•     Pre administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 určila riaditeľka              Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do          hodnotenia maturitného predmetu nasledovne:

      

     Maturitný predmet

     Skupina príbuzných predmetov

     Slovenský jazyk a literatúra

     Slovenský jazyk a literatúra

     Anglický jazyk úroveň B2

     Anglický jazyk

     Cvičenia z anglického jazyka

     Anglický jazyk úroveň C1

     Anglický jazyk

     Anglická a americká literatúra

     Čítanie s porozumením

     Gramatický seminár

     Konverzácia v anglickom jazyku

     Písanie v anglickom jazyku

     Reálie anglicky hovoriacich krajín

     Francúzsky jazyk

     Francúzsky jazyk

     Nemecký jazyk

     Nemecký jazyk

     Ruský jazyk

     Ruský jazyk

     Dejepis

     Dejepis

     Rozširujúci dejepis

     Seminár z dejepisu

     Občianska náuka

     Občianska náuka

     Rozširujúca občianska náuka

     Seminár z občianskej náuky

     Spoločenskovedný seminár

     Umenie a kultúra

     Umenie a kultúra

     Dejiny umenia

     Matematika

     Matematika

     Rozširujúca matematika

     Seminár z matematiky

     Cvičenia z matematiky

     Informatika

     Informatika

     Rozširujúca informatika

     Seminár z informatiky

     Biológia

     Biológia

     Rozširujúca biológia

     Seminár z biológie

     Chémia

     Chémia

     Rozširujúca chémia

     Seminár z chémie

     Cvičenia z chémie

     Fyzika

     Fyzika

     Rozširujúca fyzika

     Seminár z fyziky

     Geografia

     Geografia

     Rozširujúca geografia

     Seminár z geografie