• OZNAM O ZMENE VÝŠKY NÁKLADOV NA STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI OD 1.3.2023 .

     Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR  s účinnosťou od 1.1.2023 podľa zákona č.245/2008Z.z.o výchove a vzdelávaní/školský zákon/  v znení neskorších predpisov,zverejnilo na svojej internetovej  stránke Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.Najneskôr od 1.3.2023 všetky zariadenia školského stravovania sú povinné zabezpečovať prípravu pokrmov a nápojov podľa vydaných finančných pásiem A a B .

     Na základe tejto skutočnosti vydal PSK VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 99/2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, kde určil výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkyúhrady v školskej jedálni .

     Výška nákladov na stravovanie v ŠJ pre študentov Gymnázia Leonarda Stöckela od 1.3.2023 :

     Obedy: 2,40€ (2,10€ stravné náklady + 0,30€ režijné náklady)

     Mesačná preddavková platba za obed: 45 €


     stiahnut_novu_prihlasku_SJ_2022_2023_od_1_3_2023.docx