•  

     Kalkulačný list

     (platný od 1.3.2023)

      

     Gymnázium Leonarda Stöckela bude zabezpečovať stravovanie pre zamestnancov a žiakov školy  nasledovne:

      

     1.  Stravovanie zamestnancov Gymnázia Leonarda Stöckela  je zabezpečené v Školskej jedálni pri Gymnáziu Leonarda Stöckela ako súčasť Gymnázia Leonarda Stöckel, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov :

                 Hodnota hlavného jedla je   5,33 EUR

                 Príspevok zamestnávateľa     2,93 EUR (55%)

                 Zamestnanec                          2,40 EUR z toho:

     • príspevok zo SF           0,65 EUR
     • zamestnanec zaplatí     1,75 EUR

      

     2. Stravovanie žiakov je zabezpečené v Školskej jedálni pri Gymnáziu Leonarda Stöckela ako súčasť Gymnázia Leonarda Stöckel, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov:

                 Žiak zaplatí za hlavné jedlo sumu 2,40 EUR. Z toho:

     • 2,10 eur je príspevok na úhradu nákladov na  nákup potravín na jedno jedlo podľa kategórie stravníkov
     •  0,30 eur je príspevok na úhradu nákladov režijné náklady v školskej jedálni

      

      

     3.  Gymnázium Leonarda Stöckela bude zabezpečovať stravovanie pre zamestnancov školy pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov, pokiaľ to bude uvedené v príslušnej uzavretej dohode, nasledovne:

     • Hodnota hlavného jedla je              5,33 EUR
     • Príspevok zamestnávateľa                 2,93 EUR
     • Zamestnanec zaplatí                          2,40 EUR

      

      Pre účely zabezpečenia stravovania sa za pracovnú zmenu považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny.                        

      Týmto kalkulačným listom sa ruší platnosť kalkulačného listu zo dňa 15.08.2022 platný od 1.9.2022

     V Bardejove, 20.02.2023

      

                                                                                                   Mgr. Alena Gombošová, MBA

                                                                                                                       riaditeľka školy