• Deň európskych jazykov

    • Na Gymnáziu L. Stockela sa 26. september už tradične nesie niekoľko rokov  v znamení pripomenutia si Európskeho dňa jazykov. V tomto školskom roku štafetu organizátora po PK anglického jazyka prevzala PK nemeckého jazyka. Úvod bol tak trochu nezvyčajný s cieľom zaktivizovať pozornosť študentov, aby nezostali v pozícii pasívneho diváka.

     Na začiatku zaznela pieseň „ Sag etwas“ ( originál „ Say something“) v nemeckom jazyku v podaní D.F. Baláža a S. Chovancovej zo 4.B, po nej nasledovala stručná informácia o histórii Dňa jazykov, ktorého korene siahajú do roku 2001. Tento rok bol pomenovaný ako Európsky rok jazykov. Jeho organizátorom bola Rada Európy a zapojilo sa doň 45 krajín. Jej cieľom bolo poukázať na jazykovú rôznorodosť Európy a z toho vyplýva, prečo je dôležité učiť sa a ovládať cudzie jazyky.

     Táto informácia s oslovením a privítaním všetkých prítomných, osobitne pani riaditeľky Mgr. A. Gombošovej, zaznela z rôznych miest auly a vo všetkých jazykoch, ktoré sa na GLS vyučujú. Netypické rozmiestnenie študentov malo byť symbolom onej jazykovej rôznorodosti Európy, študenti boli oblečení  v symbolických farbách EÚ. Anglický jazyk reprezentoval Erika Alexoviča ( 3.G), nemecký jazyk Alexandra Jacková (3.D), ruský jazyk Sabina Sterančáková (4.A) a Anna Kučeravá (4.A), francúzsky jazyk Petra Palubová(4.G) a španielsky jazyk Tomáš Haninčík. Atmosféru každého cudzieho jazyka umocnili hudobný motív typické pre danú krajinu v klavírnom podaní K. Jančošeka (3.G) a Ing. Š. Biroša.

          Nasledujúci program sa niesol v tradičnom duchu, čiže študenti formou prezentácií informovali o krajinách  krajín, ktoré buď sami navštívili, alebo v nich študovali. S. Kramárovej (2.B),porozprávala o svojich zážitkoch z výmeny s ruským partnerským mestom Suzdaľ. Táto prezentácia bola obohatená prednesom ruskej básne v podaní T. Strončekovej ( 3.C) a M. Buchalovej (4.C)

        Do „ sveta“ anglického jazyka nás vniesli piesňou  L. Sidorjaková (4.B) a S. Plaskoňová (4.C), po ktorej už nasledovala ďalšia prezentácia o ďalekom Írsku v podaní T. Ildžovej  (4.D)

       Po nej sa hlásil o  slovo nemecký jazyk   prednesom básne v podaní M. Štrausovej a  prezentáciou o skúsenostiach, zážitkoch aj nadobudnutých vedomostiach počas ročného študijného pobytu v hlavnom meste Nemecka Berlíne v podaní A.  Jackovej ( 3.D)

     Nemecký jazyk  vystriedal španielsky jazyk   básňou v podaní P. Marcinovej (3.B), K. Jašeková (4.G) so svojou prezentáciou informovala prítomných o štúdijných zážitkoch v Kanade, tento svetový  jazyk prerušila ľubozvučná slovenčina v piesňou, ktorú zaspievali L. Sidorjaková, S. Plaskoňová.

     A anglický jazyk opäť vystriedal  nemecký jazyk  prezentáciou o Taliansku po nemecky , pretože Karin Jašeková v Taliansku prežila 12 rokov.

     O Taliansku sme sa dozvedeli mnohé zaujímavé fakty v podaní pravej Talianky E. Perobelli Savarese  (4.D), ktorá je momentálne na študijnom pobyte  na našej škole. Vo svojej prezentácií sa zamerala na porovnanie Slovenska s Talianskom.

     Goodbay, či Aufwiedersehen programu dala známa pieseň od Ed Sherana „ Perfeckt“ , ktorú zaspievali študenti v anglickom, nemeckom, španielskom a ruskom jazyku  Lucia Kocúrová (klavír), Henrieta Sokolová, Diana Belejčáková (2.A), Ema Marcinová, Viktória Kuľková, Gabriela Švačová, Kristína Kutná, Zuzana Štefančinová, Matúš Kvaska ( 2.C), L. Sidorjaková (4.B), A. Plaskoňová ( 4.C)

     PK nemeckého jazyka odovzdáva jazykovú štafetu inej , zatiaľ neurčenej PK v šk. roku 2020/21.

                                                                                                            PhDr. Mária Bušíková, PhD.,  Mgr. Marianna Pribilincová