• Leonard Stöckel      

     

    Pedagóg, vzdelanec a spisovateľ

         Narodil sa v roku 1510 v Bardejove. Do školy začal chodiť v Bardejove, študoval u Angličana Valentína Coxa a školu skončil vo Vratislavi, kde boli jeho učiteľmi najmä magister O. Winkler a doktor práv J. Metzler. Od októbra 1530 navštevoval univerzitu vo Wittenbergu a vzdelával sa u M. Luthera, F. Melanchthona a profesora teológie Pomerana.

         V školskom roku 1536/1537 bol rektorom školy v Eislebene, odkiaľ sa vrátil do Wittenbergu a v roku 1539 do Bardejova. Stal sa rektorom školy v Bardejove a túto funkciu vykonával dvadsaťjeden rokov.

         Školský poriadok Leges scholae Bardphensis (Zákony bardejovskej školy), ktorý Leonard Stöckel napísal, je najstarším pedagogickým dokumentom 16. storočia. Zaviedol aj predstavenia školských divadelných hier a je autorom prvej školskej drámy v Uhorsku Historia von Susanna (Príbeh o Zuzane).

         Leonard Stöckel zomrel v roku 1560 v Bardejove

      

     

    Historický vývoj školy      

        Prvá správa o existencii mestskej latinskej školy je už v druhej polovici 14. storočia, kedy mesto Bardejov bolo povýšené na slobodné kráľovské mesto a tiež skutočnosti, že študentov z Bardejova nachádzame zapísaných v matrike Karlovej univerzity a na Univerzite v Krakove.

       Bardejovskú mestskú školu v 15. a 16. storočí vydržiaval magistrát za podpory kostola sv. Egídia a Bratstva Matky Božej. V období nástupu humanistických a renesančných myšlienok v roku 1508 vzniklaBardejove evanjelická Humanistická škola, ktorá si získala slávu v celom Uhorsku. Pôsobil na nej významný pedagóg, humanistický básnik Valentín Eck. Kvalitatívnym prínosom pre ďalší vývoj školy bol príchod bardejovského rodáka, Lutherovho žiaka - Leonarda Stöckela zo štúdií v nemeckom Wittenbergu. Túto školu viedol od roku 1539 s krátkou prestávkou 21 rokov a škola dosiahla pod jeho vedením modernými vyučovacími metódami vysokú úroveň, stala sa vyhľadávanou školou detí popredných šľachtických a meštianskych rodín. Dobrá povesť školy nezanikla ani po smrti L. Stöckela (r. 1560), na čom mali zásluhu jeho žiaci a zať Tomáš Fábry.

       17. storočie prinieslo prvé úpadky. Avšak najvýznamnejším pedagógom, ktorý vrátil bardejovskému gymnáziu stratený lesk a slávu, bol Eliáš Ladivert a jeho pedagogické zásady (školský poriadok, mimoškolské docvičovanie učiva).

       V období rekatolizácie koncom 17. storočia vyhnali evanjelických duchovných a učiteľov z mesta, a to bol jeden z dôvodov úpadku bardejovskej evanjelickej školy. Oživenie nastalo až v roku 1781 po vydaní tolerančného patentu Jozefom II.

       Od roku 1806 prebralo výchovno-vzdelávaciu funkciu v meste štvortriedne gymnázium.

     

    K výraznému pomaďarčovaniu školstva došlo v r. 1896, keď vzniklo maďarské Kráľovské štátne gymnázium, ale pre slabý záujem študentov bolo v r. 1915 zatvorené. Bardejov zostal dlhé roky bez strednej školy, i keď Bardejovčania sa viackrát obrátili na vládu ČSR o jej zriadenie v Bardejove.

       V decembri 1936 rada mesta Bardejova znovu zaslala žiadosť vláde o zriadenie gymnázia a od 1. septembra 1937 sa začalo vyučovať na štátnej reálke. Opäť nastalo pokračovanie v tradícii bardejovského humanistického gymnázia.

       29. novembra 1938 sa začína vyučovať v nových priestoroch, v budove bývalého maďarského gymnázia, kde v tom čase sídlila meštianska škola.

       Vznikom slovenského štátu dochádza k ďalším zmenám v živote školy. Zo školy odchádzajú profesori a žiaci českej národnosti. Škola mení názov naGymnázium v Bardejove.

       Politické zmeny v štáte sa odrazili aj na vývoji školy. V 50-tych a 60-tych rokoch reformy v oblasti školstva viedli k postupnému splývaniu gymnázií so strednými školami a učilišťami. V roku 1960 vznikla Stredná všeobecno-vzdelávacia škola, v roku 1965/66 sa zaviedlo štúdium prírodovedného a humanitného zamerania, a v roku 1969 sa opäť zmenili na štvorročné gymnáziá. V súvislosti s realizáciou Projektu československej výchovno-vzdelávacej sústavy sa začalo od školského roka 1983/84 na gymnáziu s vyučovaním odborných predmetov:  základy ekonomiky a organizácie, základy technickej chémie, základy strojárstva, základy poľnohospodárskej výroby a programovanie.

       Osemdesiate roky sa nesú v duchu modernizácie školy. Získali sa investície na dobudovanie materiálno-technického zabezpečenia školy. Bola vybudovaná školská jedáleň, zrekonštruovaná kotolňa a k telocvični bola pristavená posilňovňa. V súvislosti s odchodom žiakov základnej školy do vlastnej budovy sa získali ďalšie priestory, ktoré sa využili na dobudovanie moderných učební a laboratórií v škole - pre fyziku, chémiu, biológiu.

       Závažné spoločensko-politické zmeny v novembri 1989 sa odrazili aj v živote školy. Predovšetkým sa zmenila koncepcia výchovy a vzdelávania s dôrazom na demokratizáciu a humanizáciu. Od roku 1990 k nám prichádzajú vyučovať cudzie jazyky zahraniční lektori, 97 študentov našej školy absolvovalo ročné štúdium v USA, Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Rusku, Holandsku, Kanade, JAR a úspešne reprezentovali a reprezentujú našu školu, ale aj mesto a republiku.

       V roku 1994 bol škole prepožičaný čestný názov Gymnázium Leonarda Stöckela.

     

    Zoznam riaditeľov školy      
     

     Meno a priezvisko 

     Roky pôsobenia  

     Pavol Dianiška 

    1937 - 1938 

     Andrej Selecký 

    1938 - 1939 

     Pavol Dianiška 

    1939 - 1940 

     Viliam Holuby 

    1950 - 1953 

     Alexej Farinič 

    1953 - 1954 

     Viliam Holuby 

    1954 - 1958 

     Michal Rohaľ 

    1958 - 1965 

     Andrej Kokuľa 

    1965 - 1970 

     Albert Marcin 

    1970 - 1990 

     Mária Reviľáková 

    1991 - 1999 

     Vladimír Savčinský

    1999 - 2004 

     Marcel Tribus

    2004 - 2019

     Alena Gombošová    2019 - doteraz