• Oznámenie o konaní volieb členov Rady školy pri Gymnáziu Leonarda Stöckela, Jiráskova 12 v Bardejove

     stiahnut_vysledky_volieb_clenov_RS(1).pdf

     Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov-_clenovia_rady_skoly.docx

     Riaditeľka Gymnázia Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov, na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy zo dňa 8. 09. 2020 oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení konanie volieb členov Rady školy.

     Rada školy sa volí na funkčné obdobie rokov 2020 – 2024. Radu školy tvorí 11členov. Voľby zabezpečí riaditeľka školy v spolupráci s menovanou volebnou komisiou. Voľby sú slobodné, rovné a tajné.

     1. Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov sa uskutočnia 28. 9. 2020 o 10:20 hod. v zborovni školy. Do rady školy sú zvolení dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov.
     2. Voľby zástupcu ostatných (nepedagogických) zamestnancov sa uskutočnia 28. 9. 2020 o 9:30 hod. v školskej jedálni. Do rady školy je zvolený jeden zástupca ostatných (nepedagogických) zamestnancov, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov prítomných voličov.
     3. Voľby zástupcu žiakov sa uskutočili 21. 9. 2020 o 10:20 hod. v učebni č. 428.
     4. Voľby zástupcov rodičov sa uskutočnia 7. 10. 2020 o 16:30 hod. počas plenárneho zasadnutia rodičovského združenia. Z radov rodičov budú volení za členov rady školy traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu hneď v ten istý deň, t.j. 7. 10. 2020 o 17:30 hod., v tom prípade sa účasť nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.
     5. Mená štyroch delegovaných členov za zriaďovateľa oznámi zriaďovateľ osobitným listom.

     Bardejov 22. 9. 2020                                            Mgr. Alena Gombošová/riaditeľka školy

      


      

      Rada školy pri Gymnáziu L. Stöckela, Jiráskova 12, 085 70 BARDEJOV

     Školský rok 2019/2020

       1. RND. Tatiana Prextová – predsedníčka rady školy

       2.  Mgr. art. Juraj Bochňa,  ArtD. (poslanec VÚC)

       3.  MUDr. Patrik Mihaľ (poslanec VÚC)

       4.  Mgr. Martin Šmilňák (poslanec VÚC)

       5.  Ing. Marián Barančík (rodič)

       6.  MUDr. Martina Buchalová (rodič)

       7.  Ing. Miroslav Matys (predseda rodičovskej rady)

       8.  RNDr. Ján Kleban, PhD. (pedagóg)

       9.  Mgr. Vincent Urda (delegát VÚC)

      10. Ing. Viera Semanová (administratívny pracovník)

      11. Viktória Selmani (predsedníčka žiackej študentskej rady)