• Gymnázium Leonarda Stöckela

     Jiráskova 12, 085 01  B a r d e j o v

      

     Všeobecne záväzným nariadením PSK bol stanovený počet žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove:

     - 7902 J gymnázium                                                                                     86 žiakov
     - 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium                                          24 žiakov

              

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

     1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

     2. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

     3. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

     4. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o  nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

     Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021 

     Príloha:

     Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdim na strednej škole.

     Stiahnut_tlacivo_prihlaska_na_SS.pdf

     Stiahnut_tlacivo_o_potvrdeni__nastupenia_nenastupenia_na_studium.docx

      

      

      

      

     V Bardejove 11. februára 2021                                                   

     Mgr. Alena Gombošová

            riaditeľka školy