•  Školský vzdelávací program

    P.E.A.K.

    (progresedukáciaadaptácia – komunikácia)

    ISCED 3A – gymnázium

     Študijný odbor: 7902 J gymnázium  

    Študijný odbor: 7902 J 74 gymnázium

    – bilingválne štúdium – anglický jazyk