• Organizačný poriadok

    •  

                      Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou Gymnázia L. Stöckela v Bardejove. Upravuje riadenie a organizáciu, určuje deľbu práce, organizáciu orgánov na škole, práva a zodpovednosť zamestnancov, vnútorné a vonkajšie vzťahy školy.

      

      

     ČASŤ 1

     Základné ustanovenia

      

                 Gymnázium L. Stöckela v Bardejove bolo zriadené MŠ a NO ČSR dňa 11.6.1937 prípisom č. 72438/37 – II/2.

                 Nová zriaďovacia listina č. OŠaTK-2002/2-1 bola vydaná dňa 1. júla 2002 Prešovským samosprávnym krajom podľa § 21 a 23 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších právnych noriem, na          základe § 22 ods. 3  Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov.

                 Tento organizačný poriadok je základnou internou organizačnou normou Gymnázia L. Stöckela.

                 Sídlom školy je: Jiráskova 12, 085 70  Bardejov.

      

      

     Právne postavenie školy

      

                 Gymnázium L. Stöckela v Bardejove je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

                 Škola je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

                 Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ, garantuje a kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

                 Škola môže konať nad rámec svojej hlavnej činnosti iba s predchádzajúcim súhlasom zriaďovateľa. Predchádzajúci súhlas zriaďovateľa je potrebný v prípade uzatvárania zmlúv o prevode hnuteľného a nehnuteľného majetku z jej správy na iný právny subjekt a zmlúv o nájme a prenájme nebytových priestorov ako podmienka ich platnosti a účinnosti.

      

      

     Predmet činnosti školy

      

              Základným predmetom činnosti Gymnázia L. Stöckela v Bardejove je zabezpečenie výchovno-vzdelávacej práce s mládežou na úseku stredného školstva  (odbor 79 02 5 gymnázium) so zameraním na poskytovanie všeobecného vzdelávania a prípravy na štúdium na VŠ.

      

      

      

      

     1. návrh na zavedenie študijných odborov a zameraní v skladbe vyučovacích, voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch,
     2. informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacích  výsledkov školy,
     3. správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,
     4. návrh rozpočtu školy,
     5. návrh na vykonávanie vedľajšej hospodárskej činnosti školy,
     6. správu o výsledkoch hospodárenia školy.

      

     Úlohy školy

      

                 Úlohy školy podrobne upravuje Prevádzkový poriadok Gymnázia L. Stöckela v Bardejove, ktorý je neoddeliteľnou  súčasťou tejto organizačnej normy.

      

      

     ČASŤ 2

     Organizačné členenie školy

      

     Gymnázium L. Stöckela sa organizačne člení na:   1. útvar riaditeľa školy

                                                                                    2. pedagogický útvar                                                                                                              

                                                                                                  3. hospodársko-správny útvar

                                                                                                  4. útvar školského stravovania

      

     Útvary sú organizačné celky deliace sa na organizačné úseky, ktoré zabezpečujú úlohy školy spojené s odlišným odborným, organizačným a technickým zabezpečením. Na čele útvarov a ich úsekov sú vedúci zamestnanci školy, ktorí sú priamo podriadení riaditeľovi školy.

      

      

     2.1. Útvar riaditeľa školy

      

     Útvar riaditeľa školy organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej činnosti. Zahŕňa činnosti, ktoré sú priamo podriadené riaditeľovi školy a ktoré mu pomáhajú vykonávať jemu zverené činnosti. Riaditeľ školy riadi školu v celom rozsahu jej činnosti, vytvára podmienky na prácu všetkých zamestnancov a žiakov.

      

     Organizačná štruktúra:

     • riaditeľ školy
     • zástupca riaditeľa pre TEČ, štatutárny zástupca riaditeľa
     • zástupca pre VVČ
     • vedúca ŠJ
     • výchovný poradca
     • školský psychológ
     • projektový manažér
     • poradné orgány riaditeľa školy a komisie

      

      

     Riaditeľ školy

      

                   Školu riadi riaditeľ školy, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ na návrh príslušnej rady školy.

                 Riaditeľ školy, ako štatutárny orgán, koná v jej mene vo všetkých jej veciach. Rozhoduje vždy samostatne.

                 Riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie  všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy, za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom vo vlastníctve školy.

                 Riaditeľ školy vymenúva a odvoláva do funkcie vedúcich jednotlivých útvarov školy.

     Riaditeľa zastupuje v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu štatutárny zástupca. Riaditeľ školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni.

      

     Rozhoduje najmä o:

     • náležitostiach uvedených v § 3 ods. 3 a 4 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
     • zmenách vnútornej organizácie školy,
     • koncepciách pedagogického , ekonomického a správneho rozvoja,
     • personálnych záležitostiach vo všeobecnej a konkrétnej rovine,
     • všetkých dohodách školy s jej partnermi,
     • prijatí žiakov na školu,
     • oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
     • oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a ich častí,
     • umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
     • povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,
     • prerušení štúdia,
     • povolení zmeny študijného alebo učebného odboru, o preradení na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky,
     • povolení opakovať ročník,
     • uložení výchovných opatrení,
     • povolení vykonať opravnú skúšku,
     • povolení vykonať komisionálnu skúšku,
     • povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
     • priznaní štipendia,
     • určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakom škole.

      

     Riaditeľ školy ďalej:

     • prijíma všetkých zamestnancov školy do pracovného pomeru a v súvislosti s tým 

           vyhotovuje pracovné zmluvy, zabezpečuje personálne obsadenie školy,

     • posudzuje kvalifikáciu zamestnancov a na základe dohodnutého druhu prác a kvalifikačných požiadaviek vzdelania ich zaraďuje do platovej triedy podľa katalógu pracovných činností a podľa dĺžky praxe do platových stupňov,
     • vyhotovuje platové výmery, ako aj ďalšie výmery súvisiace s platovými záležitosťami zamestnancov,
     • rozhoduje o platových postupoch pedagogických zamestnancov,
     • priznáva tarifný plat v zmysle § 7 nariadenia vlády SR č. 249/1992 a jeho ďalších novelizácií, príplatok za riadenie a osobný príplatok,
     • uzatvára dohody o prácach mimo pracovného pomeru a tieto práce kontroluje,
     • uzatvára dohody o zmene podmienok stanovených v pracovnej zmluve,
     • rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami školy dohodou, výpoveďou, okamžitým zrušením pracovného pomeru, zrušením v skúšobnej dobe,
     • preraďuje zamestnanca na výkon iného druhu práce,
     • určuje nástup dovolenky na zotavenie,
     • rozhoduje o presune čerpania dovolenky z času školských prázdnin na dobu počas školského roka v opodstatnených prípadoch (napr. pridelenie kúpeľnej liečby, rekreácie),
     • priznáva náhrady miezd počas čerpania dovoleniek na zotavenie, vrátane náhrad miezd za nevyčerpanú časť dovolenky a za pracovné voľno pri prekážkach v práci
     • poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca a pri prekážkach v práci z dôvodu všeobecného záujmu,
     • nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne o vhodnejšej úprave pracovného času,
     • určuje vecné náplne pracovných funkcií všetkých kategórií zamestnancov školy,
     • vyjadruje sa k prihláške na ďalšie štúdium zamestnancov školy,
     • rozhoduje o fakultatívnych nárokoch a z toho plynúcich úľavách podľa platnej vyhlášky o pracovných úľavách a hospodárnom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní,
     • pri prijímaní zamestnanca do pracovného pomeru rozhoduje na základ dokladu o priebehu zamestnaní, o zápočte dôb predchádzajúcej praxe pre účely platového zaradenia zamestnanca, ako aj o zápočte dôb zamestnania pre určenie nemocenských dávok a dĺžky dovolenky na zotavenie,
     • rozhoduje o pridelení počtu hodín externým učiteľom a podľa nadobudnutej kvalifikácie určuje odmeny za externé vyučovanie,
     • priznáva odmeny za zastupovanie neprítomných zamestnancov v súlade s platnými mzdovými predpismi,
     • zabezpečuje výchovnovzdelávací proces kvalifikovanými zamestnancami podľa nadobudnutého vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v zmysle platnej vyhlášky MŠ SR o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov,
     • sústavne sa stará o odborný rast zamestnancov školy,
     • zamestnancom prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a so zreteľom na ich zdravotný stav,
     • vytvára vhodné podmienky na pracoviskách školy, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny a bezpečný,
     • zabezpečuje komplexnú preventívnu zdravotnícku starostlivosť zamestnancov,
     • zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje zamestnancov s novými predpismi,
     • zisťuje a zabezpečuje odstraňovanie príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, vedie ich evidenciu, oznamuje ich príslušným orgánom a robí opatrenia na ich nápravu,
     • v prípade potreby zabezpečuje rekvalifikáciu zamestnancov,
     • zodpovedá za dodržiavanie všetkých ustanovení zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších platných pracovnoprávnych, mzdových a iných predpisov súvisiacich s touto agendou,
     • zabezpečuje povinnosti vyplývajúce zo zákona o jednotnej sústave sociálnoekonomických informácií a nariadenia o informačnej sústave organizácií,
     • vysiela zamestnancov na pracovné cesty,
     • priznáva náhrady cestovného a ostatné náhrady vyplývajúcich zo zákona č. 119/92 Zb. o cestovných náhradách.

      

     Riadi a kontroluje:

     • všetkých ostatných vedúcich zamestnancov, činnosť poradných orgánov a komisií,
     • všetku písomnú agendu školy,

     Ustanovuje do funkcií a odvoláva:

     • vedúcich zamestnancov školy,
     • vedúcich metodických orgánov,
     • vedúcich a predsedov komisií,
     • správcov kabinetných zbierok

     Predkladá:

     • v rámci svojej pôsobnosti  rade školy na vyjadrenie najmä náležitosti uvedené v zákone č. 596/2003 Zb. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

     Schvaľuje:

     • v mene organizácie kolektívnu zmluvu,
     • vnútorné dokumenty školy,

     Hodnotí a pri hodnotení využíva:

     • agendu právnej, správnej, ekonomickej, personálnomzdovej oblasti, oblasti PO, BOZP a CO

     Udeľuje a navrhuje:

     • pochvaly a ocenenia vo vnútroorganizačných pomeroch, navrhuje ich udelenie nadriadeným orgánom.

      

     Riaditeľa školy v čase neprítomnosti zastupuje štatutárny zástupca riaditeľa  školy v rámci rozsahu jemu daných práv a povinností. Na základe poverenia riaditeľa školy ho môže v čase neprítomnosti zastupovať aj iný ním poverený vedúci zamestnanec v rámci jemu danej pôsobnosti. Poverenie musí byť urobené písomne a musí v ňom byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.

      

     2.2. Pedagogický útvar

      

                 Zabezpečuje vyučovanie predmetov a nepovinných predmetov podľa platných učebných plánov a učebných osnov, a inú mimoškolskú činnosť, využíva všetky platné metodické a didaktické poznatky vo vyučovaní a výchovnom procese, vedie predpísanú triednu dokumentáciu, evidenciu o učebných výsledkoch, správaní a dochádzke žiakov, zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie zverených prostriedkov, zabezpečuje vnútroškolskú kontrolu na jednotlivých úsekoch, organizuje záujmovo-umelecké, spoločenskovedné, športové, technické a iné aktivity žiakov s cieľom racionálne, účelne a cieľavedome využívať voľný čas žiakov v súlade s ich záujmami, vytvára podmienky na prípravu žiakov na vyučovanie, podieľa na  organizovaní plaveckých a lyžiarskych výchovno-výcvikových kurzov

      

     Organizačná štruktúra

     • zástupca riaditeľa pre VVČ
     • výchovný poradca
     • školský psychológ
     • vedúci metodických orgánov
     • triedni profesori
     • ostatní vyučujúci
     • externí pedagogickí pracovníci

      

     Zástupca riaditeľa  pre VVČ

      

     Všeobecné povinnosti

      

     Zástupca pre výchovno-vzdelávaciu činnosť mimo povinností vyplývajúcich z právnych a organizačných noriem zabezpečuje plnenie týchto úloh:

     • organizuje a kontroluje prácu pedagogických pracovníkov a spolupracuje s nimi
     • pripravuje pracovné podklady pre zasadnutie pedagogickej rady, organizuje a vedie pedagogické rady (podľa charakteru porady)
     • koordinuje prácu Metodických org. školy

      

     Konkrétne úlohy:

     • organizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť vrátane triednických hodín
     • koordinuje a kontroluje prácu triednych učiteľov a kontroluje pedagogickú dokumentáciu
     • vypracuváva štatistické prehľady a výkazy
     • kontroluje dodržiavanie vnútorného poriadku školy
     • kontroluje a priebežne vyhodnocuje školskú dochádzku žiakov
     • prideľuje pedagogický dozor v škole a v ŠJ a kontroluje jeho vykonávanie
     • organizačne zabezpečuje športové podujatia
     • pripravuje rozvrh hodín a jeho prípadné zmeny v priebehu školského roka
     • robí suplovanie za neprítomných učiteľov, vedie evidenciu dochádzky a absenciu učiteľov
     • upozorňuje riaditeľa školy na porušenie právneho poriadku  v činnosti školy a navrhuje opatrenia na odstránenie právneho stavu
     • zostavuje výkazy o zastupovaní a práci nadčas
     • robí hospitačnú a kontrolnú činnosť u učiteľov vyučujúcich M, F, Dej
     • koordinuje a kontroluje činnosť PK M, F, Dej
     • zabezpečuje a vyhodnocuje mimoškolskú činnosť (olympiády, SOČ a pod.)
     • koordinuje činnosť študentskej rady
     • zúčastňuje sa a priamej výchovno-vzdelávacej práci so žiakmi (pohovory, previerky a vedomostné testy)
     • zisťuje záujem o voliteľné predmety
     • organizačne zabezpečuje priebeh prijímacích a maturitných skúšok
     • zabezpečuje doplňovanie žiackej a učiteľskej knižnice
     • zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia
     • plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí riaditeľ školy

      

     2.3 Hospodársko-správny útvar

      

     Hospodársko-správny útvar zabezpečuje všetky hospodárske a prevádzkové a personálno-mzdové záležitosti školy a je za ne zodpovedný. Pripravuje a zostavuje návrh rozpočtu školy, konzultuje s riaditeľom školy návrh rozpočtu, vypracuje schválený rozpočet podľa príslušných predpisov, hľadá a uplatňuje v priebehu rozpočtového roka možnosti jeho zvýšenia, zabezpečuje styk s bankou, vedie účtovnú evidenciu, vedie kompletnú agendu o zamestnancoch školy, dozerá na riadne hospodárene s majetkom školy a so zvereným majetkom, dbá na dodržiavanie platnej legislatívy, vykonáva objednávky previerok a revízií na podnet riaditeľa školy, príp. požiadaviek nadriadených orgánov, zabezpečuje upratovanie  školských priestorov a údržbu školského areálu, plní ďalšie úlohy podľa popisov práce svojich zamestnancov.

      

      

     Organizačná štruktúra

     • zástupca riaditeľa pre TEČ, štatutárny zástupca
     • projektový manažér
     • referentka pre úsek personalistiky, miezd a majetku
     • referentka pre úsek prevádzkovej ekonomiky a n.f. IUVENES
     • vedúca školskej jedálne
     • administratívna pracovníčka na sekretariáte školy
     • školník – údržbár
     • kurič – údržbár
     • upratovačky
     • vrátnička – informátorka
     • bezpečnostný technik

      

     Zástupca riaditeľa školy pre TEČ

      

           Všeobecné úlohy

     -    v čase neprítomnosti riaditeľa školy ho zastupuje v určenom rozsahu právomoci

     • v prípade poverenia riaditeľom školy a v zmysle náplne jeho práce samostatne jedná v styku s inými subjektami a o výsledkoch jednania informuje riaditeľa školy
     • pripravuje podklady súvisiace s náplňou jeho práce pre zasadnutia pedagogickej rady školy, Rady školy, odborových organizácií a dodáva ich riaditeľovi školy
     • organizuje a kontroluje prácu prevádzkových pracovníkov a pracovníkov ŠJ a spolupracuje s nimi
     • spolupracuje pri kolektívnom vyjednávaní s odborovými organizáciami na pracovisku
     • pripravuje podklady pre koncoročnú vyhodnocujúcu správu o činnosti školy

      

     Konkrétne úlohy
     • v spolupráci s administratívnou pracovníčkou školy vybavuje administratívnu agendu  

           súvisiacu s jeho pracovnou náplňou

     • na priame poverenie riaditeľa školy plní operatívne úlohy súvisiace s činnosťou školy
     • spolupracuje pri majetkovo-právnom vysporiadaní školy so školskou správou, obcou, prípadne inými právnymi subjektami
     • zabezpečuje podklady pre uzatváranie hospodárskych zmlúv s inými právnymi subjektami
     • vypracúva podklady k spracovaniu ročného rozpočtu školy a ročného plánu na neinvestičné  a stavebné práce, rekonštrukcie, nadstavby, prístavby a adaptácie
     • spoločne s bezpečnostným technikom školy zabezpečuje a kontroluje vykonávanie revízií elektrických inštalácií, bleskozvodu a iných zariadení, včítane odstránenia závad
     • vypracúva celkový rozpočet ročných výdavkov na údržbu
     • zabezpečuje podľa potrieb a možností vybavenie školy základným vnútorným vybavením
     • zabezpečuje podklady pre hospodárske zmluvy na projektové práce a kontroluje dodržiavanie termínov a správnosť fakturácie za projektové práce
     • kontroluje správnosť vystavenia faktúr od iných subjektov, splátkových listov a záloh na stavebné práce
     • pripravuje podklady a zúčastňuje sa arbitrážnych sporov
     • zodpovedá za delegovanú právomoc vypísania objednávok v súlade s rozpočtovou skladbou a platnými vyhláškami a ostatnými predpismi
     • vykonáva dozor nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení a vypracováva návrh opatrení na zabezpečenie splnenia úloh rozpočtu
     • koordinuje a dozoruje každoročnú inventarizáciu majetku školy podľa vyhlášky o inventarizácii hospodárskych prostriedkov, predkladá riaditeľovi školy na schválenie zloženie inventarizačných a likvidačných komisií
     • zabezpečuje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku z.z. o Vyhlášky o dokumentácii stavieb
     • kontroluje preberané stavebné práce, kvalitu prác a zabezpečuje cenovú kontrolu po porade s odborníkmi
     • vstupuje do jednania s inými právnymi subjektami v súvislosti so sponzorskou činnosťou a reklamným využitím priestorov školy
     • zabezpečuje ochranu a hospodárenie so zvereným národným majetkom podľa platných právnych predpisov
     • zodpovedá za dodržiavanie zásad vnútroškolskej ekonomickej kontroly
     • pripravuje podklady pre rozborovú činnosť vývoja jednotlivých ukazovateľov a navrhuje opatrenia z hľadiska efektívnosti nákladov, prác a služieb
     • organizuje a zúčastňuje sa výberového konania požadovaných prác vykonávaných dodávateľským spôsobom, ktoré sú potrebné pre školu
     • koordinuje spoločne s bezpečnostným technikom školy všetky činnosti súvisiace s OBZP v organizácii, koordinuje a zúčastňuje sa previerok z  OBZP, vykonáva kontrolu dodržiavania predpisov OBZP a o zistenom stave predkladá správu na gremiálnej porade riaditeľa školy
     • koordinuje zabezpečenie úloh CO podľa pokynov nadriadených inštitúcií, ktoré rozpracováva na podmienky školy
     • kontroluje dodržiavanie nariadení riaditeľa školy týkajúce sa CO, OBZP, šetrenia elektrickou energiu, palivom a vodou, ako aj hospodárenia s finančnými prostriedkami
     • spolupracuje s vedúcimi pracovníkmi na jednotlivých hospodárskych úsekoch školy pri vypracovávaní výkazov predkladaných školou nadriadeným inštitúciám z hospodárskej a finančnej oblasti
     • koná spoločne s prizvaným externým právnikom školy v mene organizácie v právnych veciach  týkajúcich sa náplne jeho práce pred súdmi a ostatnými orgánmi a pripravuje pre konania pred nimi príslušné návrhy a podania podľa pokynov dodaných mu ostatnými vedúcimi pracovníkmi školy
     • v spolupráci s riaditeľom školy vydáva pokyny a nariadenia pre hospodárne zaobchádzanie s majetkom školy a pri ich nedodržaní navrhuje príslušné sankcie a opatrenia
     • prideľuje prevádzkovým pracovníkom pracovné ochranné prostriedky, vedie ich evidenciu a zabezpečuje ich účelné využitie
     • pravidelne kontroluje spotrebu elektrickej energie, tepla a vody a v prípade nepredvídaných okolností vypracováva návrh na  zabezpečenie ich efektívnejšieho čerpania
     • koordinuje plnenie povinností vyplývajúcich z  vyhlášky o účtovníctve a z vyhlášky o pokladničných opatreniach, ako aj ročné účtovné uzávierky a záverečné hodnotenie rozpočtu
     • kontroluje a sleduje plnenie zmlúv s inými právnymi subjektami o úhrade nákladov za služby spojené s užívaním objektov a vnútorného zariadenia a vybavenia školy, prípadne súvisiacich s prenajímaním priestorov (napr. telocvične ...)
     • zabezpečuje, eviduje a realizuje požiadavky na materiálno-technické vybavenie tried, odborných učební a ostatných priestorov, na nákup učebných pomôcok, v súlade s potrebami školy, rozpočtovými pravidlami a na návrh vedúcich učiteľov predmetov a ročníkov
     • zabezpečuje vybavenie školy efektívnym softwarom a hardwarom podľa potrieb jednotlivých úsekov školy
     • koordinuje a kontroluje činnosť PK Nj a Rj a ostatných PK podľa pokynov riaditeľa školy
     • plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí riaditeľ školy.

      

     Referentka pre úsek personalistiky, miezd a majetku

      

                 K povinnostiam referentky pre úseky personalistiky, miezd a majetku patrí predovšetkým:

     1. Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend na zverených úsekoch.
     2. Viesť personálnu agendu interných a externých zamestnancov.
     3. Pri nástupe zamestnancov do pracovného pomeru, prijatia na dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce, prípadne pri rozviazaní pracovného pomeru spracovať podklady personálnej agendy ( pracovná zmluva, zaradenie do platových tried a stupňov a pod.)
     4. Viesť evidenciu práceneschopných zamestnancov a zhotovovať mesačné výkazy práceneschopnosti.          
     5. Spracovávať určené podklady k mzdám zamestnancov a na základe dohôd o zrážkach tieto zrážky vykonávať.
     6. Spracovávať, viesť evidenciu a predkladať potrebnú agendu pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu a odvádzať príslušné úhrady.
     7. Spracovávať, viesť evidenciu a predkladať potrebnú agendu pre Daňový úrad, odvádzať príslušné úhrady a robiť ročné zúčtovania preddavkov  dane.
     8. Vykonávať štvrťročné a ročné uzávierky miezd.
     9. Sledovať priebežné čerpanie mzdových prostriedkov a mesačne predkladať rozbory čerpania miezd. 
     10. Viesť centrálnu evidenciu investičného, hmotného a nehmotného majetku školy.
     11. Zabezpečovať správnosť evidencie majetku v jednotlivých inventárnych zbierkach.
     12. Pripravovať a spracovávať koncoročnú inventarizáciu investičného, hmotného a nehmotného majetku školy.
     13. Zabezpečovať aktualizáciu poistenia  majetku školy podľa dohodnutých poistných zmlúv.
     14. Zabezpečovať archiváciu dokumentov z mzdového, personálneho a prideleného majetkového úseku podľa platných predpisov.
     15. Agendu zo zverených úsekov viesť aj v elektronickej forme a pre príslušné platby využívať internetovú formu.

      

      Referentka pre úsek  prevádzkovej ekonomiky  a n.f. IUVENES

      

     K povinnostiam referentky pre úsek ekonomiky  a n. f. IUVENES patrí najmä:

     1. Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend na zverenom úseku podľa zásad a platných predpisov o hospodárení s finančnými prostriedkami vrátane jej archivácie.
     2. Pripravovať rozpočet školy a školskej jedálne, sledovať a koordinovať je čerpanie v priebehu roka.
     3. Pripravovať mesačné rozbory čerpania finančných prostriedkov  školy a školskej jedálne a informovať na vedení školy.
     4. Spracovávať ročnú uzávierku, prípadne uzávierky podľa potreby.
     5. Sledovať splatnosť faktúr a splátkových kalendárov pre školu a školskú jedáleň   a zabezpečiť ich úhrady v stanovených termínoch.
     6. Zabezpečovať pokladničnú prácu ( vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov, vrátane príjmu a výdaja hotovosti a vyplácania miezd).      
     7. Viesť evidenciu spotreby plynu v plynovej kotolni a spracúva mesačné diagramy ako podklady pre platbu .
     8. Viesť prehľad o čerpaní finančných prostriedkoch pre potreby jednotlivých úsekov školy.
     9. Zabezpečovať plnenie zásad a limitov čerpania rozpočtu školy stanovených nadriadenými orgánmi
     10. V prípade práceneschopnosti, prípadne inej neprítomnosti referentky na úseku miezd spracovávať príslušné podklady a zabezpečiť vyplácanie miezd v stanovených termínoch.
     11. Viesť účtovnú agendu neinvestičného fondu  IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela a podľa potreby správnej rady informovať o hospodárení fondu.
     12. Agendu na pridelenom úseku viesť aj v elektronickej forme a pre príslušné platby využívať internetovú formu.

      

      Administratívna pracovníčka na sekretariáte školy

      

      K povinnostiam administratívnej pracovníčky na sekretariáte patria najmä tieto úlohy:

     • Vybavuje korešpondenciu podľa pokynov a všeobecných postupov.
     • Organizuje a zabezpečuje administratívnu a odbornú agendu pre riaditeľstvo školy.
     • Vedie evidenciu došlých faktúr pre školu a školskú jedáleň.
     • Spracúva prehľady, výkazy a štatistiky.
     • Zabezpečuje samostatne čiastkové práce v personálnej oblasti žiakov školy.
     • Vyhotovuje odpisy vysvedčení a vedie evidenciu o ich vydávaní.
     • Prijíma, eviduje a spracúva do elektronickej formy prihlášky na štúdium na stredné školy.
     • Pripravuje, vydáva a vedie v evidencii tlačivá (prospechové hárky, triedne knihy, katalógy a pod.) a zvlášť zúčtovateľnú evidenciu tlačív vysvedčení a maturitných vysvedčení.
     • Podľa pokynov zástupcu pre TEČ a v spolupráci s referentkou pre úsek prevádzkovej ekonomiky vypisuje objednávky a vedie knihu objednávok.
     • Zabezpečuje samostatne nákup a zásobovanie čistiacimi prostriedkami školu a školskú jedáleň, vedie ich evidenciu na skladových kartách a vydáva ich prevádzkovým zamestnancom školy.
     • Zabezpečuje informačnú, evidenčnú a organizačnú prácu sekretariátu školy.
     • Technicky zabezpečuje niektoré administratívne práce súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom na škole pre jednotlivých vyučujúcich.
     • Obsluhuje  a je zodpovedná za prevádzku telefónnej ústredne, faxu a kopírovacích strojov.
     • Je  zodpovedná za inventár zbierky techniky administratívy.
     • Vykonáva ďalšie práce podľa pokynov riaditeľa školy a jeho zástupcov súvisiace  s prevádzkou školy a sekretariátu riaditeľstva školy .

      

     2.4. Útvar školského stravovania

      

     Útvar školského stravovania zabezpečuje výrobu a odbyt jedál a nápojov, konzumáciu nápojov a jedál pre žiakov v čase ich pobytu v škole, pre zamestnancov školy a iných stravníkov v zmysle metodických pokynov, prijíma a zúčtováva finančné prostriedky od rodičov na potravinovom účte.

      

      

     Organizačná štruktúra

     • vedúca školskej jedálne
     • hlavná kuchárka
     • kuchárky
     • pracovníčky v prevádzke 

      

     Povinnosti vedúcej školskej jedálne

      

                     Vedúca školskej jedálni pri svojej práci plní najmä tieto úlohy :

     • Zabezpečuje koordináciu a organizáciu stravovacej jednotky (školskej jedálne) s plnou hmotnou zodpovednosťou.
     • Uzatvára hospodársko-dodávateľské zmluvy.
     • Zodpovedá za správnu akosť potravín, uskladnenie a sleduje ich záručnú lehotu.
     • Vedie evidenciu tovarov na skladových kartách.
     • V spolupráci s hlavnou kuchárkou a stravovacou komisiou zostavuje jedálny lístok
     • Zabezpečuje výrobu jedál vyhotovovaním kalkulácii a určením technologických postupov s ohľadom na výživové hodnoty potravín.
     • Zodpovedá za včasné vydávanie stravy, jej kvalitu a porciovanie.
     • Predáva stravné lístky a vedie evidenciu stravníkov
     • Vytvára priaznivé podmienky pre prácu v školskej jedálni a zodpovedá za  dodržiavanie platných hygienických noriem, technologických postupov a metodických pokynov pre školské stravovanie.
     • Zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov stravovacej jednotky (pravidelné školenia BOZP, požiarnej ochrany, odbornej prípravy a pod.).
     • Vedie a kontroluje knihu dochádzok zamestnancov jedálne, určuje a vedie evidenciu o práci nadčas a náhradnom voľne.
     • Predkladá návrh čerpania dovoleniek na zotavenie.
     • Zabezpečuje zastupovanie za chýbajúcu pracovníčku.
     • Zodpovedá za technickú úroveň zariadení v jedálni.
     • S pomocou dozor konajúcich pedagogických pracovníkov organizuje plynulý výdaj a konzumáciu stravy v školskej jedálni.
     • Spolupracuje s riaditeľstvom školy pri organizovaní rôznych akcií, pri ktorých sa využívajú priestorové a technologické kapacity školskej jedálne.
     • Plní ďalšie úlohy súvisiace s prevádzkou školskej jedálne.
     • V prípade zníženej prevádzky školskej jedálne alebo ak sa v jedálni nevarí 
     • zabezpečuje iné pridelené úlohy súvisiace s prevádzkou školy.
     • Riadi prácu podriadených zamestnancov útvaru školského stravovania.

      

      

      

     Povinnosti hlavnej kuchárky v školskej jedálni

      

     Hlavná kuchárka v školskej jedálni podľa pokynov  vedúcej školskej jedálne plní najmä tieto úlohy:

     • Pripravuje  a vydáva technologicky náročné teplé jedlá v školskej jedálni
     • Upravuje  jatočné mäso, hydinu a ryby.
     • Ako hlavná kuchárka /vedúca zmeny/ zabezpečuje technologické postupy výroby jedál, riadi ich výrobu, zodpovedá za ich včasnú prípravu, normovanie, porciovanie a výdaj.
     • Podľa potreby zúčastňuje sa prípravy a výdaja ostatných jedál.
     • Zodpovedá za správne preberanie potravín do skladu a ich výdaj zo skladu na spotrebu a ich účelné využitie pri výrobe pokrmov.
     • Spolupracuje pri zostavovaní jedálneho lístka s vedúcou jedálne.
     • Zodpovedá za čistotu prevádzkového zariadenia, kuchynského a jedálenského riadu.
     • Zodpovedá za odber a  uchovanie vzorky potravín a jedál pre potreby epidemiologicko-hygienickej kontrol.
     • Zabezpečuje dodržiavanie zákazu vynášania stravy, potravín a odpadu zo školskej jedálne.
     • Plní ďalšie úlohy súvisiace s prevádzkou školskej jedálne.
     • V prípade zníženej prevádzky školskej jedálne alebo ak sa v jedálni nevarí   
     • Zabezpečuje iné pridelené úlohy súvisiace s prevádzkou školy

      

      

     ČASŤ   3

     Hospodárska oblasť

      

     Školu finančne zabezpečuje jej zriaďovateľ. Svoju hospodársku činnosť vykonáva v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie úloh. Hospodárenie s prostriedkami sa vykonáva podľa schváleného rozpočtu. Pri podnikateľskej činnosti sa využívajú ustanovenia § 9 Zákona SNR č. 542/90 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

      

      

     ČASŤ  4

     Správa majetku

      

     1. Hnuteľný a nehnuteľný majetok Gymnázia L. Stöckela v Bardejove je majetkom Prešovského samosprávneho kraja, ktorý spravuje škola na základe zmluvy o zverení majetku samosprávneho kraja do správy Gymnázia L. Stöckela.
     2. Škola musí hospodáriť s majetkom v prospech všestranného rozvoja školy. Pre tento účel je škola povinná najmä:
     1. udržiavať, užívať, zveľaďovať, zhodnocovať majetok zverený do správy
     2. chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
     3. používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku samosprávneho kraja
     4. viesť majetok v účtovníctve v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
     5. vykonávať inventarizáciu majetku
     6. zachovávať účelové určenia majetku
     7. riadiť sa  zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK schválených uznesením č. 185/2004 zo dňa 3.2.2004

      

      

      

      

      

     ČASŤ 5

     Poradné orgány a komisie

                

     5.1. Rada školy

     Je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a reprezentujúci verejné záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania.

     Plní funkciu verejnej kontroly práce, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, z pohľadu školskej problematiky.

      

     2. Pedagogická rada školy

      Zvoláva ju riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca riaditeľa. Jej členmi sú všetci     

      pedagogickí pracovníci školy.

      

     5.3. Rodičovská rada školy

            Schádza sa podľa okolností, spravidla 4 x ročne pred klasifikačnými poradami. Je zložená    

            z rodičov študentov a zástupcu pedagogických zamestnancov.

      

     5.4. Rada riaditeľa

            Je zložená z vedúcich zamestnancov školy. Schádza sa podľa potreby.

      

     5.5. Grémium vedúcich predmetových komisií

            Schádza sa podľa okolností, spravidla pred štvrťročnými klasifikačnými poradami. Je   

            zložená z vedúcich predmetových komisií. Jeho činnosť riadi zástupca pre VVČ.

      

     5.6. Predmetové komisie

      Na základe vypracovaných plánov práce zodpovedajú za vypracovanie časovo-  

      tematických plánov učiva. Na škole pracujú nasledujúce predmetové komisie:

     • matematika
     • slovenský jazyk a literatúra
     • nemecký a ruský jazyk
     • anglický a francúzsky jazyk
     • dejepis a náuka o spoločnosti
     • fyzika
     • chémia
     • biológia
     • telesná výchova a geografia

      

      1. Výchovný poradca

     Plní úlohy v otázkach výchovného, vzdelávacieho a profesijného poradenstva. Pri riešení výchovných problémov spolupracuje so školským psychológom.

      

     5.8. Koordinátor prevencie drogových závislostí

      Vykonáva primárnu prevenciu závislostí na škole.

      

     5.9. Koordinátor študentskej rady

            Koordinuje činnosť študentskej rady s ostatnými organizačnými zložkami školy.     

      

     5.10.Inventarizačná komisia

     Riadi sa  príslušnými predpismi o vykonaní inventarizácie a o správe majetku. Po skončení inventarizácie predkladá jej predseda riaditeľovi školy písomný návrh na usporiadanie. Uplatní aj návrhy na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku. Počet členov sa určuje podľa rozsahu vykonanej inventarizácie. Predsedu komisie poveruje riaditeľ školy. Komisia sa schádza podľa potreby.

      

      1. Vyraďovacia komisia

       Posudzuje návrhy inventarizačnej komisie na vyradenie majetku.

      

      1. . Likvidačná  komisia

      Zrealizuje likvidáciu neupotrebiteľných predmetov (majetku – hnuteľného,   

      nehnuteľného), ktoré odsúhlasí vyraďovacia komisia. O likvidácii sa spíše zoznam  

      majetku, ktorý schvaľuje riaditeľ školy.

      

      

      1. . Škodová komisia

     Jej funkciou je po prerokovaní navrhovať riaditeľovi školy uplatňovanie nárokov alebo postihov voči zamestnancom, ktorí spôsobili organizácii škodu. Je trojčlenná na čele s predsedom, ktorého písomne poverí riaditeľ školy. Poverený predseda oznámi riaditeľovi ďalšie mená komisie, určí zapisovateľa. Komisia zasadá podľa potreby.

      

      

      

     ČASŤ   6

     Zamestnanci školy – práva, povinnosti a zodpovednosť

      

     6.1. Všeobecné  práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov školy

      

     Každý zamestnanec je povinný dodržiavať všeobecné právne a vnútroškolské predpisy. Zamestnanci sú povinní riadne si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a z funkcie, ktorou boli v organizácii poverení.

      

     Každý zamestnanec má najmä tieto povinnosti a zodpovednosť:

     • plniť príkazy priameho nadriadeného,
     • plniť úlohy vyplývajúce z určených pracovných náplní,
     • využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh,
     • dodržiavať pracovný čas,
     • dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,
     • ochraňovať vlastníctvo školy, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím,
     • upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie príkazu, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu, a túto skutočnosť ihneď oznámiť vyššiemu nadriadenému.

      

     Každý zamestnanec má tieto práva:

     • právo na plat v zmysle Nariadenia vlády SR č. 249/1992 a jeho ďalších novelizácií,
     • zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci,
     • na pomôcky pre plnenie daných úloh a vykonanie opatrení potrebných pre bezpečnú prácu,
     • dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok stanovených v Zákonníku práce,
     • oboznámiť sa s organizačným poriadkom, prevádzkovým poriadkom, mzdovými, bezpečnostnými a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a prácu ním vykonávanú.

      

     6.2. Práva, povinnosti a zodpovednosti vedúcich zamestnancov školy

      

                 Každý vedúci zamestnanec má okrem práv, povinností a zodpovedností uvedených v predchádzajúcom bode tieto práva a povinnosti:

     -     plniť úlohy vyplývajúce z určených pracovných náplní,

     • poznať úlohy a chod práce, pôsobnosť školy v rozsahu potrebnom na výkon činnosti vlastnej funkcie,
     • bežne oboznamovať podriadených zamestnancov s predpismi a úlohami, ktoré sa dotýkajú ich činnosti, prerokovávať s nimi závažné otázky týkajúce sa plnenia týchto úloh a sledovať dodržiavanie pracovnej disciplíny,
     • vydávať príkazy podriadeným zamestnancom,
     • zastaviť prácu na zverenom pracovisku, pokiaľ by pokračovanie v práci mohlo ohroziť život alebo zdravie zamestnancov, žiakov, prípadne majetok školy,
     • uplatňovať zásady odmeňovania za prácu podľa platných predpisov pre odmeňovanie.

      

      

     ČASŤ  7

     Základné zásady, nástroje a metódy riadenia školy

     7.1. Základné organizačné a riadiace normy

     • organizačný poriadok 
     • prevádzkový poriadok
     • pracovný poriadok
     • kolektívna zmluva
     • mzdový predpis
     • vnútorný školský poriadok na príslušný školský rok
     • plán vnútroškolskej kontroly
     • registratúrny poriadok

      

     7.2. Organizačné normy riaditeľa školy

     • riadiace normy so všeobecnou platnosťou (príkaz, úprava, pokyn) a i.

      

     7.3. Metódy riadiacej práce

     • analýza, hodnotenie jednotlivých činností a prijímanie záverov do praxe
     • informovanosť ostatných zamestnancov na rokovaniach vnútri organizácie
     • spracúvanie úloh a kontrola plnenia úloh

      

     7.4. Odovzdávanie a preberanie funkcií

     • odovzdávanie a preberanie funkcií sa vykonáva písomne v týchto prípadoch:
     1. ak ide o vedúcu funkciu
     2. ak ide o funkciu s hmotnou zodpovednosťou
     3. ak o tom rozhodne nadriadený zamestnanec

     Pri preberaní funkcie s hmotnou zodpovednosťou sa vykonáva mimoriadna inventúra. Pri utajovaných skutočnostiach sa postupuje podľa osobitných predpisov.

      

     ČASŤ   8

     Záverečné ustanovenia

      

                 Organizačná norma je záväzný predpis, ktorý usporadúva vzťahy školy k iným inštitúciám, vzťahy a pracovné náplne zamestnancov školy a ďalšie vzťahy súvisiace s prevádzkou školy. Vo vzťahu k právnickým osobám sa bude riadiť podľa Obchodného zákonníka, vo vzťahu k občanom podľa Občianskeho zákonníka, vo vzťahu k zamestnancom podľa Zákonníka práce.

                 Vedúci zamestnanci školy sú povinní postupne oboznámiť s obsahom organizačného poriadku všetkých podriadených zamestnancov.

                 Súčasťou organizačnej normy je:

     • zriaďovacia listina,
     • Prevádzkový poriadok Gymnázia  L. Stöckela v Bardejove, Jiráskova 12,
     • Zákon SNR č. 596/2003 o štátnej správe a školskej samospráve

      

     ČASŤ  9

     Účinnosť

      

                

     Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

      

      

      

      

     V Bardejove dňa 1. júla 2004

        RNDr. Marcel Tribus

                                                                                                               riaditeľ školy