• Všetky potrebné informácie nájdete o. i. aj na stránke Národného ústavu cerfitikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)

     http://www.nucem.sk/sk/maturita


      

     MATURITA  2019

      

      

     Základné informácie

      

     Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

      

     Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

      

      

     Posledné legislatívne zmeny upravujúce priebeh MS: Maturita 2019/Základné informácie.

     PREDMETY MS

      

     Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

     1.  slovenský jazyk a literatúra,
     2.  cudzí jazyk (úroveň B2), (ANJ, NEJ, RUJ, FRJ)
     3.  voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných (BIO, FYZ, CHE, INF, MAT),   spoločenskovedných (DEJ, GEO, OBN) alebo ostatných predmetov (UKL),
     4.  ďalší voliteľný predmet – akýkoľvek predmet zo skupín

      predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), aj ďalší cudzí jazyk (úroveň B1 alebo B2)

      

     Dobrovoľný predmet

     Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy.

     Z dobrovoľného predmetu môže vykonať aj len jej časť (len EČ MS, IČ MS, jednej z foriem IČ MS – PFIČ alebo ÚFIČ MS).

     V riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

      

     Cudzí jazyk

     EČ a PFIČ MS vykoná žiak iba z jedného cudzieho predmetu na úrovni B2.

     PRIHLÁSENIE NA MS

      

     Žiak posledného ročníka gymnázia do 28. septembra 2018 písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil na MS. Zároveň oznámi aj predmety, z ktorých chce vykonať dobrovoľnú skúšku, v prípade ďalšieho cudzieho jazyka aj zvolenú úroveň B1 alebo B2 a v prípade predmetu, ktorý má viac častí MS aj zvolenú časť alebo časti.

     Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania MS.

     Zmenu predmetov, spôsob vykonania alebo dodatočné prihlásenie na MS žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15. októbra 2018.

      

     Riadne skúšobné obdobie MS 2019

      

     • 12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
     • 13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk
     • 14. marec 2019 (štvrtok) – matematika

      

     Termín ÚFIČ MS  v čase od 20. mája 2019 do 24. mája 2019.

     Pred začiatkom konania ÚFIČ MS sa žiak päť po sebe nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje vyučovania („akademický týždeň“). Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.

     Mimoriadne skúšobné obdobie MS 2019

     (náhradné a opravné skúšky)

      

     Náhradná skúška je určená pre žiaka, ktorý úspešne ukončil posledný ročník gymnázia neskôr, maximálne do 15. septembra alebo žiakovi, ktorý sa pre vážne zdravotné problémy nemohol zúčastniť MS v riadnom termíne. Žiak sa však musí spravidla do troch dní od konania MS v riadnom termíne písomne ospravedlniť riaditeľovi školy a písomne ho požiadať o možnosť konať MS v náhradnom termíne.

      

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS – 9. až 12. apríl 2019.

     Opravný termín EČ a PFIČ MS – september 2019 alebo riadne skúšobné obdobie nasledujúceho školského roka.

     Náhradný a opravný termín UFIČ MS – september alebo február nasledujúceho školského roka.

      

     CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

      

      • Slovenský jazyk a literatúra (SJL)

     Trvanie EČ MS: 100 minút

     Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

     Trvanie PFIČ MS: 150 minút

     Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

      

     • Anglický jazyk (AJB2), francúzsky jazyk (FJB2), nemecký jazyk (NJB2), ruský jazyk (RJB2)

     Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

     Trvanie EČ MS: 120 minút

     Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

     Trvanie PFIČ MS: 60 minút

     Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

      

     • Matematika (MAT)

     Trvanie EČ MS: 150 minút

     Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

      

      

     Poznámka:

     Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS budú zverejnené na www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita 2019/Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS 2019.

      

     KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE MS

      

     Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval.

      

     Žiak môže vykonať ÚFIČ MS bez ohľadu na výsledok EČ MS a PFIČ MS. Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

     • jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

      

     Z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS (matematika), žiak úspešne vykoná MS, ak

     • jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
     • jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

      

      

     Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).

      

     Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený.

      

     Hodnotenie dobrovoľnej MS

     Žiak neúspešne vykoná MS z dobrovoľného predmetu, ak v EČ MS nezíska úspešnosť vyššiu ako 33 %, v PFIČ MS nezíska úspešnosť vyššiu ako 25 %, v ÚFIČ MS je jeho hodnotenie 5 (nedostatočný) alebo si vyžreboval zadanie, ale naň neodpovedal.

      

     Tieto skutočnosti nemajú vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení sa neuvádzajú.