• Organizácia školského roku 2018/2019


      

     3.09.2018 – slávnostné otvorenie školského roka

     10.09.2018 – pedagogická rada – plány práce vedúcich PK, VP a koordinátorov

     17.09.2018 – pedagogická rada – schválenie Plánu práce školy a Správy za šk. rok

                                2017/2018

     18.09.2018 – plenárne zasadnutie RZ 1. ročníka

     20.09.2018 – zasadnutie rodičovskej rady

     24.09.2018 – 28.09.2018 – Dobrý štart

     25.09.2018 – 2.10.2018 – Medzinárodná študentská výmena  (Nemecko-poľsko-slovenská)

     31.10.2018 – 2.11.2018 – jesenné prázdniny

     19.11.2018 – klasifikačná porada za I. štvrťrok šk. roku 2018/2019

     15.11.2018 – slávnostná akadémia ku Dňu študentstva

     3.12.2018 – grémium PK

     23.12.2018 – 7.01.2019 – vianočné prázdniny

       7.01. – 11.01.2019 –Lyžiarky kurz, 1. termím

     28.01.2019 – pedagogická rada – klasifikačná porada  za 1. polrok šk. r. 2018/2019

     31.01.2019 (štvrtok) – školský ples

     1.02.2019 – polročné prázdniny

     16.02.2019 – Ples priateľov GLS

     18.02.2019 – 22.02.2019 – jarné prázdniny

       4.03. – 9.03.2019 – Lyžiarsky kurz, 2. termín

     25.02./4.03.2019 – pedagogická porada  k písomnej forme internej časti maturitnej

                                            skúšky a externej  časti maturitnej skúšky  z ANJ, MAT, NEJ, RUJ,

                                            FRJ, SJL

     12.03.2019 – externá časť a PFIČ maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

     13.03.2019 – externá maturitná skúška z cudzieho jazyka

     14.03.2019 – externá maturitná skúška z matematiky

     15.03.2019 – talentové skúšky do 1. ročníka šk. r. 2019/2020

     15.04./29.04.2019 – pedagogická porada k prijímacím skúškam a klasifikačná porada za 3. štvrťrok šk. roku 2018/2019

     18.04.2019 – 23.04.2019 – veľkonočné prázdniny

     6.05.2019 – grémium PK

     13.05.2019 a 16.05.2019 – prijímacie konanie do 1. ročníka šk. r. 2019/2020

     9.05. 2019 – klasifikačná porada pre žiakov 4. ročníka   

     20.05.2019 – 24.05.2019 – ústna forma internej časti maturitnej skúšky

     3.06.2019 – grémium PK

     24.06.2019 – klasifikačná porada za 2. polrok šk. r. 2018/2019

     28.06.2019 – koniec školského roka 2018/2019

     28.06.2019 – vyhodnocujúca pedagogická rada

     1.07. – 31.08.2019 – letné prázdniny


     Pilotné overenie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku:

     september – november 2018

     január – február 2019


     Školské výlety : od 10. 9.  do 18. 9. 2018

                                      od 13. 5.  do 31. 5. 2019     Lyžiarsky kurz 1. a 2. termín:   7. 1. – 11. 1. 2019

               4. 3. – 9. 3. 2019


     Plavecký kurz žiakov I. - II. ročníkov:   podľa rozvrhu hodín (1. a 2. polrok)