• Správa VVČ za šk. rok 2020/2021

    • (1)  a)  Údaje o škole

      

     Názov školy

     Gymnázium Leonarda Stöckela

      

     Adresa školy

     Jiráskova 12, 085 01 Bardejov

      

     Telefónne číslo

     054/472  2781 

      

     Webové sídlo školy

     www.gymlsbj.sk

      

     Adresa elektronickej pošty

     stockel@gymlsbj.sk

      

     Riaditeľka

      

     Mgr. Alena Gombošová

     Zástupkyňa riaditeľky školy

      

     RNDr. Renáta Mikitová

      

                 Rada školy pri Gymnáziu Leonarda Stöckela

      

     Podpredseda

     RNDr. Ján Kleban, PhD.

     Pedagogickí  zamestnanci

     RNDr. Ján Kleban, PhD.

      

     Mgr. Štefan Matiaš

     Ostatní zamestnanci

     Ing. Viera Semanová

     Zástupcovia rodičov

     Ing. Miroslav Matys

      

     MUDr. Martina Buchalová

      

     Ing. Marián Barančik

     Zástupcovia zriaďovateľa

     MUDr. Patrik Mihaľ

      

     Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.

      

     Mgr. Martin Šmilňák

      

     Mgr. Vincent Urda 

     Zástupca žiakov

     Viktória Selmani

      

      

     (1)  b) Údaje o zriaďovateľovi

      

     Názov  zriaďovateľa

     Prešovský samosprávny kraj

     Sídlo

     Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

     Telefónne číslo

     051 / 70 81 111 

     Adresa elektronickej pošty

     predseda@vucpo.sk

      

      

     (1)  c) Informácia o činnosti rady školy, poradných orgánov riaditeľa školy, počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

      

     Informácia o činnosti Rady školy

      

     Zasadnutie č. 1

     12.10.2020

     per rollam

     Berie na vedomie:

     - informáciu o VVČ a dosiahnutých výsledkoch žiakov za šk. rok 2019/2020,

     - informáciu o dištančnom vzdelávaní.

     Zasadnutie č. 2

     10.02.2021

     per rollam

     Berie na vedomie:

     - kritéria pre prijímacie konanie v šk. roku 2021/2022 schválené pedagogickou radou,

     - zriaďovateľom schválený počet žiakov v šk. roku 2021/2022.

     Odporúča:

     - v šk. roku 2022/2023 otvoriť 4 triedy v odbore 7902 J00 gymnázium 4-ročné štúdium s počtom žiakov 100,

     - v šk. roku 2022/2023 otvoriť 1 triedu v odbore 7902 J74 gymnázium 5-ročné štúdium s počtom žiakov 28.

     Zasadnutie č. 3

     06.07.2021

     Berie na vedomie:

     - výsledky volieb predsedu a podpredsedu Rady školy,

     - ukladá predsedovi Rady školy zaslať zápisnicu do 3 dní od ustanovujúceho zasadnutia Rady školy.

      

     Informácia o činnosti Rodičovskej rady školy

      

     Zasadnutie č. 1

     24.09.2020

     - triedni dôverníci 1. ročníka

     - voľba predsedu Rodičovskej rady

     - informácia o príprave nového školského roka

     Zasadnutie č. 2

     16.11.2020

     per rollam

     - informácia o dištančnom vzdelávaní 

      

     Zasadnutie č. 3

     20.05.2021

     per rollam

     - návrat žiakov do škôl

     - schválenie finančného príspevku na odmeny   

       pre úspešných žiakov

      

     Informácia o činnosti Žiackej rady školy

      

     Zasadnutie č. 1

     18.9.2020

     - Plán práce ŽŠR na školský rok 2020/2021

     - návrh na kandidatúru za predsedu a podpredsedu

     Zasadnutie č. 2

     21.9.2020

     - voľba predsedu a podpredsedu ŽŠR

     - prerokovanie štatútu ŽŠR

     - činnosť ŽŠR v súvislosti s aktuálnou

       epidemiologickou situáciou

     Zasadnutie č. 3

     október 2020 február 2021

     per rollam

     - riešenie podnetov z dištančného vzdelávania

     - návrat žiakov 4. ročníka a 5.G triedy

     - program pre deti MŠ Vinbarg – Mikuláš

     Zasadnutie č. 4

     27.5.2021

     - nová voľba predsedu a podpredsedu (V. Selmani – ukončenie štúdia)

     - prerokovanie pravidiel fungovania oddychovej zóny – Klubovne

     Zasadnutie č. 5

     18.6.2021

     - návrhy na „Naj online učiteľ“

     - návrh na zriadenie zdravého bufetu v škole

     - návrh na opätovné slávnostné prijatie žiakov

       1. ročníka – Imatrikulácia

     - nové aktivity v rámci dobrovoľníctva

     - návrh na nové školské mikiny

      

      

     Výchovný poradca

      

     Mgr. Jana Ganzarčíková

     Školský psychológ

      

     PhDr. Katarína Stašáková

     Koordinátor

      

     - prevencie drogových závislostí  a sociálno-  

      patologických javov

     PhDr. Ingrid Molčanová  

     - environmentálnej výchovy a ochrany

      človeka a zdravia

     Mgr. Stanislava Varjanová

     - zdravotnej výchovy

     PaedDr. Gabriela Hurajová

     - ľudských práv a boja proti extrémizmu

     Mgr. Jana Lešková

     - študentskej rady

     Mgr. Jana Lešková

     - SOČ

     PhDr. Anna Šimová

     - zahraničnej spolupráce pre Nemecko

     Mgr. Marianna Pribilincová

     - zahraničnej spolupráce pre Rusko

     Mgr. Dana Mikulová

      

     Rodičovská rada

      

     P. č.

     Trieda

     Meno a priezvisko

     1.

     1.A

     Mgr. Peter Kukľa

     2.

     1.B

     Mgr. František Kuľka

     3.

     1.C

     PaedDr. Mária Exnerová

     4.

     1.G

     Ing. Jana Klebanová

     5.

     2.A

     Ing. arch. Alexandra Klimeková

     6.

     2.B

     Denisa Mochnacká

     7.

     2.C

     Alena Tančinová

     8.

     2.G

     Mgr. Ľuboslava Prokopčáková

     9.

     3.A

     Ing. Peter Golec

     10.

     3.B

     Ing. Vladimír Rúček

     11.

     3.C

     Ing. Jozef Kuľka

     12.

     3.D

     Mgr. Alena Fellegiová

     13.

     3.G

     Bc. Iveta Ribovičová

     14.

     4.A

     Mgr. Soňa Sosenková

     15.

     4.B

     Mgr. Alena Voľanská-Martičková

     16.

     4.C

     Mgr. Marek Meščan

     17.

     4.D

     Mgr. Darina Selmani

     18.

     4.G

     Mgr. Silvia Barančíková

     19.

     5.G

     Mgr. Zdenka Šinaľová

      

     Vedúci predmetových komisií

      

     P. č.

     Názov predmetovej komisie

     Vedúci PK

     1.

     PK slovenského jazyka a umenia a kultúry

     PaedDr. Jana Guľová, PhD.

     2.

     PK anglického jazyka

     Mgr. Jana Štalmachová

     3.

     PK nemeckého jazyka           

     Mgr. Marianna Pribilincová

     4.

     PK ruského, francúzskeho a španielskeho jazyka

     PhDr. Jarmila Almássyová

     5.

     PK dejepisu  a občianskej náuky

     PhDr. Anna Šimová

     6.

     PK matematiky        

     Mgr. Martina Harčaríková

     7.

     PK fyziky         

     RNDr. Martin Sendek

     8.

     PK chémie         

     Mgr. Jana Ganzarčíková

     9.

     PK biológie         

     RNDr.  Ján Kleban, PhD.

     10.

     PK informatiky        

     Ing. Nataša Hutňanová

     11.

     PK geografie      

     PhDr. Lenka Lukáčová

     12.

     PK telesnej a športovej výchovy

     Mgr. Marek Ondrušek

      

     Študentská rada

      

     P. č.

     Trieda

     Meno a priezvisko

     1.

     1.A

     Tamara Šuťaková

     2.

     1.B

     Tomáš Pribilinec

     3.

     1.C

     Dária Kapsdorferová

     4.

     1.G

     Kristína Hnidenková

     5.

     2.A

     Šimon Mizerák

     6.

     2.B

     Denisa Petrová

     7.

     2.C

     Ema Adamišinová

     8.

     2.G

     Markéta Ondošová

     9.

     3.A

     Soňa Tkačová

     10.

     3.B

     Viktória Kmeťová

     11.

     3.C

     Viktória Kuľková

     12.

     3.D

     Vanesa Rybovičová

     13.

     3.G

     Zuzana Katriničová

     14.

     4.A

     Petra Džubakovská

     15.

     4.B

     Samuel Kendra

     16.

     4.C

     Peter Udič

     17.

     4.D

     Viktória Selmani - predseda

     18.

     4.G

     Patrícia Greifová

     19.

     5.G

     Karin Kapsdorferová

      

      

         (1)  d) Počet žiakov

      

     Študijný odbor

     Počet žiakov

     Dievčatá

     Chlapci

     Z toho ŠVP

     7902 J00

     382

     254

     128

     1

     7902 J74

     130

     73

     57

     1

      

     Spolu

      

     512

      

     327

      

     185

      

     2

      

      

     (1)  e) Počet pedagogických a ďalších zamestnancov

      

     Počet zamestnancov školy

     70

     Plne kvalifikovaní pedagogickí pracovníci

     48

     Nepedagogickí pracovníci

     22

      

      

     (1)  f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

      

           V Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove pôsobilo spolu 48 pedagogických zamestnancov, z toho 3 na MD. Všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady a vykonávali pracovnú činnosť v kategórii učiteľ.

      

     Kariérový stupeň

     začínajúci

     samostatný

     s 1. atestáciou

     s 2. atestáciou

     Pedagogický zamestnanec

     0

     13

     19

     16

      

      

     (1)  g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

      

           Súčasťou výchovno-vzdelávacej práce školy bolo aj vytvorenie podmienok pre odborný a osobnostný rast študentov a učiteľov GLS. Výsledkom tejto práce bolo aj množstvo aktivít, na ktorých mali možnosť študenti pod vedením pedagógov svoje schopnosti rozvíjať a prezentovať v rámci školy i na verejnosti. Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 nás pripravila o množstvo aktivít, nakoľko škola od 16. marca 2020 prešla na dištančné vzdelávanie a mimoškolská činnosť, predmetové olympiády, športové súťaže a iné aktivity boli zrušené.

      

     1. Kultúrne podujatia: Vianočný online pozdrav – Živá pohľadnica,
     • príprava kultúrnych a vzdelávacích seminárov v spolupráci s Okresnou knižnicou J. Gutgesela v Bardejove:
     • Komično v umeleckých textoch s upriamením na Palárikovu tvorbu,
     • Martin Kukučín očami súčasníka,
     • Tradície a zvyky na Slovensku v období žatvy a v priebehu dožinkových slávností,
     • Mikulášsky program – sprievodné aktivity pre materskú škôlku (dobrovoľníctvo),
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – aktivita pre domovy dôchodcov (dobrovoľníctvo),
     • spomienkové podujatie v Pamätníku – Záhrada holokaustu,
     • Školský informačný bulletin,
     • Európsky deň cudzích jazykov,
     • Frankofónna pieseň,
     • nové číslo časopisu Phase.

      

     1. Športové podujatia
     • športový deň pre 1. ročník.

        3.  Medzinárodná spoluprácamedzinárodná ruskoslovenská študentská výmena v meste Suzdaľ a projekt Korene Európy – spolupráca s Gymnáziom Ernesta Barlacha v nemeckej Unne a  Liceom Jána Kochanovského v Muszyne (veľké študentské pobytové výmeny v Bardejove, v Muszyne, Krakove) - zahraničné výmenné pobyty pre ochorenie COVID-19 zrušené

      

     1. Ostatné aktivity : a / tematicky zamerané a celoškolsky organizované akcie, exkurzie:
     • Výstup na Kriváň,

     -      organizácia okresnej súťaže „Korešpondenčný seminár z chémie“, „Anglická univerziáda“ a korešpondenčného seminára „Spiel mit!“ pre žiakov základných škôl dištančnou formou,

     -      riešenie korešpondenčných seminárov v programovaní a informatike KSP a KSI,

     -      online akcia Girl’s Day,

     -      písanie esejí  - Bardejov Jewish preservation committee,

     • spolupráca s platformou Zmúdi.sk,
     • Zero waste program,
     • Eko-nástenky a separačný kútik (výzvy vedúce k zlepšeniu životného prostredia a zvýšeniu environmentálneho povedomia žiakov),

      

     b/ zdravotnícke aktivity koordinované v spolupráci s ÚS SČK,  Ligou proti rakovine, materskými školami a  Úniou nevidiacich:

     • Biela pastelka,
     • Ponožková výzva – svetový deň Dawnovho syndrómu,

      

     c/ besedy s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života:

     • online hodina s americkou lektorkou Madeline McLaughlin,
     • online diskusia cez Zoom s europoslancom Bilčíkom,
     • beseda s ambasadorom Unicef – Škola priateľská deťom – získanie certifikátu Škola priateľská deťom UNICEF,
     • prednáška spojená s diskusiou na tému – Prečo a ako učiť o holokauste,
     • Extrémizmus, rasizmus, xenofóbia, intolerancia – projekt „Natálka“,
     • Deň Zeme,
     • Suchý február – prednáška a aktivity,                           
     • Sociálna a študijná adaptácia, aj učiť sa treba učiť,
     • Šikanovanie,
     • Problémy s učením – Hĺbkový a povrchový prístup k učeniu (online),
     • Profil absolventa gymnázia jeho perspektívy, predpoklady a možnosti štúdia na Slovensku a v zahraničí (online),

      

     d/ propagačné a informačné aktivity:

     • v Ahoj Bardejov, v Bardejovských novostiach a v informačnom bulletine, na webovej stránke školy, na facebooku a instagrame GLS,
     • online Kalendárium GLS 2020/2021 – 1. polrok,
     • online Kalendárium GLS 2020/2021 – 2. polrok,
     • propagačné video – Deň otvorených dverí – bilingválne štúdium,
     • prezentácia o možnostiach štúdia na GLS,
     • online Deň otvorených dverí na GLS,
     • minivideá o aktivitách školy s názvom Pulz za múrmi GLS,
     • promo filmiky na YouTube – portréty šiestich bývalých absolventov,

      

     e/ vyššie súťaže organizované školou:

     • obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku – dištančná forma,
     • obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku – dištančná forma,
     • krajské kolo biologickej olympiády – dištančná forma,

      

     f/  ostatné aktivity:

     -      organizácia adaptačného kurzu pre študentov 1. ročníka Dobrý štart na GLS,

     • spolupráca so združením Vita in suburbium, s Unicefom.

      

          (1)  h) Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená

      

     V školskom roku 2020/2021 sa naša škola zapojila do týchto projektov:

      

     • UNICEF – Škola priateľská deťom
     • Erasmus K1 – Growing Green Generations 
     • Erasmus+ – Zvýšenie kvality výučby v bilingválnej sekcii
     • Medzinárodný projekt „Európsky deň jazykov“
     • Odborné literárne semináre v spolupráci s okresnou knižnicou
     • História Židov v Bardejove/Židovský Bardejov – v anglickom jazyku
     • Online projekt a príprava na odbornú diskusiu, diskusiu s preživším, písanie esejí  - Bardejov Jewish preservation committee 
     • E-testovanie – Núcem
     • „Cvičná škola pre budúcich absolventov“ – UPJŠ Košice, UNIPO
     • Projekt – Partnerská škola UPJŠ a partnerská škola UNIPO
     • IT Akadémia – vzdelávanie 21. storočia
     • Kniha – nemý priateľ človeka
     • Projekt „Zdravý bufet“
     • Projekt na podporu miestneho rozvoja/Komunity – Mladí filantropi   
     • Projekt školská knižnica – materiálne vybavenie

      

      

          (1)  i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti

                  V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná komplexná inšpekcia.

      

                 (1) j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy

      

                 Škola sídli vo vlastných priestoroch. Na vyučovanie slúži 10 univerzálnych učební s kapacitou 32 miest v základnom vybavení a špeciálne vybavené odborné učebne a laboratóriá:

     biológia - odborná učebňa pre 36 žiakov, vybavená počítačom, internetom     

                    - laboratórium s kapacitou 18 miest, zrekonštruované a vybavené pomôckami na laboratórne cvičenia z biológie

     fyzika - odborná učebňa pre 36 žiakov, vybavená počítačom, projektorom, internetom a zariadeniami na demonštráciu fyzikálnych javov

     • laboratórium s kapacitou 18 miest, vybavené počítačom, internetom a  interaktívnou tabuľou, pomôckami na praktické experimenty z fyziky

     chémiaodborná učebňa pre 36 žiakov, vybavená iBeam tabuľou, počítačom, internetom,

                - seminárna učebňa pre 20 žiakov

                      - laboratórium s kapacitou 16 miest, novo zariadené a vybavené pomôckami, prístrojmi a zariadeniami na laboratórne cvičenia

     informatika – 3 učebne s kapacitou 14 - 15 žiakov, plne vybavené počítačmi prepojenými  

                              na sieť

     multimediálna  učebňa 1 – učebňa s kapacitou 36 miest,  multimediálny dataprojektor a interaktívna tabuľa. Učebňa je využívaná predovšetkým pre biológiu.

     humanitné predmety – učebňa s kapacitou 32 miest, vybavená počítačom s internetom a dataprojektorom je využívaná predovšetkým pre vyučovanie ruského, francúzskeho a španielskeho jazyka

     multimediálna učebňa 2 a 3 – 2 učebne  pre dejepis a občianskej náuky, umenie a kultúru s kapacitou 32 miest, vybavené počítačom s internetom a dataprojektorom

     dejepis – učebňa pre 32 žiakov, vybavená počítačom s internetom, dataprojektorom, audiovizuálnou technikou a didaktickými pomôckami na výučbu dejepisu

     geografia – 2 učebne pre 32 žiakov, vybavené počítačom, interaktívnou tabuľou, internetom, audiovizuálnou technikou a didaktickými pomôckami na výučbu geografie

     anglický jazyk – 3 učebne s kapacitou 20 miest a nová učebňa pre 30 žiakov, vybavené počítačom s internetom, interaktívnou tabuľou

     multimediálna jazyková učebňa - jazykové laboratórium pre vyučovanie cudzích jazykov so softvérovým a hardvérovým vybavením

     nemecký jazyk – 2 učebne s kapacitou 20 miest vybavené počítačom, interaktívnou tabuľou a dataprojektorom

     slovenský jazyk – 2 odborné učebne s kapacitou pre 32 žiakov, majú k dispozícii počítač a multimediálny dataprojektor na prezentáciu pri vyučovaní

     matematika – 2 učebne s kapacitou 32 miest vybavené počítačom, interaktívnou tabuľou a dataprojektorom

     aula – miestnosť pre 80 žiakov, vybavená počítačom s internetom a dataprojektorom  a ďalšou audiovizuálnou technikou

     telesná výchova – telocvičňa s posilňovňou určená pre vyučovanie 3 skupín súčasne, polročné kurzy plávania v mestskej plavárni. Vyučujúci telesnej výchovy využívajú pri výuke atletické ihrisko 1. ZŠ a aj modernú záznamovú a počítačovú techniku.

      

     Učitelia majú vytvorené podmienky na ďalší odborný rast, v kabinetoch majú k dispozícii počítače s internetom, v zborovni a aule sú vytvorené technické podmienky pre organizovanie vzdelávania a seminárov.

      

     Školský rok 2020/2021 bol poznamenaný zložitými podmienkami na fungovanie školy, objavilo sa množstvo havárií, ktoré sme sa snažili priebežne riešiť.

     Po celkovej revízií a výmene elektroinštalácie v telocvični začali stavebné práce rekonštrukcie telocvične a výmena palubovky, ktoré boli aj vďaka zatvoreniu škôl  v čase pandémie ukončené. Zrekonštruovali sme spojovaciu chodbu, schody a chodbu pred telocvičňou. Opravili sme havarijný stav pivničných priestorov (jedna pivnica a chodba) – vystierkovanie, maľovanie, pokládka dlažby. Rekonštrukciou prešlo aj biologické laboratórium, nové elektro rozvody, voda, plyn, zakúpili sme nový bojler a nový nábytok. Vybudovali sme pre žiakov novú oddychovú miestnosť – klubovňa a študovňa.

     Naďalej sme pokračovali v zabezpečení základného materiálno-technického vybavenia v škole, výmena nábytku v kabinete biológie, telesnej výchovy a v miestnosti rádia RAJ. V  štyroch kabinetoch sme vymenili pracovné stoly a stoličky.

     Počas celého školského roka sme plnili plán údržby a plánovaných revízií na všetkých úsekoch.

     Na zníženie energetických nákladov školy bola vypracovaná projektová dokumentácia „Zateplenie obvodového plášťa budovy, spojovacej chodby a telocvične“. Nakoľko ide o veľkú investíciu v minulom roku sme začali projektovou dokumentáciou.

     Môžeme skonštatovať, že podmienky na zabezpečenie materiálno-technického rozvoja Gymnázia L. Stöckela v šk. roku 2020/2021 boli dobré.

      

     (1) k) Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky

      

     Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach

      

      

     Názov súťaže

      

      

     OK – umiestnenie

     miesto – meno žiaka

      

     KK – umiestnenie

     miesto – meno žiaka

      

     Celoslovenské kolo

     miesto – meno žiaka

      

     Olympiáda SJL

      

      

      

     Hviezdoslavov Kubín

     1.m – A. Vojtušová

     1.m – Š. Mizerák

      

      

     Vansová Lomnička

      

      

     1.  

     Hodžov novinový článok 2021

      

      

     (zatiaľ bez výsledkov)

     Sci-fi poviedka

     na výsledky čakáme

      

      

      

     Súťaž školských časopisov PSK

      

      

      

     Štúrovo pero

      

      

      

      

     Maturita

     v knižnici

      

      

      

     Olympiáda ANJ

     1.m – kat. 2A –

     Š. Mizerák

     1.m – kat. 2B– A. Kačmár

     1.m – kat. 2C2 –

     K. Jašeková

     kat. 2C1 – V. Slosarčík

     3.m – kat. 2A –

      Š. Mizerák

     5.m – kat. 2C1 – V. Slosarčík

     4.m – kat. 2C2 – K. Jašeková

      

     Jazykový kvet ANJ

      

      

      

      

     Expert Geniality show

      

      

      

     Angličtinár roka

      

      

      

     Olympiáda NEJ

     1.m – kat. 2A – L. Szalay

     2.m – kat. 2A – E. Philippiová

     1.m – kat. 2B – M. Bocko

     2.m - kat. 2B – D. Šinaľ

     1.m – kat. 2C – A. Jacková

     4.m – kat. 2A –L. Szalay

     5.m – kat. 2B – M.

     Bocko

     8.m – kat 2C – A. Jacková

     Jazykový kvet NEJ

      

      

      

      

     Olympiáda RUJ

      

     1.m – kat. B2 – S. Kramárová

     3.m – kat.B1 – P. Pangrácová

     6.m ÚR – katB2 – S. Kramárová

     Jazykový kvet RUJ

      

      

      

     Ruské slovo

      

      

      

      

     Olympiáda FRJ

      

     2.m – kat2B- P. Palubová

     3.m – kat2A – A. Valková

      

     Spievam po francúzsky

      

      

     2.m – A. Vojtušová

     2.m – P. Palubová

     Jazykový kvet FRJ

      

      

      

      

     Olympiáda ŠPJ

      

     4.m – kat. B –E. Semanová

      

     Olympiáda DEJ

      

      

     1.m – O. Tomko

     2.m – P. Golecová

     Židovské pamiatky v Bardejove

      

      

      

     Mladý Európan

      

      

     1.m – P. Golecová, L. Kocúroá, R. Kravčišinová

     Finálová účasť

     Eustory

      

      

      

      

     Súťaž čes – slov. gymnázií

      

     4.m – družstvo GLS

      

     Eurofondy 2024

      

      

      

     Olympiáda GEO

      

     1.m – kat.A –L. Jendrejovská

     1.m –kat.B –O. Tomko

     1.m – kat.Z –A. Kačmár

     postup na IGEO

     K. Kapsdorferová

      

     Olympiáda MAT

      

      

      

     Olympiáda INF

      

      

      

     Matematický klokan

      

      

     v kategórii Junior G34 – A. Kačmar 82,83%

     v kategórii Kadet G12 – R. Vasilega 87,93%

     Náboj – seniori

     Náboj - juniori

      

      

     91. m

     68. m

     Košický Matboj

      

      

      

     Korešpondenčný matematický seminár STROM

      

      

      

     Zenit v programovaní

      

     6.miesto – J. Š. Štofaník

      

     iBobor

      

      

      

     IT Fitness Test

      

      

      

     1.m SŠ – GLS  76,49%

     Digitálna škola –

      

      

      

      

     Olympiáda CHE  

      

     1.m - kat. A – S. Loziňáková

     1.m kat. B – P. Paľa

     9.m – katA – S. Loziňáková

     Online korešpondenčný tematický turnaj z chémie – UMB BB (OKTET)

      

      

      

     Olympiáda BIO

      

     1.m–kat.A –

     S. Loziňáková

     4.m –kat.B – Fertaľová

     8.m–kat.A –

     S. Loziňáková

      

     AMAVET_BIO

      

      

     G. Kolcunová  (medzinár. OL Moskva)

     Olympiáda FYZ

      

     1.m -kat. C – R. Vasilega

      

      

     Čo vieš o hviezdach

      

      

     ÚR - L. Hudák

     Športové súťaže

      

     1 x 1.miesto D. Ferková

      

      

      

                    

      

     Škola v školskom roku 2020/2021 pokračovala vo svojej úspešnej práci, no mimoriadna situácia s ochorením COVID-19 nás zastavila. Učitelia so žiakmi pracovali dištančnou formou aj pri krúžkovej činnosti, o čom svedčí úspešné umiestnenie našich chemikov, geografov, fyzikov a biológov v krajských a celoslovenských kolách olympiád dištančnou formou.

      

      

     Pochvaly riaditeľky školy pre študentov 1. – 5. ročníka GLS 

     v školskom roku 2020/2021

      

     1.A

     1. Daniela  Jurišinová – za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii C (RNDr. A. Almássy)
     2. Diana Tokarčíková – za 4. miesto na majstrovstvách kraja SŠ v zrýchlenom šachu online formou (RNDr. A. Almássy)

      

     1.G

     1. Letícia Szalay – za 4. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A (Mgr. M. Pribilincová)

      

     2.A

     1. Lucia Jendrejová – za 1. miesto v krajskom kole a za účasť v celoslovenskom kole geografickej olympiády v kategórii A (PhDr. L. Lukáčová)
     2. Šimon Mizerák – za 3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A (PK ANJ), za 1. miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii poézia s postupom do krajského kola a za prácu grafika Informačného bulletinu (PhDr. A. Šimová)
     3. Alexandra Valková – za 3. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A (Mgr. J. Vašičkaninová) a za 5. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (PhDr. A. Šimová)
     4. Matúš Fignár – za prácu grafika Informačného bulletinu (PhDr. A. Šimová)

      

     2.B

     1. Bianka Fertaľová –  za 4. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii B (PaedDr. G. Hurajová)

      

     2.C

     1. Peter Paľa – za 1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B (RNDr. K. Kaňuchová)
     2. Petra Pangrácová – za 3. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B1 (PhDr. J. Almássyová)
     3. Richard Vasilega – za 1. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii  C (RNDr. B. Holodňaková) a za aktívnu prácu v školskej televízii (PaedDr. J. Guľová, PhD.)
     4. Emma Philippiová – za aktívnu prácu v školskej televízii (PaedDr. J. Guľová, PhD.)

      

     2.G

     1. Oliver Tomko – za 1. miesto v krajskom kole a za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole geografickej olympiády v kategórii B (Mgr. M. Mikula), za 1. miesto v krajskom kole, za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole  dejepisnej olympiády dištančnou formou v kategórii B (PhDr. A. Šimová) a za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C (Mgr. M. Harčaríková)

      

     3.A

     1. Petra Golecová – za 1. miesto v regionálnom kole a za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole súťaže Mladý Európan, za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži v tvorbe študentských projektov Eurofondue (PhDr. L. Lukáčová) a za 1. miesto v celoslovenskej chemickej súťaži OKTET (PK CHE)
     2. Lucia Kocúrová – za 1. miesto v regionálnom kole a za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole súťaže Mladý Európan, a za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži v tvorbe študentských projektov Eurofondue (PhDr. L. Lukáčová)
     3. Radoslava Kravčišinová – za 1. miesto v regionálnom kole a za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole súťaže Mladý Európan, a za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži v tvorbe študentských projektov Eurofondue  (PhDr. L. Lukáčová)
     4. Alexandra Benková - za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži v tvorbe študentských projektov Eurofondue (PhDr. L. Lukáčová)

      

     3.B

     1. Sára Kramárová – za 1. miesto v v krajskom kole a za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B1 (PhDr. J. Almássyová)
     2. Michal Bocko – za 5. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B (Mgr. M. Pribilincová)
     3. Adam Kačmár – za 1. miesto v krajskom kole a za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole geografickej olympiády v kategórii Z (Mgr. G. Žáková, PhDr. L. Lukáčová)

      

     3.G

     1. Lukáš Hudák – za úspešnú reprezentáciu školy vo finále celoslovenskej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach? (RNDr. B. Holodňaková)
     2. Eliška Semanová – za 4. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B (Mgr. J. Štecová)

      

     4.G

     1. Vladislav Slosarčík – za 5. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1 (Mgr. D. Mikulová) a za prácu grafika Informačného bulletinu (PhDr. A. Šimová)
     2. Barbora Petričková – za aktívnu participáciu na tvorbe študijných materiálov predmetu geografia v bilingválnej sekcii (Mgr. B. Kuchariková) 

      

     4.A

     1. Bronislava Tulenková – za 2. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo v kategórii spev, za aktívnu spoluprácu na podujatiach organizovaných v ruskom jazyku (PhDr. R. Kusendová), za aktívnu prácu v školskom speváckom zbore a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. J. Guľová, PhD.)
     2. Michaela Štrausová – za úspešnú reprezentáciu školy v obvodovom, v krajskom i v celoslovenskom kole olympiády z anglického jazyka (Mgr. D. Mikulová), za úspešnú reprezentáciu školy v obvodovom a v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku, v súťaži Jazykový kvet, za aktívnu prípravu programu Korešpondenčného  seminára z nemeckého jazyka pre ZŠ (PhDr. M. Bušiková, PhD.) a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. Blaňárová)
     3. Sára Jeleňovská – za 2. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo v kategórii spev, za aktívnu spoluprácu na podujatiach organizovaných v ruskom jazyku (PhDr. R. Kusendová), za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr. L. Blaňárová) a za úspešnú reprezentáciu školy vo florbale dievčat počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. P. Čegiň)
     4. Kamila Kohutová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. Blaňárová)       
     5. Marek Paliga – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. Blaňárová)       
     6. Radka Marcinová – za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (PaedDr. J. Guľová, PhD.) a za úspešnú reprezentáciu školy vo florbale dievčat (Mgr. P. Čegiň) počas celého gymnaziálneho štúdia
     7. Tomáš Sosňak – za úspešnú reprezentáciu školy vo florbale chlapcov (Mgr. P. Čegiň) a vo futbale počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. R. Kica)
     8. Kristína Ellerová – za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. G. Žáková)
     9. Petra Džubakovská – za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (PaedDr. J. Guľová, PhD.) a za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. G. Žáková)
     10. Simona Bobaliková – za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. G. Žáková)
     11. Filip Roman– za úspešnú reprezentáciu školy v matematických súťažiach počas celého gymnaziálneho štúdia (PK MAT)
     12. Mark Podolskyi – za 1. miesto v krajskom a v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo v kategórii próza, za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži Jazykový kvet a za aktívnu spoluprácu na podujatiach organizovaných v ruskom jazyku počas celého gymnaziálneho štúdia (PhDr. R. Kusendová)

      

     4. B

     1. Martina Voľanská-Martičeková – za aktívnu pomoc pri propagácii bilingválnej sekcie školy (Mgr. B. Kuchariková), za aktívnu prácu v žiackej školskej rade a za tvorbu žiackych projektov (Mgr. J. Lešková)
     2. Michal Čopák – za aktívnu účasť v  súťažiach v dejepise (Mgr. Š. Matiaš), za aktívnu prípravu a realizáciu Korešpondenčného seminára z chémie pre ZŠ (Mgr. M. Harčaríková) a za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. J. Štecová)
     3. Simona Gdovinová – za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. J. Štecová)
     4. Tomáš Haninčík – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. G. Hurajová, PhDr. I. Molčanová)
     5. Jakub Marcin – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. G. Hurajová, PhDr. I. Molčanová)
     6. Vanessa Puzderová – za úspešnú reprezentáciu školy vo florbale dievčat (Mgr. P. Čegiň) a v krajských kolách v basketbale počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. R. Kica)

      

     4. C

     1. Soňa Packová – za úspešnú reprezentáciu školy v matematických súťažiach (PK MAT) a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. Blaňárová)
     2. Kristína Steranková – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. Blaňárová)
     3. Katarína Molčanová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. Blaňárová)
     4. Terézia Strončeková – za aktívnu spoluprácu na podujatiach organizovaných v ruskom jazyku, za účasť na olympiáde v ruskom jazyku (PhDr. J. Almássyová), za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. G. Hurajová, PhDr. I. Molčanová) a za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia (Ing. Z. Drusková)
     5. Peter Udič – za úspešnú reprezentáciu školy v matematických súťažiach (PK MAT) a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. G. Hurajová, PhDr. I. Molčanová)
     6. Marek Fejczo – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. G. Hurajová, PhDr. I. Molčanová)
     7. Ľuboš Krukár – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. G. Hurajová, PhDr. I. Molčanová) a vo florbale chlapcov počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. P. Čegiň)
     8. Daniel Skonc – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. G. Hurajová, PhDr. I. Molčanová)
     9. Annamária Jaroščáková – za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia (Ing. Z. Drusková)

      

     4. D

     1. Alexandra Jacková – za 1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2C (Mgr. M. Pribilincová) a za 1. miesto v súťaži študentských nápadov a projektov Eurofondue 2020 (PhDr. L. Lukáčová)
     2. Viktória Selmani – za úspešnú reprezentáciu školy v krajských i v celoslovenských kolách geografickej olympiády, za 1. miesto v súťaži študentských nápadov a projektov Eurofondue 2020 (PhDr. L. Lukáčová), za aktívnu prípravu a realizáciu Korešpondenčného seminára z chémie pre ZŠ (Mgr. M. Harčaríková), za aktívnu prácu v žiackej školskej rade, za tvorbu žiackych projektov (Mgr. J. Lešková) a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. J. Guľová, PhD.)
     3. Natália Vavreková – za aktívnu prípravu a realizáciu Korešpondenčného seminára z chémie pre ZŠ počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. M. Harčaríková)
     4. Klára Zajacová – za aktívnu prípravu a realizáciu Korešpondenčného seminára z chémie pre ZŠ (Mgr. M. Harčaríková), za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. G. Hurajová, PhDr. I. Molčanová), za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii a za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. Š. Matiaš)
     5. Klára Holodňaková – za aktívnu prípravu a realizáciu Korešpondenčného seminára z chémie pre ZŠ (Mgr. Harčariková) a za reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. Hurajová, PhDr. Molčanová) a za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii.
     6. Anna Hankovská – za 1. miesto v súťaži študentských nápadov a projektov Eurofondue 2020 (PhDr. L. Lukáčová), za aktívnu prácu v žiackej školskej rade, za tvorbu žiackych projektov (Mgr. J. Lešková) a za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. Š. Matiaš)
     7. Erik Jurč – za 1. miesto v súťaži študentských nápadov a projektov Eurofondue 2020 (PhDr. L. Lukáčová)
     8. Soňa Riznárová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. Blaňárová)
     9. Gréta Kolcunová – za výnimočnú reprezentáciu školy v krajských, v celoslovenských a v medzinárodných kolách biologickej olympiády a za získanie prestížnej medzinárodnej ceny High Scholler Researcher Badge v rámci prehliadky prác Step in to the future v Moskve a Genius Olympiade v New Yorku (RNDr. J. Kleban, PhD.)
     10. Alžbeta Vojtušová – za 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Spievam po francúzsky (Mgr. J. Vašičkaninová), za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero a v krajskom kole súťaže PSK školských časopisov, za aktívnu prácu šéfredaktorky školského časopisu Phase, za aktívnu účasť v recitačných súťažiach Vansovej Lomnička a Hviezdoslavov Kubín (PhDr. A. Šimová), za aktívnu prácu v školskom speváckom zbore a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. J. Guľová, PhD., PaedDr. G. Hurajová, PhDr. I. Molčanová)
     11. Marek Michalov – za úspešnú reprezentáciu školy v hádzanej chlapcov (Mgr. P. Čegiň) a v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. G. Hurajová, PhDr. I. Molčanová)
     12. Timea Guláková – za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole súťaže PSK školských časopisov, za prácu grafika v redakčnom krúžku školského časopisu Phase (PhDr. A. Šimová) a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. G. Hurajová, PhDr. I. Molčanová)
     13. Simona Loziňáková – za 1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády, za 9. miesto v celoslovenskom kole chemickej olympiády v kategórii A s postupom na Medzinárodnú chemickú olympiádu dištančne riadenú z Japonska, za úspešnú reprezentáciu školy v chemických olympiádach počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. J. Ganzarčíková), za 1. prvé miesto v krajskom kole a za 8. miesto v celoslovenskom kole biologickej olympiády v teoreticko-praktickej časti s postupom do výberu medzinárodnej reprezentácie (Mgr. S. Varjanová)
     14. Martina Vašková za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. Š. Matiaš)

      

     5. G

     1. Karin Kapsdorferováza úspešnú reprezentáciu školy v krajských i v celoslovenských kolách geografickej olympiády, za postup do užšieho výberu na Medzinárodnú geografickú olympiádu IGEO 2021 (Mgr. M. Mikula), za aktívnu účasť v recitačných súťažiach Vansovej Lomnička a Hviezdoslavov Kubín, za aktívnu prácu v školskej televízii a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. J. Guľová, PhD.)
     2. Karin Jašeková – za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole a za 4. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2 (Mgr. B. Kuchariková) a za úspešnú reprezentáciu školy v olympiáde v nemeckom jazyku počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. M. Pribilincová)
     3. Petra Palubová – za aktívnu reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti v anglickom jazyku, za aktívnu participáciu na príprave aktivít bilingválneho štúdia (Mgr. B. Kuchariková), za aktívnu účasť v recitačných súťažiach Vansovej Lomnička a Hviezdoslavov Kubín, za aktívnu prácu v školskom speváckom zbore, za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia(PaedDr. J. Guľová, PhD.), za reprezentáciu školy v krajských kolách v olympiáde vo francúzskom jazyku v kategórii 2B a 2A, za 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet a za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Spievam po francúzsky (Mgr. J. Štecová)
     4. Matej Hlavinka – za aktívnu reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti v anglickom jazyku, za aktívnu participáciu na príprave aktivít bilingválneho štúdia (Mgr. B. Kuchariková), za aktívnu spoluprácu na podujatiach organizovaných v ruskom jazyku, za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom i v celoslovenskom kole v súťaži Ruské slovo (PhDr. J. Almássyová) a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. J. Guľová, PhD.)
     5. Dominika Ferková – za 1. miesto v krajskom kole v online šachu žiakov stredných škôl, za úspešnú reprezentáciu školy v šachu, v matematickej olympiáde a v matematických súťažiach počas celého gymnaziálneho štúdia (RNDr. A. Almássy)
     6. Dominika Mikitková – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. G. Hurajová, PhDr. I. Molčanová)
     7. Lukáš Magda – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. J. Guľová, PhD., PaedDr. G. Hurajová, PhDr. I. Molčanová)
     8. Jozef Tokarčík – za aktívnu participáciu na príprave aktivít bilingválneho štúdia (Mgr. B. Kuchariková) a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. J. Guľová, PhD., PaedDr. G. Hurajová, PhDr. I. Molčanová)
     9. Adam Mačejovský – za aktívnu participáciu na príprave aktivít bilingválneho štúdia počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. B. Kuchariková)

      

     Všetky tieto výsledky a aktivity boli dosiahnuté obetavosťou učiteľov a uvedomelosťou žiakov napriek problémom, ktorými trpí väčšina štátnych škôl. Nedostatočné financovanie našej školy sa snažíme kompenzovať získavaním ďalších prostriedkov z rôznych grantov, dobrou spoluprácou s rodičmi aj s neinvestičným fondom IUVENESFOND pri GLS.

      

     Silné stránky školy

     1. Jedným z hlavných poslaní gymnaziálneho štúdia je kvalitná príprava žiakov na vysokoškolské štúdium. V minulom školskom roku bolo na VŠ prijatých 94,2 % žiakov, čo svedčí, že túto úlohu škola plní na dobrej úrovni.
     2. Škola vyučuje podľa alternatívneho učebného plánu pre gymnáziá,  ktorý voľbou vyučovacích predmetov v 3. a 4. ročníku umožňuje kvalitnú prípravu absolventov pre vysokoškolské štúdium.
     3. Plavecký výcvik v rámci povinných hodín telenej a športovej výchovy.
     4. Lyžiarsky kurz pre žiakov 2. ročníka, dotovaný štátnym príspevkom pre účastníkov.
     5. DT vo vyučovacom procese – kabinety a odborné učebne sú napojené na internetovú sieť a vybavené didaktickou technikou, ktorá umožňuje  využívanie didaktických technológií vo vyučovaní. Program Office 365 – využívanie MS Teams na on line výučbu.
     6. Komplexný plán výchovného poradenstva a jeho realizácia (aktívna práca výchovného poradcu,  školskej psychologičky, koordinátorov prevencie drogových závislostí a iných patologických javov, zdravotnej výchovy, environmentálnej výchovy, ochrany ľudských práv a boja proti extrémizmu, globálneho vzdelávania, triednych učiteľov a ostatných pedagógov a zamestnancov školy).
     7. Spolupráca s mimovládnymi organizáciami - príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia, priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.
     8. Spolupráca s múzeami v meste – organizovanie exkurzií a vyučovacích hodín naživo.
     9. Rozvinutá spolupráca so školami na medzinárodnej úrovni (Poľsko, Nemecko, Anglicko, Rusko).
     10. Spolupráca s  kultúrnymi, vzdelávacími, zdravotníckymi a správnymi inštitúciami a subjektmi tretieho sektora pri organizovaní besied, prednášok, prezentácii.
     11. Dobrá spolupráca s IUVENESFOND n. f., ktorého hlavným cieľom  je podpora výchovy a vzdelávania na GLS.
     12. Škola sa aktívne zapája do pilotných testov NUCEM-u, pôsobíme ako cvičná škola E testovania.
     13. Pravidelné pôsobenie zahraničných lektorov (Amerika – Addie, Nemecko – Meike).

     14. Využitie návštev rôznych osobností zo spoločenskej aj vedeckej oblasti v pedagogickom

     procese.

     15. Ďalšie  úspechy sme mali v týchto oblastiach:

     • tradícia v organizovaní poznávacích zájazdov (v čase mimoriadnej situácie cesty do zahraničia boli obmedzené a neodporúčali sa),
     • organizovanie korešpondenčného seminára z chémie, nemeckého jazyka a anglickej univerziády pre žiakov ZŠ,
     • spolupráca s UPJŠ – spolupráca pri organizovaní pedagogických praxí pre študentov Filozofickej a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a UNIPO.

      

     Slabé stránky školy

     • nefunkčný atletický štadión  (nedoriešené pozemkové pomery),
     • nedostatok, resp. neexistencia učebníc pre bilingválne štúdium,
     • nedostatočné vybavenie novou, modernou DT (nové učebne, PC pre vyučujúcich, notebooky na Home Office),
     • nedostatok finančných zdrojov na zahraničnú spoluprácu.

      

      

            (4)  a) Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      

              V školskom roku 2020/2021 sme evidovali dvoch žiakov so ŠVVP (dysgrafia), ktorí boli integrovaní do klasických tried.

      

      

      

      

       (4)  b) Počet prijatých žiakov do prvého ročníka

      

     Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

      

      

      

     Počet prijatých prihlášok

      

     Počet prijatých

     žiakov

     Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku

     Študijný odbor

     7902 J - gymnázium

     130

     85

     127

     Študijný odbor 7902 J74 gymnázium – bilingválne štúdium anglický jazyk

      

     67

      

     24

      

     61

      

       (4)  e) Zoznam študijných odborov 

      

     Študijný odbor

     7902 J00 gymnázium

     7902 J74 gymnázium - bilingválne štúdium

      

            (4) f) Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

      

     Trieda

     Počet žiakov

     Prospeli

     s vyznamenaním

     Prospeli veľmi dobre

     Prospeli

     1.A

     27

     22

     5

     0

     1.B

     29

     22

     5

     2

     1.C

     29

     18

     10

     1

     Spolu

     85

     62

     20

     3

      

     Študijný odbor 7902 J 74 - gymnázium - bilingválne štúdium

      

     V školskom roku 2020/2021 ukončilo 1. ročník 24 žiakov v jednej triede. Ich študijné výsledky sú nasledovné:

      

     Trieda

     Počet žiakov

     Prospeli

     s vyznamenaním

     Prospeli veľmi dobre

     Prospeli

     1.G

     24

     18

     5

     1

      

     Z uvedených výsledkov vyplýva, že väčšine prvákov sa podarilo zvládnuť aklimatizačné podmienky a prispôsobiť sa náročnému štúdiu na gymnáziu.

      

     Obdobie: 1. polrok, školský rok 2020/2021

      

      

      

     Počet žiakov

     Prospech

     Zameškané

     Ospr.

     Neospr.

        

     Trieda

     Počet žiakov

     Počet chlapcov

     Počet dievčat

     PV

     PVD

     P

     N

     Spolu

     Priemer

     Spolu

     Priemer

     Spolu

     Priemer

     Dvojky zo správania

     Priemerný prospech

     I. A

     27

     10

     17

     21

     6

     0

     0

     233

     8,63

     233

     8,63

     0

     0

     0

     1,24

     I. B

     29

     11

     18

     22

     6

     1

     0

     163

     5,62

     163

     5,62

     0

     0

     0

     1,33

     I. C

     29

     10

     19

     24

     4

     1

     0

     243

     8,38

     243

     8,38

     0

     0

     0

     1,29

     I. G

     24

     10

     14

     18

     4

     2

     0

     226

     9,42

     224

     9,33

     2

     0,08

     0

     1,29

     II. A

     29

     13

     16

     21

     8

     0

     0

     415

     14,31

     414

     14,28

     1

     0,03

     0

     1,29

     II. B

     28

     0

     28

     26

     1

     1

     0

     484

     17,29

     473

     16,89

     11

     0,39

     1

     1,17

     II. C

     28

     11

     17

     21

     7

     0

     0

     506

     18,07

     506

     18,07

     0

     0

     0

     1,31

     II. G

     26

     11

     15

     12

     10

     4

     0

     301

     11,58

     301

     11,58

     0

     0

     0

     1,54

     III. A

     25

     12

     13

     15

     7

     3

     0

     437

     17,48

     437

     17,48

     0

     0

     0

     1,46

     III. B

     26

     13

     13

     19

     5

     2

     0

     378

     14,54

     378

     14,54

     0

     0

     0

     1,33

     III. C

     25

     3

     22

     15

     5

     5

     0

     603

     24,12

     603

     24,12

     0

     0

     0

     1,47

     III. D

     26

     7

     19

     10

     8

     8

     0

     437

     16,81

     430

     16,54

     7

     0,27

     0

     1,63

     III. G

     31

     9

     22

     17

     11

     3

     0

     544

     17,55

     540

     17,42

     4

     0,13

     0

     1,43

     IV. A

     30

     12

     18

     22

     5

     3

     0

     700

     23,33

     700

     23,33

     0

     0

     0

     1,34

     IV. B

     29

     12

     17

     14

     8

     7

     0

     504

     17,38

     499

     17,21

     5

     0,17

     0

     1,62

     IV. C

     23

     5

     18

     16

     7

     0

     0

     691

     30,04

     691

     30,04

     0

     0

     0

     1,37

     IV. D

     28

     9

     19

     15

     9

     4

     0

     649

     23,18

     599

     21,39

     50

     1,79

     0

     1,48

     IV. G

     29

     17

     12

     14

     10

     5

     0

     521

     17,97

     520

     17,93

     1

     0,03

     2

     1,45

     V. G

     20

     10

     10

     13

     5

     2

     0

     253

     12,65

     248

     12,40

     5

     0,25

     0

     1,40

     19

     512

     185

     327

     335

     126

     51

     0

     8288

     16,19

     8202

     16,02

     86

     0,17

     3

      

      

      

      

      

      

     Obdobie: 2. polrok, školský rok 2020/2021

      

      

      

     Počet

     Prospech

     Zameškané

     Ospr.

     Neospr.

        

     Trieda

     Počet žiakov

     Počet chlapcov

     Počet dievčat

     PV

     PVD

     P

     Spolu

     Priemer

     Spolu

     Priemer

     Spolu

     Priemer

     Dvojky zo správania

     Priemerný prospech

     I. A

     27

     10

     17

     22

     5

     0

     540

     20,00

     540

     20,00

     0

     0

     0

     1,25

     I. B

     29

     11

     18

     22

     5

     2

     576

     19,86

     575

     19,83

     1

     0,03

     0

     1,32

     I. C

     29

     10

     19

     18

     10

     1

     751

     25,90

     751

     25,90

     0

     0

     0

     1,37

     I. G

     24

     10

     14

     18

     5

     1

     528

     22,00

     528

     22,00

     0

     0

     0

     1,30

     II. A

     29

     13

     16

     22

     7

     0

     980

     33,79

     980

     33,79

     0

     0

     0

     1,24

     II. B

     28

     0

     28

     25

     2

     1

     1188

     42,43

     1178

     42,07

     10

     0,36

     1

     1,16

     II. C

     28

     11

     17

     21

     7

     0

     794

     28,36

     794

     28,36

     0

     0

     0

     1,30

     II. G

     26

     11

     15

     15

     6

     5

     571

     21,96

     569

     21,88

     2

     0,08

     0

     1,50

     III. A

     25

     12

     13

     13

     6

     6

     689

     27,56

     689

     27,56

     0

     0

     0

     1,59

     III. B

     26

     13

     13

     16

     7

     3

     868

     33,38

     865

     33,27

     3

     0,12

     0

     1,45

     III. C

     25

     3

     22

     16

     6

     3

     898

     35,92

     898

     35,92

     0

     0

     0

     1,43

     III. D

     26

     7

     19

     13

     8

     5

     1170

     45,00

     1170

     45,00

     0

     0

     0

     1,60

     III. G

     31

     9

     22

     19

     9

     3

     917

     29,58

     917

     29,58

     0

     0

     0

     1,38

     IV. A

     30

     12

     18

     22

     5

     3

     1840

     61,33

     1840

     61,33

     0

     0

     0

     1,32

     IV. B

     29

     12

     17

     12

     9

     8

     1826

     62,97

     1826

     62,97

     0

     0

     0

     1,64

     IV. C

     23

     5

     18

     17

     5

     1

     1682

     73,13

     1682

     73,13

     0

     0

     0

     1,30

     IV. D

     28

     9

     19

     17

     9

     2

     1553

     55,46

     1553

     55,46

     0

     0

     0

     1,43

     IV. G

     29

     17

     12

     16

     9

     4

     1216

     41,93

     1197

     41,28

     19

     0,66

     2

     1,44

     V. G

     20

     10

     10

     13

     4

     3

     835

     41,75

     835

     41,75

     0

     0

     0

     1,41

     19

     512

     185

     327

     337

     124

     51

     19422

     37,93

     19387

     37,87

     35

     0,07

     3

      

      

     Minulý školský rok z hľadiska vzdelávacích výsledkov bol mimoriadny. Pandémia COVID 19 spôsobila, že od októbra 2020 sa prerušila prezenčná forma vyučovania a všetky školy prešli na dištančnú formu vyučovania.

     V rámci jednotlivých PK členovia využívali hlavne EduPage,  Office 365, mail, messenger.

     Od 09. 02. 2021 sa opäť zmenila situácia a žiaci 4. ročníkov sa vrátili k prezenčnému vyučovaniu.  Vyučovanie bolo narušované  karanténami a možnosťou pre žiakov -  nemusieť navštevovať prezenčnú  výuku.

     Počas dištančného vyučovania mali žiaci pravidelný kontakt so svojím učiteľom (pravidelné konzultácie – minimálne 1 hod. týždenne), mali možnosť online komunikácie cez EduPage, mail a online hodiny na MS Teams. Táto forma výučby vyhovovala introvertným žiakom, ktorí sa v triede nedokážu prejaviť. Žiaci mohli riešiť rôzne kreatívne úlohy a pracovať samostatne.

      

     Pozitíva:

     • zdokonalenie činností v prostredí Office 365 a EduPage pre učiteľov aj žiakov,
     • spoznanie nových portálov a platforiem výučby jednotlivých predmetov,
     • zdokonalenie technických zručností žiakov a učiteľov s DT,
     • rýchle vyhodnotenie on-line úloh, kvízov,
     • využitie iných foriem vyučovania pracovné listy, zvukové nahrávky, projekty, kvízy,
     • efektívnejšie plánovanie a využitie času žiakmi,
     • viac možností pre individuálny prístup ku žiakom,
     • správny a celý výklad učiva má žiak vždy k dispozícií,
     • rozvoj čítania s porozumením,
     • väčší dôraz na rozvoj samostatnosti žiakov.

     Negatíva:

     • absencia praktickej výučby (demonštračné pokusy, laboratórne cvičenia),
     • chýbajúci osobný kontakt so žiakmi,
     • nižšia aktivita žiakov na on line hodinách,
     • technické problémy žiakov a učiteľov (pripojenie na internet, vybavenie),
     • neobjektívne preverovanie vedomostí,
     • vysoká časová náročnosť prípravy študijných materiálov pre žiakov,
     • možnosť opísania riešenia od spolužiaka,
     • obmedzený čas na ústne preskúšanie,
     • písomné preskúšanie v konkrétnom čase u všetkých žiakov neefektívne (možnosť opisovania, výpadku siete),
     • slabší žiaci majú často problémy správne pracovať bez pomoci.

      

                  Tento hybridný systém vyučovania naozaj možno využívať len v mimoriadnych  situáciách a nemôže nahradiť klasické vyučovanie. Je to na úkor  obsahu vyučovania, učiteľ viac rozmýšľa o technike sprístupnenia učiva žiakom ako o kvalite vyučovania. Objektívnosť hodnotenia je najväčším negatívom tohto spôsobu vyučovania, lebo žiaci sú vynaliezaví a kreatívni aj v tom, ako sa dostať k vypracovaným materiálom bez námahy. Preto aj záverečná klasifikácia nie je  hodnotením vedomostí žiakov, ale skôr ich dôslednosti v plnení zadaní.

      

            (4)  g) Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania

      

     V školskom roku 2020/2021 prebehli maturitné skúšky administratívnym spôsobom. Externá časť a písomná forma ústnej časti maturitnej skúšky bola zrušená (mimoriadna situácia – pandémia ochorenia COVID-19). Žiakom sa administratívne vypočítali známky z jednotlivých predmetov. Každý predmet započítaval do výslednej známky skupinu príbuzných predmetov.

                

     Študijný odbor 7902 J00 gymnázium

      

     Predmet

     Počet žiakov

     Priemerná známka

     Slovenský jazyk a literatúra

     110

     1,64

     Anglický jazyk

     104

     1,39

     Ruský jazyk

     4

     1,20

     Francúzsky jazyk

     3

     1,33

     Nemecký jazyk

     2

     1,00

     Umenie a kultúra

     7

     1,14

     Občianska náuka

     48

     1,44

     Dejepis

     25

     1,76

     Matematika

     26

     1,81

     Informatika

     17

     1,24

     Biológia

     51

     1,20

     Chémia

     42

     1,40

     Fyzika

     1

     1,00

     Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky

      

      

     Matematika

     1

     1,00

     Rusky jazyk

     1

     1,00

     Umenie a kultúra

     1

     1,00

     Anglický jazyk B2

     1

     1,00

     Nemecký jazyk B1

     2

     1,00

     Nemecký jazyk B2

     1

     1,00

      

     Študijný odbor 7902 J74 gymnázium – bilingválne štúdium

      

     Predmet

     Počet žiakov

     Priemerná známka

     Slovenský jazyk a literatúra

     29

     1,59

     Anglický jazyk

     20

     1,40

     Nemecký jazyk

     2

     1,00

     Občianska náuka

     8

     1,00

     Dejepis

     2

     1,00

     Matematika

     9

     1,78

     Informatika

     5

     1,40

     Biológia*

     8

     1,25

     Chémia

     5

     1,40

     Fyzika

     1

     1,00

     Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky

      

      

     Informatika

     1

     1,00

     Francúzsky jazyk

     1

     1,00

      

      

               (4) h) Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosť pri prijímania žiakov na ďalšie štúdium

      

     Absolventi všetkých piatich tried posledného ročníka Gymnázia L. Stöckela pokračovali v dobrej tradícii školy a aj v tomto školskom roku dosiahli na prijímacích skúškach veľmi pekné výsledky:

      

     Počet absolventov v školskom roku 2020/2021..........................  130

     Počet absolventov, ktorí si podali prihlášky na VŠ ....................  127

     Počet prijatých absolventov na VŠ .............................................. 121

                                          

     Úspešnosť prijatia .......................................................................   93,1 %

      

     Najpočetnejšie zastúpenie našich posledných absolventov majú:

      

     Lekárske fakulty, zdravotnícke odbory

     33

     Ekonómia, medzinárodné vzťahy, manažment

     19

     Pedagogické fakulty    

     12

     Filozofické fakulty

     12

     Technika

     10

     Prírodné vedy

     8

     Informatika

     7

     Právo

     7

     Architektúra

     4

     Policajná akadémia

     4

     Teologická

     1

        

     Zahraničné štúdium

     Holandsko, Dánsko, Nemecko

     4

      

      

     (5) a) Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

      

     1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:

      

     Mzdy................................839 187,- eur

     Fondy...............................310 460,- eur

     Bežné výdavky.................217 551,- eur

     Spolu:...........................1 367 198,-  eur

      

     2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov  alebo od inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť........0 eur.

      

     3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a  spôsob ich použitia v členení                      podľa financovaných aktivít:

      

     Mzdy......................................................12 027,- eur

     Fondy.......................................................5 111,- eur

     Bežné výdavky........................................    -        eur

     Spolu:.................................................... 17 138,- eur

      

     4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických alebo fyzických osôb........0 eur.

      

     5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:........0 eur.

      

      

     Školská jedáleň v školskom  roku  2020/2021:      

      

                                  Počet zamestnancov ................................................7

     Mzdy vyčerpané:  ............................................38 681,- eur

     Fondy vyčerpané:.............................................15 921,- eur

     Dohody vyčerpané:....................................................0,- eur

     Bežné výdavky vyčerpané:.............................. 15 720,- eur

     Spolu:................................................................70 322,- eur

      

     Dotácie na kapitálové výdavky:................................................. 191 672,- eur

      

     Škola prikladá Správu o hospodárení za  rok  2020.

      

      

               (5)  b) Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov v ich voľnom čase

      

                 V školskom roku 2020/2021, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, sme zvýšenú pozornosť venovali talentovaným žiakom a krúžkovej činnosti. V čase mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 bola krúžková činnosť a všetky mimoškolské aktivity zrušené. Dištančnou formou pokračovali krúžky olympiád, žiaci sa zúčastnili krajských a celoslovenských kôl dištančnou formou.

      

      

      

      

      

     V školskom roku 2020/2021 v škole pracovali tieto krúžky:

      

     1. Biologická olympiáda – teoreticko-praktická  časť 3. – 4.roč. kat. A – Mgr. Varjanová
     2. Biologická olympiáda – teoreticko-prakt. časť (B) – PaedDr. Hurajová
     3. Matematická olympiáda  3.-4. ročník kat. A – RNDr. Almássy
     4. Matematická olympiáda  2. ročník kat. B – RNDr. Almássy
     5. Matematická olympiáda  1. ročník kat. C a Z9 – RNDr. Mikitová
     6. Televízne spravodajstvo GLS – PaedDr. Guľová, PhD.,
     7. Fyzikálna olympiáda 1. roč. (kat D) – RNDr. Holodňaková
     8. Fyzikálna olympiáda  (kat C) – Mgr. Andrejovská
     9. Chemická olympiáda kat. A (3.,4. ročník)  – Mgr. Ganzarčíková
     10. Chemická olympiáda kat. C (1. ročník) –  Mgr. Harčaríková
     11. Chemická olympiáda kat. B (2. ročník) – RNDr. Kaňuchová
     12. Korešpondenčný seminár z chémie – Mgr. Harčaríková, RNDr. Holodňaková
     13. Olympiáda ľudských práv 1. – 4. roč. – Mgr. Lešková
     14. Olympiáda v ruskom jazyku – PhDr. Almássyová
     15. Geografická olympiáda  – PhDr. Lukáčová
     16. Geografická olympiáda – Mgr. Mikula
     17. Mladý Európan – súťaž  EÚ (pre 2. a 3.roč.) – PhDr. Lukáčová
     18. Dejepisná olympiáda – PhDr. Šimová
     19. Olympiáda v nemeckom jazyku – Mgr. Pribilincová
     20. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – PaedDr. Guľová, PhD., PhDr. Šimová
     21. Redakčný – Phase – PhDr. Šimová
     22. Olympiáda vo francúzskom jazyku – Mgr. Vašičkaninová
     23. Olympiáda zo španielskeho jazyka – Mgr. Štecová
     24. Olympiáda z anglického jazyka – kat. 2A – Mgr. Nižník
     25. Olympiáda z anglického jazyka – kat. 2B – Mgr. Štalmachová
     26. Olympiáda z anglického jazyka - kat. 2C1, 2C2 – Mgr. Mikulová

      

      

      

                                                                                                                               Mgr. Alena Gombošová

                                                                                                                               riaditeľka školy

      

      

      

      

      

     Stanovisko Rady školy pri Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove

      

      

      

      

                 Rada školy pri Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove berie na vedomie informáciu o výchovno-vzdelávacej činnosti a dosiahnutých výsledkoch žiakov za školský rok 2020/2021. K predkladanej správe neboli pripomienky.

                                                                                                 

      Mgr. Štefan Matiaš

      predseda  Rady školy

      

      

      

     Stanovisko zriaďovateľa

      

      

      

      

                 Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 v Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove.

      

      

      

      

          PaedDr. Ján Furman

          vedúci odboru školstva

      

     stiahnut_spravu_20_21_v_pdf_formate.pdf