• Poradenstvo


    • Výchovný poradca

     Mgr. Jana Ganzarčiková

     Koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov

     PhDr. Ingrid Molčanová

     Koordinátor pre environmentálnu výchovu a pre ochranu človeka a prírody

     Mgr. Stanislava Varjanová

     Mgr. Gabriela Žáková

     Koordinátor výchovy k ľudským právam a boja proti extrémizmu

     Mgr. Jana Lešková

     Koordinátor študentského parlamentu

     Mgr. Jana Lešková

     Koordinátor  projektov Erasmus

     Mgr. Jana Štalmachová

     Koordinátor pre medzinárodnú  slovensko-poľsko-nemeckú spoluprácu

     Mgr. Marianna Pribilincová

     Koordinátor plávania

     Mgr. Gabriela Žáková

     Koordinátor pre zdravotnú výchovu

     Mgr. Adriana Pavlišinová