•  

      

     Usmernenie

     riaditeľky Gymnázia Leonarda Stöckela č. 2/2021

      

                    Riaditeľka Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove, podľa usmernenia zriaďovateľa PSK, Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, manuálu Návrat do škôl 2021 a rešpektujúc dokument opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“), upravuje od 9. februára 2021 vnútorný režim školy na školský rok 2020/2021:

      

     • Školské vyučovanie  pokračuje v 1. − 3.  ročníku a  4. G dištančnou formu vzdelávania – upravený rozvrh hodín rešpektuje tieto pravidlá:
     • časová dotácia 1 hodina – 1 online hodina,
     • časová dotácia 2 hodiny – 1 online hodina,
     • časová dotácia 3 hodiny – 2 online hodiny,
     • časová dotácia 4 – 5 hodín – 3 online hodiny.

      

     Triedy 3. A, 3. C týždenná časová dotácia predmetov FYZ (fyzika), BIO (biológia) sú 2 online povinné hodiny, triedy 3. B, 3. D týždenná časová dotácia predmetov GEG (geografia), CHE (chémia) 2 online povinné hodiny (predmety sa učia pre príslušné triedy iba v 2. polroku), ostatné predmety všetky hodiny povinné podľa vyššie uvedených pravidiel.

     Trieda 4.G týždenná časová dotácia predmetu SJL 4 online povinné hodiny (predmet končí v tomto šk. roku maturitnou skúškou), ostatné predmety všetky hodiny povinné podľa vyššie uvedených pravidiel.

      

     Pri online hodinách sa zapisuje dochádzka žiakov do ETK.

      

     • Školské vyučovanie u žiakov končiacich ročníkov prechádza od 10. 02. 2021 na prezenčnú formu vzdelávania.
     • Pri prezenčnej forme vzdelávania sa škola riadi „Covid – školským semaforom“ (zelená, oranžová, červená fáza), platným uznesením vlády SR, rozhodnutím ministra škiolstva, vyhláškami ÚVZ SR a celoštátnym COVID automatom, miestne príslušného RÚVZ.
     • Žiaci končiacich ročníkov pri prezenčnej forme vzdelávania pred nástupom odovzdajú vyplnené čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov a preukážu sa výsledkom testu alebo potvrdením výnimky z testovania.
     • Pri vstupe do budovy je zabezpečený ranný filter a dezinfekcia rúk.
     • Ak plnoletý žiak neabsolvuje testovanie alebo z tohto dôvodu obavy o zdravie sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

     1) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

     2) plnoletý žiak je povinný zabezpečiť si kontakt so školou ohľadne vzdelávania, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie školskej dochádzky,

     3) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a plnoletý žiak si nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, bude komisionálne preskúšaný z daného učiva,

     4) žiak, ktorý ostal na dištančnej forme vzdelávania sa dohodne s vyučujúcim  na forme písania písomky, kontrolnej práce, ústneho skúšania

     - príde si písomku alebo kontrolnú prácu napísať do školy – je potrebné čestné vyhlásenie a preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením výnimky z testovania,

     -  bude komisionálne preskúšaný.

     • Telesná výchova zaradená do rozvrhu hodín sa nevyučuje na športoviskách, bude v exteriéri alebo v triede – vyhodnocovanie zadaných úloh. V piatok, 7. vyučovacia hodina  – zadávanie úloh cez EduPage.
     • Pedagogickí zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku, alebo podľa rozvrhu hodín majú home office. Všetci pedagogickí zamestnanci sa aktívne podieľajú na činnostiach súvisiacich s priamou vyučovacou povinnosťou (pohotovosť, dozor v škole, dozor v ŠJ, pracovné porady,...).
     • Pedagogickí zamestnanci  na home office odovzdávajú denný výkaz (rozvrh pracovného dňa učiteľa) a podklady z dištančného vzdelávania (prezentácie, zadania, materiály pre žiakov,...) zástupkyni VVČ.
     • Stravné sa zamestnancovi nebude preplácať, strava je zabezpečená školskou jedálňou.
     • Ak zamestnanec bude pozitívne testovaný na ochorenie Covid-19, je povinný postupovať podľa pokynov orgánu verejného zdravotníctva, t. j. prestane vykonávať dištančné vzdelávanie/prácu z domu z dôvodu, že ochorel, a ide na dočasnú pracovnú neschopnosť.
     • Nepedagogickí zamestnanci, ktorí nemôžu vykonávať prácu na pracovisku z dôvodu, že je škola čiastočne zatvorená, resp. vyučovanie je iba u žiakov končiacich ročníkov, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnancovi prináleží podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce 80% funkčného platu.
     • Individuálne konzultácie žiakov k projektom, úlohám, zadaniam v škole s vyučujúcimi nie sú zakázané a žiaci môžu prísť do školy 5+1 (dodržanie všetkých protiepidemiologickým opatrení).

      

      

     V Bardejove, 09. 02. 2021                                                                Mgr. Alena Gombošová                               

          riaditeľka školy