• Prijímacie konanie - informácie (7. 5. 2020)

    •  

     Všeobecne záväzným nariadením PSK bol stanovený počet žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021 na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove:

      7902 J gymnázium                                                            86 žiakov
     7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium                  24 žiakov

              

     Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (MŠVVaŠ SR zo dňa 29. 04. 2020)

      

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

      

     Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

     Prijímanie uchádzačov na štúdium bude administratívnym spôsobom, a to stanovením bodového poradia uchádzačov na základe kritérií školy.

      

     1. Uchádzač (U) alebo zákonný zástupca (ZZ) maloletého uchádzača do 28. februára 2020 podal prihlášku na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. U alebo ZZ môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. na iný študijný odbor, alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
     2. U alebo ZZ maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky do 10. apríla 2020.
     3. U alebo ZZ maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

     (Prílohe č. 1)

     1. U alebo ZZ maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
     2. Riaditeľ strednej školy (R SŠ) po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája 2020 zverejní upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy.
     3. R SŠ do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
     4. R SŠ do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovej stránke GLS alebo na vchodových dverách do budovy gymnázia.
     5. R SŠ do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

     Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)

     1. Uskutoční sa do 23. júna 2020.
     2. R SŠ odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.
     3. U alebo ZZ maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení na vzdelávanie.

      

     V Bardejove 07. mája 2020                                                          

     Mgr. Alena Gombošová/riaditeľka školy