• Voliteľné predmety pre šk. rok. 2022/23

    • Obsah jednotlivých predmetov konzultujte so svojimi vyučujúcimi.


     pre 3. ročník + 4. G 

     Predmet 

     Týždenný počet hodín 

     Seminár z dejepisu (SED) 

     Seminár z občianskej náuky (SEY) 

     Seminár z matematiky (SEM) 

     Seminár z informatiky (SEN) 

     Seminár z chémie (SEC) 

     Seminár z biológie (SEB) 

     Seminár z fyziky (SEF) 

     Seminár z geografie (SEG) 

      

     pre 4. ročník + 5. G 

     Predmet 

     Týždenný počet hodín 

     Španielsky jazyk pre začiatočníkov (SJA) 

     Rozširujúci dejepis (RDJ) 

     Dejiny umenia (DEU) 

     Rozširujúca občianska náuka (ROU) 

     Rozširujúca matematika  (RZM) 

     Rozširujúca fyzika (pre technikov) (ROFT) 

     Rozširujúca fyzika (pre medikov) (ROFM) 

     Rozširujúca chémia (RZH)  

     Rozširujúca biológia (RZB) 

     Rozširujúca geografia (ROG) 

     Rozširujúca informatika (ROI) 

     Jazykové a literárne praktikum (JLP) 

     Cvičenia z anglického jazyka (CAJ) 

     Konverzácia vo francúzskom jazyku (KFJ) 

     Konverzácia v nemeckom jazyku (KNJ) 

     Konverzácia v ruskom jazyku (KRJ) 

     Seminár z dejepisu (SED) 

     Spoločenskovedný seminár (SPS) 

     Seminár z filozofie (SNF) 

     Psychológia (PSY) 

     Seminár z matematiky (SEM) 

     Cvičenia z matematiky (CVM) 

     Deskriptívna geometria (DEG) 

     Seminár z fyziky (SEF) 

     Seminár z chémie (SEC) 

     Cvičenia z chémie (CVC) 

     Seminár z biológie (SEB) 

     Cvičenia z biológie (CVB) 

     Seminár z geografie (SEG) 

     Seminár z informatiky (SEN) 

     Seminár z dejín umenia (DUS) 

     Športová príprava (SRL)

     2

     Ekonomika (EKO)

     2

     Obsah jednotlivých predmetov konzultujte so svojimi vyučujúcimi.