, ktorý bude ostatných žiakov zastupovať v rade školy volia členovia školského parlamentu v tajnom hlasovaní.
     9. Predsedu a podpredsedu školského parlamentu  si spomedzi seba zvolia členovia parlamentu na prvom zasadaní tajným hlasovaním.  Na zvolenie predsedu školského parlamentu    sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov školského parlamentu.
     10. Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, vyhlásia sa  nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len dotknutí kandidáti, ktorí mali rovnaký počet hlasov.
     11. Funkčné obdobie predsedu a členov školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu. Funkčné obdobie je max. 18 mesiacov, v prípade potreby ale aj menej
     12. Z každej voľby sa robí zápisnica, ktorá sa predloží vedeniu školy.


     Článok V.


      Prísaha člena školského parlamentu

     Ako novozvolený člen školského parlamentu tu pred vami všetkými slávnostne sľubujem : Budem spravodlivo, nezaujato, čestne, objektívne a úprimne vždy stáť na strane pravdy. Pri komunikácii s vedením školy, s koordinátorom školského parlamentu, s ostatnými členmi školského parlamentu a so všetkými žiakmi školy sa budem správať podľa princípov a pravidiel slušného správania a morálky. Aj napriek tomu, že mojou úlohou je obhajovať záujmy žiakov, v prípade porušovania školského poriadku a slušného správania a morálky, tomu tak nebude. Budem sa správať a konať tak, aby som nepoškodil dobré meno nielen školského parlamentu, ale i školy a jej celého osadenstva. Týmto slávnostne sľubujem a prisahám!

     Článok VI.


     Práva a povinnosti člena školského parlamentu

     1. Člen  právo:
      1. voliť a byť volený,
      2. navrhovať kandidátov na zástupcu do rady školy, funkciu predsedu alebo podpredsedu,
      3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré  predmetom rokovania školského parlamentu a slobodne sa  k nim vyjadrovať,
      4. hlasovať ku všetkým uzneseniam školského parlamentu,
      5. predkladať vlastné návrhy, námety, prípadne materiály na rokovanie školského parlamentu.


     1.  Každý člen žiackej školskej rady:
     1. Reprezentuje školu ako celok.
     2. Reprezentuje každého žiaka školy rovnako a nestranne.
     3. Informuje žiakov o pripravovaných podujatiach.
     4. Podporuje žiakov v zapájaní sa do podujatí.
     5. Propaguje činnosť a úlohy žiackej školskej rady medzi žiakmi školy.
     6. Monitoruje a zaujíma sa o návrhy, kritiky, pripomienky, iniciatívy zo strany žiakov, posudzuje ich relevantnosť a predkladá ich na prerokovanie na zasadnutiach žiackej školskej rady.
     7. Správa sa podľa zásad a pravidiel tohto štatútu, školského poriadku, zásad slušného správania a správa sa tak, aby žiacku školskú radu dôstojne reprezentoval.
     8. Svojim konaním zodpovedá za celkový výzor žiackej školskej rady a školy.


     1. Člen  povinnosti:

     a.    je povinný zúčastňovať sa zasadnutí školského parlamentu. Neospravedlnená      účasť na dvoch po sebe nasledujúcich     zasadnutiach sa hodnotí ako  nezáujem o  výkon funkcie a neplnenie povinností člena školského parlamentu a má za následok automatické vylúčenie z funkcie,

     b.   je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.


     1. každého zasadnutia sa vyhotoví zápisnica a spolu s prezenčnou listinou sa archivujú.


     Článok VII.


     Povinnosti predsedu školského parlamentu

     1. Predseda školského parlamentu je orgánom, ktorý zastupuje školský parlament, reprezentuje ho a riadi činnosť školského parlamentu a koná v jej mene.
     2. Predseda školského parlamentu zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia školského parlamentu.
     3. Pri uznášaní  predseda školského parlamentu jeden platný hlas tak, ako aj každý iný člen školského parlamentu.
     4.         Predseda školského parlamentu je povinný informovať vedenie školy o pripravovaných podujatiach.
     5.          Rozdeľuje úlohy a následne kontroluje ich plnenie     jednotlivými členmi a podieľa sa na príprave a realizácii všetkých podujatí, aktivít. Motivuje svojich členov na aktívnu účasť


     Článok VIII.


      Povinnosti podpredsedu školského parlamentu

     1. Podpredseda školského parlamentu  Zastupuje predsedu školského parlamentu  a pomáha pri jeho činnosti v prípade potreby.


     Článok IX.


     Povinnosti zástupcu žiakov v rade školy

     1. Zastupuje záujmy členov školského parlamentu v rade školy.
     2. Informuje v prípade potreby členov školského parlamentu o obsahu a výstupoch zasadnutí rady školy . ( ak nie je členom školského parlamentu na zasadania je prizývaný a nemá právo hlasovať, ak je zvoleným členom školského parlamentu, má plné práva ako všetci členovia)


     Povinnosti medialistu školského parlamentu

     1. Medialista propaguje pripravované podujatia formou plagátov a po ich zrealizovaní píše o nich články, ktoré sú publikované na webovej stránke školy, v miestnych alebo iných médiách.  Medialista robí hlásenia o zasadnutiach školského parlamentu a o pripravovaných podujatiach, pripravuje si a vysiela rozhlasové relácie na rôzne príležitostné témy počas celého školského roka a podieľa sa na príprave a realizácii všetkých podujatí.


     Povinnosti zástupcov za ročníky

     Zástupcovia za ročníky podávajú informácie, návrhy, podnety zo zasadnutí školského parlamentu predsedom tried vo svojich ročníkoch a podieľajú sa na príprave a realizácii všetkých podujatí.


     Článok X.


     Zánik mandátu člena školského parlamentu a doplňujúce voľby

     1. Mandát člena školského parlamentu môže zaniknúť odvolaním člena, odstúpením, zanechaním štúdia, ukončením štúdia alebo smrťou žiaka.
     2. Mandát člena školského parlamentu zaniká odvolaním člena z dôvodov uvedených  v článku 6 bod 2. g) a bod 3a.
     3. Mandát člena školského parlamentu bude odobraný aj členom, ktorí sa nezúčastňujú pravidelných stretnutí, nevykazujú požadované aktivity a nie sú efektívnym prínosom pre činnosť a fungovanie školského parlamentu
     4. novom členovi školského parlamentu rozhodujú prítomní členovia školského parlamentu, ktorí o ňom rozhodnú vo verejnom hlasovaní.
     5. Novým členom školského parlamentu na uvoľnenom poste sa stáva žiak, ktorý získa l vo verejnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov.


     Článok XI.

     Koordinátor školského parlamentu

     1. Koordinátor školského parlamentu je pedagóg poverený riaditeľom školy, aby koordinoval činnosť školského parlamentu.
     2. Koordinátor školského parlamentu sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach školského parlamentu, dohliada na to, aby zasadnutia prebiehali v súlade s týmto štatútom  a zásadami slušného správania. Zapája sa do diskusií a rokovaní svojimi podnetmi, návrhmi a pripomienkami.
     3. Koordinátor školského parlamentu dohliada na plnenie si povinností všetkých členov školského parlamentu 
     4. Koordinátor školského parlamentu pomáha a usmerňuje členov školského parlamentu  pri organizovaní podujatí.
     5. Koordinátor školského parlamentu vedie členov školského parlamentu k samostatnosti      a    zodpovednosti, učí ich vystupovať, formulovať a vyjadrovať myšlienky, názory,   postrehy, viesť diskusiu, spolupracovať so žiakmi školy, rokovať s vedením školy či inými organizáciami. Vedie ich k tímovej práci. Predkladá návrhy na účasť na školeniach, seminároch, projektoch a podporuje spoluprácu s inými školského parlamentu, mestským parlamentom mladých a inými organizáciami.
     6. Koordinátor školského parlamentu spolu s predsedom školského parlamentu informuje vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu.
     7. Koordinátor školského parlamentu na poslednom zasadnutí na konci školského roka pomáha členom parlamentu vytvoriť plán práce na nasledovný školský rok a pomáha im zostaviť záverečnú správu, ktorú následne číta na vyhodnocovacej porade školy, respektíve odovzdáva vedeniu školy.


     1. Koordinátor školského parlamentu má právo na konci školského roka udeliť pochvaly tým žiakom, ktorí sa aktívne zapájali do podujatí či pomáhali členom školského parlamentu s ich prípravami.
     2. Koordinátor školského parlamentu na konci školského roka udeľuje osvedčenia podpísané ním a riaditeľom školy tým členom školského parlamentu, ktorí sa podieľali na príprave podujatí, dôstojne reprezentovali školský parlament a dôsledne si plnili povinnosti vyplývajúce z ich funkcií. Na konci funkčného obdobia je možnosť odmeny člena školského parlamentu za jeho celkový prínos nielen pre školského parlamentu ale i školu.
     3. Koordinátor deleguje predsedu školského parlamentu na stretnutia Rady školy


     Článok XII.


     Finančné zabezpečenie školského parlamentu

     1. Školský parlament zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento      účel určenými v súlade s osobitnými predpismi po dohode s vedením školy.
     2. Školský parlament hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny  rok.
     3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rodičovskej rade školy ( riaditeľovi ) jej predseda najneskôr  jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet schvaľuje.


     Článok XIII.

      Zasadnutia školského parlamentu

     1. Školský parlament zasadá v určený deň, o ktorom sú všetci členovia informovaní vždy vopred prostredníctvom soc. sietí školy. Školský parlament zasadá podľa situačnej potreby a dohody minimálne raz do mesiaca.
     2. prípade neočakávaných a neobvyklých skutočností zvoláva mimoriadne zasadnú tie ž školský parlament jej predseda, prípadne jej podpredseda alebo koordinátor alebo vedenie školy.
     3. každého zasadnutia školského parlamentu sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.


     Článok XIV.

     Logo školského parlamentu

        Logo školského parlamentu pri Gymnáziu Leonarda Stockela je totožné s oficiálnym logom školy.     Článok XV.

      Záverečné ustanovenia

     1. Zasadnutia školského parlamentu sú verejné, môže sa ich zúčastniť ktorýkoľvek žiak, pedagóg či vedenie školy.
     2. Školský parlament parlamentu zaniká zrušením školy, alebo rozhodnutím väčšiny členov školského parlamentu. Túto vôľu žiakov môže predseda školského parlamentu zisťovať na základe hodnotenia aktivity organizácie prostredníctvom ankety alebo priamym oslovením žiakov. Pritom názor v tejto súvislosti musí vysloviť najmenej 80% žiakov

     – členov školského parlamentu. Na základe toho zvolá predseda školského parlamentu mimoriadne (záverečné) zasadnutie školského parlamentu, ktorá v mene členov parlamentu potvrdí zánik školského parlamentu a zabezpečí organizáciu s tým spojených opatrení.


     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí školského parlamentu dňa ................. a od tohto dňa nadobúda účinnosť.


     V................................, dňa...........................     Predseda školského parlamentu

     podpis

     Predložené vedeniu škola :

     V................................, dňa...........................     Riaditeľ školy

     podpis

     Predložené zástupcovi rady školy     V................................, dňa........................
     Koordinátor školského parlamentu

     Podpis