• Navigácia

    • Vážení rodičia a priatelia školy,

    • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

     Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
     • skvalitnenie vybavenia školy
      
      

     Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod ako postupovať. ˇ

     Ďakujeme.

      

     tlačivo:

     Vyhlasenie_o_poukazani_zaplatenej_dane_z_prijmov_FO.pdf

      

      

      

  • Ako postupovať

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov:
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
    Právna forma:
    Identifikačné číslo (IČO/SID):
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov:
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
    Právna forma:
    Identifikačné číslo (IČO/SID):
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov:
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
    Právna forma:
    Identifikačné číslo (IČO/SID):
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
   • IUVENESFOND n. f. Gymnázium Leonarda Stöckela
    • IUVENESFOND n. f. Gymnázium Leonarda Stöckela

    • 13.03.2023 11:23
    • Čo je IUVENESFOND?
    • IUVENESFOND n.f. Gymnázium Leonarda Stöckela

      

     Sídlo:  Jiráskova 12,

     085 01 Bardejov

     IČO:     52 798 287

     DIČ:     2121 301 138

     Neinvestičný fond s názvom IUVENESFOND n.f. Gymnázium Leonarda Stöckela a sídlom ul. Jiráskova 12, 085 01 Bardejov bol rozhodnutím Okresného úradu Prešov zaregistrovaný dňa 19.11.2019 pod č. OVVS-OU-PO-OVVS1-2019/055656-NF

     Účelom neinvestičného fondu je:

     • rozvoj vzdelávania a výchovy,
     • ochrana zdravia študentov a zamestnancov  Gymnázia Leonarda Stöckela,
     • materiálno-technické vybavenie školy.

     Na  dosiahnutie účelu bude fond najmä:

     • sústreďovať finančné prostriedky na účte,
     • organizovať a finančne zabezpečovať rôzne vzdelávacie a výchovné programy pre študentov, učiteľov a iných záujemcov,
     • organizovať a finančne zabezpečovať športové a kultúrne podujatia školy,
     • zabezpečovať nákup učebných pomôcok a literatúry, prístrojov a zariadení na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
     • podporovať získavanie didaktických pomôcok, literatúry a metodických postupov z tuzemska a zo zahraničia,
     • finančne zabezpečovať prevádzku internetu a využívanie výpočtovej techniky pre študentov a pracovníkov školy,
     • finančne rozvíjať vzájomnú spoluprácu so školami na území Slovenska a na  medzinárodnú spoluprácu škôl,
     • finančne podporovať vytváranie vhodných podmienok na štúdium,  na mimoškolskú činnosť a zdravé stravovanie žiakov, pedagógov a zamestnancov školy.

     Orgánmi fondu sú:

     1. správna rada
     2. správca
     3. dozorná rada

     Rozpočet fondu

     • fond hospodári podľa schváleného rozpočtu,
     • rozpočet fondu obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky fondu,
     • rozpočet fondu sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

     Výročná správa

     Fond je povinný vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 31. marca.

      

     IUVENESFOND n.f. slúži predovšetkým na úhradu:

     •  podpory vzdelávania študentov,
     •  cestovných náhrad na olympiády, štartovné na športové súťaže,
     • poplatkov na rôzne vzdelávacie a kultúrne aktivity,
     • na predplatné časopisov, odmeny študentom za výsledky v súťažiach a za reprezentáciu školy,
     • úrazového  poistenia žiakov,
     • poistenia pri vycestovaní žiakov do zahraničia  (medzinárodné aktivity - projekty),
     • dopravy na  zoznamovací kurz pre žiakov 1. ročníka Dobrý štart,
     • na reklamu školy,
     • na tlač odborných prác vzniknutých v predmetových olympiádach a stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) a materiálov potrebných na vyučovanie,
     • na  nákup a opravu didaktických pomôcok a techniky.

     Príjmy IUVENESFONDU n.f. tvoria v prvom rade rodičovské príspevky, 2% podiel zaplatenej dane, dary od fyzických a právnických osôb, sponzorské dary, príjmy z projektov, ktoré sú poskytnuté na presne stanovený účel.

      

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov