•  

     Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov

          č. tel. 054/472 2781                                                                 e-mail: stockel@gymlsbj.sk

      

      

      

      

      

      

      

     Školský vzdelávací program

     P.E.A.K.

      

     ISCED 3A – gymnázium

      

      

      

      

      

      

     Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov

      

      

     7902 J – GYMNÁZIUM

     4-ROČNÉ ŠTÚDIUM

     7902 J 74 – GYMNÁZIUM

     BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM – ANGLICKÝ JAZYK

     Stupeň vzdelania: ISCED 3A

     Stupeň vzdelania: ISCED 3A

     Dĺžka štúdia: štvorročná

     Dĺžka štúdia: päťročná

     Vyučovací jazyk: slovenský

     Vyučovací jazyk: slovenský, anglický

     Študijná forma: denná

     Študijná forma: denná

     Druh školy: štátna

     Druh školy: štátna

      

      

     Školský vzdelávací program

     P.E.A.K.

     Progres – edukácia – adaptácia – komunikácia

      

     ISCED 3A – gymnázium

      

     Predkladateľ:

     Názov :                       Gymnázium Leonarda Stöckela,

     Jiráskova 12, Bardejov

     Adresa:                       Jiráskova 12, 085 01   B a r d e j o v

     IČO:                           00160 911

     Riaditeľ školy:            Mgr. Alena Gombošová, MBA

     Koordinátor ŠkVP:    RNDr. Renáta Bujdoš Mikitová

                                       RNDr. Ján Kleban,PhD.

      

     Zriaďovateľ:

     Názov:                        Prešovský samosprávny kraj

     Adresa:                       Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

      

     Platnosť dokumentu od: 1. 9. 2015

     Podpis riaditeľa:

      

      

      

     Platnosť

     Revidovanie

     Dátum

     Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

     Platnosť ŠkVP od

     1. 9. 2015

      

     Revidovanie

      

      

      

     1. 6. 2016

     Aktualizácia učebného plánu počnúc 1. 9. 2016 – 4-ročné a 5-ročné štúdium, aktualizácia učebných osnov podľa aktuálneho učebného plánu

      

     1. 7. 2016

     Úprava učebného plánu – 5-ročné štúdium.

      

     1. 9. 2016

     Doplnenie podľa dodatku č. 1 k ŠVP (prejavy rasizmu, extremizmu, ...)

      

     15. 10. 2016

     Doplnenie podľa dodatku č. 2 (SJL – vyňatie lit. diela)

      

     1. 7. 2017

     Zmena hodinovej dotácie v 1., 2. a 3. ročníku, úprava počtu hodín pre jenotlivé tematické celky – matematika 5-ročné štúdium

      

     1. 7. 2017

     Zmena delenia hodín (v poznámke za úvodnou tabuľkou) – fyzika 4-ročné aj 5-ročné štúdium

      

      1. 9. 2017

     Aktualizácia podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2

      

     1. 7. 2018

     Úprava učebného plánu – 5-ročné štúdium ( úprava počtu hodín v 3. A 4. ročníku v predmetoch AAA a AJA)

      

     1. 7. 2018

     Vyučovanie po polročných blokoch – CHE, BIO, FYZ, GEG v 3. ročníku 4 – ročné štúdium

      

     27. 8. 2018

     Zaradenie nepovinného voliteľného predmetu v 5 – ročnom štúdiu (4. ročník – 2 hod. JLP)

      

     1. 7. 2019

     Zmena organizačnej štruktúry školy

      

      

     1. 9. 2019

     Úprava učebného plánu – 5-ročné štúdium (zrušený predmet KAJ a PWJ a zaradený predmet GRS)

      

      

     1. 9. 2019

     Úpravťa učebného plánu – 5-ročné štúdium (presun UKL z 5. ročníka do 4. ročníka)

      

     24. 8. 2020

     Úprava učebného plánu – 4-ročné štúdium (delenie a časová dotácia_

      

     24. 8. 2020

     Úprava učebného plánu – 5-ročné štúdium (delenie a časová dotácia_

      

     1. 9. 2021

     Vzdelávanie detí cudzincov

      

     23. 8. 2023

     Úprava učebného plánu – 5-ročné štúdium (1. ročník – GRS)

      

     23. 8. 2023

     Dodatoč č. 4 a dodatok č. 5 k ŠVP pre gymnázia (zapracovanie)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Obsah

     Úvod  5

     1            Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania  6

     2            Všeobecná charakteristika školy  9

     2.1                Charakteristika študijného odboru. 9

     2.2                Charakteristika pedagogického zboru. 9

     2.3                Organizácia prijímacieho konania. 10

     2.4                Organizácia maturitnej skúšky. 10

     2.5                Dlhodobé projekty. 11

     2.6                Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 11

     2.7                Priestorové a materiálno-technické podmienky školy. 12

     2.8                Škola ako životný priestor 13

     2.9                Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 14

     3                Charakteristika školského vzdelávacieho programu  15

     3.1                Pedagogický princíp školy. 15

     3.2                Popis školského vzdelávacieho programu. 15

     3.3                Profil absolventa. 16

     3.4                Pedagogické stratégie. 17

     3.5                Začlenenie prierezových tém.. 18

     3.6                Vnútorný systém kontroly a hodnotenia. 18

     3.7                Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 19

     4                Školský vzdelávací program pre 1. až 4. ročník gymnázia  21

     4.1                Školský vzdelávací program – Slovenský jazyk a literatúra. 23

     4.2                Školský vzdelávací program – Anglický jazyk. 46

     4.3                Školský vzdelávací program – Francúzsky jazyk. 85

     4.4                Školský vzdelávací program – Nemecký jazyk. 96

     4.5                Školský vzdelávací program – Ruský jazyk. 109

     4.6                Školský vzdelávací program – Fyzika. 124

     4.7                Školský vzdelávací program – Chémia. 138

     4.8                Školský vzdelávací program – Biológia. 161

     4.9                Školský vzdelávací program – Dejepis. 169

     4.10              Školský vzdelávací program – Geografia. 178

     4.11              Školský vzdelávací program – Občianska náuka. 203

     4.12              Školský vzdelávací program – Etická výchova. 209

     4.13              Školský vzdelávací program – Matematika. 215

     4.14              Školský vzdelávací program – Informatika. 232

     4.15              Školský vzdelávací program – Umenie a kultúra. 242

     4.16              Školský vzdelávací program – Telesná a športová výchova. 265

     5                Školský vzdelávací program pre 1. až 5. ročník gymnázia – bilingválne štúdium    297

     5.1                Školský vzdelávací program – Slovenský jazyk a literatúra. 299

     5.2                Školský vzdelávací program – Anglický jazyk. 299

     5.3                Školský vzdelávací program – Konverzácia v anglickom jazyku. 318

     5.4                Školský vzdelávací program – Gramatický seminár 323

     5.5                Školský vzdelávací program – Čítanie s porozumením.. 327

     5.6                Školský vzdelávací program – Reálie anglicky hovoriacich krajín. 333

     5.7                Školský vzdelávací program – Písanie. 340

     5.8                Školský vzdelávací program – Americká literatúra. 347

     5.9                Školský vzdelávací program – Britská literatúra. 354

     5.10              Školský vzdelávací program – Cvičenia z anglického jazyka. 360

     5.11              Školský vzdelávací program – Francúzsky jazyk. 365

     5.12              Školský vzdelávací program – Nemecký jazyk. 375

     5.13              Školský vzdelávací program – Ruský jazyk. 389

     5.14              Školský vzdelávací program – Fyzika. 395

     5.15              Školský vzdelávací program – Chémia. 410

     5.16              Školský vzdelávací program – Biológia. 435

     5.17              Školský vzdelávací program – Dejepis. 474

     5.18              Školský vzdelávací program – Geografia. 483

     5.19              Školský vzdelávací program – Občianska náuka. 510

     5.20              Školský vzdelávací program – Etická výchova. 514

     5.21              Školský vzdelávací program – Matematika. 515

     5.22              Školský vzdelávací program – Informatika. 533

     5.23              Školský vzdelávací program – Umenie a kultúra. 533

     5.24              Školský vzdelávací program – Telesná a športová výchova. 556

      

     Úvod

     Školský vzdelávací program bol vypracovaný na základe vnútroškolskej diskusie pedagogických zamestnancov s rešpektovaním ustanovení Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá, schváleného MŠVVaŠ SR dňa 20. marca 2015 pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá s platnosťou od 1. septembra 2015 počínajúc 1. ročníkom štvorročného a päťročného štúdia.Predstavuje záväzný národný rámec pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie.

     Školský vzdelávací program kladie dôraz na súčasný trend vývoja regionálneho školstva, tvorivé aktivity žiakov, samostatnosť v rozhodovaní, aktivitu a tvorivý prístup k práci zo strany všetkých zamestnancov školy a väčšiu interakciu medzi školou a žiakmi. Pri vypracovaní ŠkVP a pri výbere variantov učebných plánov využívame názory pedagogickej rady (PR) a Rady školy (RŠ).

     Školský vzdelávací program vychádza z demokratických a humanistických hodnôt spoločnosti. Vymedzuje vzdelávacie štandardy poskytovaného vzdelávania v cieľovej, výkonovej a obsahovej rovine. Je rozpracovaný v dvoch rovinách. Prvú časť tvoria všeobecné údaje – názov vzdelávacieho programu, zriaďovateľ školy, vyučovací jazyk školy. Druhú časť tvorí charakteristika školského vzdelávacieho programu – zameranie, profilácia školy, ciele výchovy a vzdelávania, dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania, stupeň vzdelávania, podrobne rozpracované učebné osnovy pre prvý až štvrtý ročník štvorročného gymnázia a prvý až piaty ročník päťročného gymnázia, materiálno-technické a priestorové podmienky školy, podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov a zamestnancov školy, vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov a podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      

      

      

     Všeobecné ciele úplného stredného všeobecného vzdelávania

     Ciele výchovy a vzdelávania v tomto Školskom vzdelávacom programe pre študijný odbor 7902 J gymnázium a 7902 J 74 bilingválne štúdium vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Poslaním našej školy je nielen odovzdávať žiakom teoretické vedomosti z predmetov, určených v Školskom učebnom pláne, ale vzhľadom na spoločenské požiadavky aj formovať u nich kľúčové kompetencie – ich samostatnosť, schopnosť sociálne a odborne komunikovať, kritičnosť, kreativitu, flexibilitu, adaptabilitu, iniciatívnosť a aktivitu, schopnosť a ochotu neustále sa vzdelávať, emocionálnu zrelosť, schopnosť sebaregulácie, aktívne ovládanie dvoch cudzích jazykov, ovládanie informačno-komunikačných technológií, schopnosť pracovať v tíme a v strese, schopnosť samostatne riešiť problémy, prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť, spoľahlivosť, úctu k všeľudským hodnotám a ľudským právam, úctu ku kultúrnym a národným tradíciám štátu, úctu k životnému prostrediu a vlastnému zdraviu, schopnosť byť aktívnym občanom.

     Hlavnými cieľmi našej školy v oblasti vzdelávania sú také poznatky a praktické zručnosti žiakov, ktoré predstavujú solídnu základňu pre ich ďalšie vzdelávanie vo vysokoškolskom štúdiu a zamestnaní a pre hodnotné tvárnenie ich osobného života v rodine a spoločnosti. V oblasti vzdelávania sa zameriame na dosiahnutie nasledovných konkrétnych cieľov:

     1. uplatňovanie moderných metód a foriem vyučovania vedúcich k aktivizovaniu učenia (interaktívne zážitkové učenie (sa), projektové a programové vyučovanie)
     2. dôslednejšie presadzovanie medzipredmetových vzťahov vo vyučovaní (kooperatívne vyučovanie)
     3. skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov intenzívnym využívaním jazykového laboratória a používaním moderných učebníc a doplnkových výukových prostriedkov k nim. Na hodinách cudzieho jazyka používať jazykové portfólio ako nástroj sebahodnotenia a podpory učenia sa jazykov. Informácie a podporné materiály k Európskemu jazykovému portfóliu sú zverejnené na elp.ecml.at.
     4. skvalitnenie vyučovania informačných a komunikačných technológií (ďalej IKT)
     5. zvýšenie kultúry jazykového prejavu žiakov a ich všeobecnú spoločenskovednú rozhľadenosť
     6. nadväzovať na dosiahnutú úroveň čitateľskej, finančnej, prírodovednej a informačnej gramotnosti, umožniť žiakom prístup ku všetkým informačným zdrojom
     7. postupné rozvíjanie schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy individuálneho štúdia, samostatnej práce s informáciami a prezentovania informácií
     8. vo formách a metódach vyučovania všetkých predmetov podporovať tie, ktoré vytvárajú u žiakov schopnosti a návyky samostatne vyhľadávať nové poznatky z existujúcich zdrojov, včleňovať ich do svojho poznatkového fondu a následne ich využívať pri celoživotnom vzdelávaní. Proklamovať koncept individuálnej slobody a prístupu k informáciám ako základ pre efektívne a zodpovedné občianstvo a účasť na demokracii.
     9. v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov, sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu. Zapojiť sa do Olympiády ľudských práv ako celoštátnej súťaže žiakov SŠ.
     10. mimoriadnu pozornosť venovať talentovaným a nadaným žiakom a zapájať ich do predmetových olympiád, vedomostných súťaží, do SOČ, športových súťaží a pod. Uvedené súťaže sa považujú za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.
     11. v zmysle článku 24 Dohovoru o právach dieťaťa pravidelne zabezpečovať vzdelávanie v oblasti detského zdravia a výživy. V tejto súvislosti realizovať aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia, Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS, Európskemu týždňu BOZP a iné. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín.
     12. zvýšiť právne vedomie žiakov, realizovať prevenciu trestnej činnosti a rizikového správania ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Klásť dôraz na mravné hodnoty a prosociálne cítenie. Monitorovať zmeny v správaní žiakov a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s príslušnými orgánmi alebo organizáciami.
     13. v zmysle Národného akčného plánu pre deti venovať intenzívnejšiu pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie najmä v predmetoch občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, dejepis. Súčasne venovať pozornosť spolupráci s európskymi národmi a zvyšovaniu národného povedomia.

     V oblasti výchovy je našou prioritou zodpovedná a rozhľadená osobnosť s dostatočnou sebadôverou a aktívnym občianstvom. Chceme posilniť sociálne kompetencie našich žiakov, ich angažovanosť, samostatnosť a pocit spolupatričnosti. V tomto smere sa zameriame na dosiahnutie nasledovných cieľov:

     1. venovať intenzívnu pozornosť výchove žiakov v duchu humanizmu a tolerancie, potláčať všetky formy diskriminácie, xenofóbie, rasizmu, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie medzi žiakmi v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd z roku 1990 a Medzinárodným dohovorom o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Tieto úlohy realizovať vo všetkých predmetoch v súlade s medzinárodnými záväzkami SR a Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, schválenej vládou SR uznesením číslo 71/2015.
     2. Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.
     3. Rozvinúť osobné a sociálne kompetencie žiakov potrebné k reálnemu uplatňovaniu ľudských práv podľa „Osnov základných poznatkov, zručností a želateľných postojov a hodnôt v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam pre základné a stredné školy“ a to najmä také kompetencie, akými sú úcta k základným ľudským hodnotám, dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca, komunikácia, aktívne občianstvo.
     4. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie na školách. Prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram.
     5. Na základe prijatej Deklarácie európskych ministrov školstva zo dňa 18.10.2002 o vyhlásení 9. septembra za Pamätný deň holokaustu pripomínať na vyučovacích hodinách túto problematiku a organizovať akcie zamerané na holokaust.(www.holokaust.sk).
     6. V nadväznosti na vývoj a formovanie občianskej spoločnosti na Slovensku sústrediť pozornosť na prípravu žiakov na zodpovedný život v demokratickej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.
     7. Posilniť rozvíjanie estetického cítenia žiakov.
     8. V rámci environmentálnej výchovy pokračovať v aktivitách zameraných na ochranu životného prostredia, rozvíjania vzťahu k prírode, jej ochrane, ku zdraviu a ku všetkým žijúcim organizmom. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Spolupracovať v tejto oblasti s občianskymi združeniami zameranými na environmentálnu výchovu.
     9. V rámci prevencie obchodovania s dievčatami uskutočňovať besedy dievčat s vyškoleným psychológom PPP v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu.
     10. Využívať tradície a úspechy školy na výchovné pôsobenie k posilňovaniu pocitu spolupatričnosti – logo školy, školské mikiny a trička, imatrikulácia, Deň študenstva, Vianočná akadémia a pod.
     11. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívať služby školskej knižnice. Túto chápať ako informačné, komunikačné a kultúrne centrum školy.

     V záujmovom vzdelávaní sledujeme plnenie nasledovných cieľov:

     1. umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu nad rámec povinného vyučovania s ohľadom na ich špecifické požiadavky, záujmy, schopnosti a potreby
     2. zabezpečiť variabilitu a individualizáciu záujmového vzdelávania
     3. poskytovať podľa možností školy čo možno najviac príležitostí a podnetov v záujmovom vzdelávaní.

     K dosiahnutiu stanovených cieľov v uvedených oblastiach je potrebné realizovať inštitucionálnej oblasti nasledovné strategické ciele školy:

     1. posilniť úlohu a motiváciu učiteľov,
     2. skvalitňovať jazykovú a počítačovú gramotnosť pedagogických zamestnancov,
     3. podporovať profesijný a odborný rast pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy formou kontinuálneho a celoživotného vzdelávania,
     4. vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie,
     5. posilniť u všetkých zamestnancov školy schopnosť sebareflexie,
     6. rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania interaktívnych vzťahov učiteľ – žiak, učiteľ – rodič,
     7. podporovať u žiakov schopnosť vyjadriť svoj vlastný názor a v polemike iných názorov ho argumentačne obhajovať,
     8. vytvárať pozitívnu klímu školy založenú na humánnom a tvorivom prístupe k vzdelaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka,
     9. uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania, zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov, prípady oprávneného podozrenia konzultovať a riešiť s príslušnými orgánmi a organizáciami,
     10. zdokonaľovať vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v nadväznosti na podmienky školy a výkonové štandardy študijného odboru,
     11. rozširovať spoluprácu s rôznymi školami doma i v zahraničí,
     12. vytvárať a postupne do školskej praxe uvádzať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania,
     13. skvalitniť spoluprácu s rodičmi, odbornou verejnosťou a mimovládnymi organizáciami,
     14. rozvíjať spoluprácu s nadáciami a inými inštitúciami zameranými na zabezpečenie potrieb žiakov,
     15. sústavne zdokonaľovať estetiku interiéru a exteriéru školy,
     16. podporovať vysielanie školského rozhlasu, televízie a vydávanie školského časopisu,
     17. podporovať fungovanie www.stránky školy,
     18. aktívne využívať všetky možnosti (Deň otvorených dverí, workshopy, publikovanie v dennej tlači a iné) na propagáciu školy na verejnosti.

      

     Stupeň vzdelania

     Žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka štvorročného, resp. päťročného vzdelávacieho programu získava úplné stredné všeobecné vzdelanie (ISCED 3).

     Vzdelávanie sa zameriava na získanie všeobecných vzdelávacích základov a kľúčových kompetencií. Pripravuje žiakov najmä na štúdium na vysokých školách, ale aj na zamestnanie, ako i osobný a spoločenský život. Absolventi získajú vysvedčenie o maturitnej skúške, ktorým sa potvrdzuje dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania. Absolvovaním študijného odboru a zamerania študijného odboru získa žiak úplné stredné všeobecné vzdelanie a kvalifikáciu podľa Európskeho kvalifikačného rámca a Slovenského kvalifikačného rámca na úrovni 4.

      

     Profil absolventa

     Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosti vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít, pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.

     Absolvent:

     1. Vie preukázať schopnosť využívať získané vedomosti, zručnosti a postoje pri štúdiu na vysokej škole, ale i v praxi a osobnom živote pri riešení bežných životných situácií.
     2. Plne si uvedomuje úlohu vzdelávania vo svojom živote a je schopný reagovať na vonkajšie podmienky.
     3. Nad rámec povinného učiva ovláda na potrebnej úrovni učivo voliteľných predmetov a je vybavený potrebnými odbornými spôsobilosťami pre následné vysokoškolské štúdium zvoleného odboru.
     4. Ovláda prvý cudzí jazyk na úrovni B2 a v bilingválnej sekcii na úrovni C1 Spoločného referenčného rámca. Druhý cudzí jazyk ovláda minimálne na úrovni B1.
     5. V oblasti IKT disponuje vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú v súlade s požiadavkami vysokých škôl.
     6. Formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstižne, súvisle a kultivovane v písomnom i ústnom prejave.
     7. Je schopný objektívne ohodnotiť výkon svoj a svojich spolužiakov, zvláda techniky hodnotenia, vie vysloviť i prijať kritiku, vie pochváliť a vie prijať pochvalu.
     8. Rešpektuje odlišnosti iných národov, ich históriu, náboženstvo a kultúru.
     9. Je si vedomý svojich občianskych práv a povinností.
     10. Zvláda diskusiu, vie si presadiť svoje oprávnené záujmy a obhájiť svoje názory.
     11. Je schopný vhodne prezentovať a obhájiť výsledky svojej práce.
     12. Správa sa zodpovedne v krízových situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka.
     13. Vie analyzovať spoločenské javy a zaujímať uvážené postoje.
     14. Chápe ekologické súvislosti a základy ochrany prírody.
     15. Chápe nebezpečenstvo súvisiace s užívaním návykových látok a je schopný sa v konfrontácii s drogou správne rozhodnúť.

     Všeobecná charakteristika školy

     Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov je všeobecnovzdelávacia stredná škola, ktorá pripravuje žiakov vo štvorročnom a v päťročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. c) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v zmysle neskorších predpisov, v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

     Škola je umiestnená v centre mesta Bardejov v štvorpodlažnej budove tvoriacej jeden celok so samostatnou telocvičňou a školskou jedálňou.

     Našu školu navštevujú žiaci nielen z bardejovského okresu, ale aj ďalších okresov Prešovského kraja. Poslaním gymnázia je poskytnúť žiakom stredné všeobecné vzdelanie. Základ gymnaziálneho štúdia tvorí vzdelávacia zložka, ktorá zahŕňa povinné a voliteľné predmety prírodovedné, spoločenskovedné, jazykové predmety, telesnú a športovú výchovu. Druhou zložkou je výchova ako neoddeliteľná súčasť vzdelania.

     4.1         Škola ako životný priestor

     Keďže neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je aj výchovno-estetické formovanie žiaka, snažíme sa aby sme ani túto stránku nezanedbali. K tomuto cieľu nám pomáha výzdoba na chodbách, kde sú umiestnené slávne reprodukcie obrazov s komentárom, výber tých najzaujímavejších a pokiaľ možno najestetickejších tabiel absolventov školy, ako aj vkusne a účelne upravené nástenky, ktoré informujú o aktivitách jednotlivých predmetových komisií. Vo vstupnej hale a vstupných priestoroch školy sa pravidelne umiestňujú niekoľkokrát v školskom roku tematický zamerané fotografické výstavy prác našich študentov a študentov škôl, s ktorými doma a v zahraničí spolupracujeme.

     Študenti majú k dispozícii na každej chodbe kútik so stolíkom a lavičkami, kde si môžu oddýchnuť cez prestávku. Priestor na prípravu a na oddych vytvára aj moderne vybavená školská knižnica, relaxačné zóny na chodbách, klubovňa pri bufete, ktorá býva otvorená denne v dopoludňajších hodinách a podľa potreby a záujmu krúžkovej a triednej činnosti aj popoludní a nová oddychová moderná zóna s priestorom na prípravu na vyučovanie s PC a pripojením na internet. Pre podporu študentských aktivít majú študenti vyhradenú osobitnú miestnosť, v ktorej sa nachádza aj rozhlasové štúdio.

     Pri škole funguje aj školská jedáleň, ktorú využíva 80 % študentov školy. Študenti majú k dispozícii aj bufet s vkusne zariadeným študentským klubom. Informácie o aktivitách študentov, učiteľov, predmetových  komisií sa pravidelne aktualizujú aj na web stránke školy a školskom facebooku a instagrame.

     Integrálnou súčasťou životného priestoru školy je aj Park Aloisa Jiráska, na okraji  ktorého je škola situovaná . Za budovou školy sa nachádza školské arborétum.

      

     4.2         Popis školského vzdelávacieho programu

     Školský vzdelávací program je najdôležitejším kurikulárnym dokumentom školy. Vychádza zo záväzných rámcových štátnych predpisov – školského zákona a štátneho vzdelávacieho programu a na tomto základe popisuje a objasňuje celkové chápanie vzdelávania v daných študijných odboroch na našej škole a spôsob a kritériá hodnotenia žiakov.

     Ciele a zámer vzdelávania, ktoré sú vymedzené týmto školským vzdelávacím programom s názvom P.E.A.K. (progres – edukácia – adaptácia – kreativita).  

     Prioritou humanistickej koncepcie rozvoja školy je rozvoj osobnosti žiaka. Našimi hlavnými úlohami v tomto smere je rozšíriť všeobecné vedomosti žiakov zo základnej školy, zdokonaliť ich osobnostné, fyzické a sociálne kvality a pripraviť ich tak, aby boli schopní samostatne rozhodovať o svojej profesijnej kariére , uplatniť sa v súkromnom a občianskom živote, ďalej sa vzdelávať a sebarealizovať. Všeobecné vzdelávanie je dané skladbou všeobecno-vzdelávacích predmetov v učebnom pláne. Táto oblasť vzdelávania je zameraná na správnu komunikáciu ústnu a písomnú v slovenskom aj cudzom jazyku, na správnu komunikáciu, na uplatňovanie ochrany životného prostredia, používanie postupov chrániacich zdravie človeka a životné prostredie, na používanie informačno-komunikačných technológií a matematických operácií, nevyhnutných pre život a následné vysokoškolské vzdelávanie. V etickej a náboženskej výchove posilňuje táto oblasť vzdelávania u žiakov základné mravné normy.

     Všeobecné vzdelávanie je v tomto školskom programe rozpracované podrobne v kompetenciách absolventa, v obsahových štandardoch a v očakávaných vzdelávacích výstupoch. Uvedené je obsiahnuté v profile absolventa a v učebných osnovách daného predmetu, ktoré sú súčasťou tohto vzdelávacieho programu.

      

      1. Charakteristika študijného odboru a jeho dĺžka

     Štúdium na našej škole zabezpečujeme v nasledovných študijných odboroch:

     Gymnázium 7902J               dĺžka štúdia: štvorročná

     Prechod zo základnej školy na gymnázium býva veľmi náročný a študenti ho zvládajú rozdielne. Jednou z úloh  „Komplexného plánu výchovného poradenstva“ je preto v rámci triednických hodín pre triednych profesorov, výchovného poradcu a školského psychológa venovať sa  témam „Ako sa učiť“, “Poznaj sám seba“ a pod., aby študentov 1. ročníka pripravili na nové podmienky a nároky. Cieľom je, aby žiaci sa naučili učiť, poznali svoje slabé aj silné stránky.

     Školský učebný plán v 1. až 4. ročníku si kladie tieto ciele:

     1. Naučiť sa komunikovať, argumentovať, prezentovať svoju prácu.
     2. Naučiť sa komunikovať v dvoch cudzích jazykoch. V jednom sa zdokonaliť a v druhom získať základy.
     3. Vedieť vysvetliť prírodné javy a zákonitosti, vedieť demonštrovať poznatky, formulovať hypotézu, plánovať a vykonať vhodný experiment na zadanú tému.
     4. Naučiť žiakov spracovávať informácie, efektívne vyhľadávať informácie na pamäťových médiách, v sieti a internete. Vedieť algoritmizovať zadaný problém, naučiť sa pracovať s technickými pomôckami (PC, tlačiareň, skener...).
     5. Rozvíjať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, výkonnosť a zdatnosť žiakov. Naučiť žiakov dbať o svoje zdravie pravidelnými pohybovými aktivitami. Vybudovať u žiakov vzťah k športu a pohybu.
     6. Rozvinúť potenciál žiaka, aby sa stal samostatnou a tvorivou osobnosťou.
     7. Rozvinúť schopnosti žiaka nielen v aspekte vzdelania, ale aj kultúry, sociálneho cítenia a medziľudských vzťahov.

      

     Gymnázium 7902 J74 – bilingválne štúdium                   dĺžka štúdia: päťročná

     Žiaci nastupujúci do prvého ročníka bilingválnej formy štúdia prichádzajú s predpokladanou úrovňou osvojených vedomostí A2-B1/1. Počas piatich rokov štúdia si žiak osvojuje všetky kompetencie a funkcie jazyka stanovené pre nižšie komunikačné úrovne A2 až B2 tak, ako ich stanovuje Štátny vzdelávací program z cudzích jazykov pre príslušné stupne vzdelávania. Žiak si zároveň dopĺňa kompetencie špecifické pre úroveň C1, ktoré budú prezentované nižšie.

                 Používatelia jazyka na úrovni C1 sú vystavení dlhodobému prirodzenému procesu osvojovania si cudzieho jazyka vo formálnom alebo neformálnom prostredí. To znamená, že používateľ na úrovni C1 „dokáže zvoliť vhodnú formuláciu z rozsiahlych možností jazyka na to, aby sa jasne vyjadril, a nemusel obmedzovať to, čo chce povedať“ (SERR, 2013, s. 111). Uvedený profil študenta anglického jazyka končiaceho na úrovni C1 je prezentovaný formou výkonu žiaka v jednotlivých oblastiach, t.j. formou výkonového štandardu.

      

     Forma výchovy a vzdelávania

     Výchova a vzdelávanie sa v Gymnáziu Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov organizuje dennou formou štúdia. Pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, sa vzdelávanie organizuje dennou formou štúdia alebo formou individuálneho vzdelávania.

     Denná forma štúdia sa môže organizovať aj dištančnou formou – vzdelávaním, v ktorom sú učiteľ a žiak bez priameho kontaktu, t. j. oddelení v čase alebo mieste, prípadne v oboch, a v ktorom spolu komunikujú prostredníctvom dostupných prostriedkov – najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.

     Pri prechode školy na dištančnú formu štúdia sa vyučovanie neprerušuje, ale mení formu. Všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre vyučujúcich, žiakov a rodičov. Dištančné vzdelávanie sa vedie v triednej knihe s poznámkou o dištančnej forme a dôvodoch dištančného vzdelávania. Vzdelanie získané vo všetkých formách štúdia je rovnocenné. Dištančná forma štúdia sa realizuje u nás na úrovni skupiny, triedy alebo príslušných ročníkov v rozsahu určenom riaditeľkou školy pre vyučovacie hodiny v triede alebo v skupine z dôvodov organizačných ako sú maturitné skúšky, prijímacie skúšky, veľké školské podujatia a podobne.

     V prípade havárie v budove školy alebo rekonštrukcie budovy školy podľa rozhodnutia oprávnenej osoby zriaďovateľa sa môže prejsť na dištančnú formu štúdia,, najviac však jeden mesiac.

     O prechode na dištančné vzdelávanie a spôsobe, ako bude prebiehať výučba sú preukázateľným spôsobom (správou na EduPage) vopred oboznámení všetci učitelia a tí žiaci, ktorí sa budú vzdelávať dištančnou formou štúdia, vrátane ich zákonných zástupcov.

      

     Vzdelávacie oblasti

     Vzdelávacie oblasti, čiže okruhy, do ktorých patrí problematika príbuzných vyučovacích predmetov. Zabezpečujú nadväznosť a previazanosť obsahu jednotlivých/príbuzných vyučovacích predmetov, ktoré patria do konkrétnej oblasti. Umožňujú rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, a tým aj kooperáciu v rámci jednotlivých predmetov.

     Tab. 1 Vzdelávacie oblasti a príslušné predmety ŠkVP pre gymnázium so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom

     VZDELÁVACIA OBLASŤ

     VYUČOVACIE PREDMETY

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     Druhý vyučovací jazyk

     Cudzí jazyk

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika

     Informatika

     Človek a príroda

     Fyzika

     Chémia

     Biológia

     Človek a spoločnosť

     Dejepis

     Geografia

     Občianska náuka

     Človek a hodnoty

     Etická výchova/

     Náboženská výchova

     Umenie a kultúra

     Umenie a kultúra

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova

      

     Rýchlo sa meniaca realita súčasnej globalizovanej spoločnosti s novými technológiami a sociálnymi zmenami ovplyvňuje postoje, hodnotový systém žiakov a ich konanie. Odráža sa to aj vo vzdelávaní cez prierezové témy, ktoré sa svojím obsahom a výchovným zameraním premietajú do vymedzených vzdelávacích oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú ich obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti, s každodennou skúsenosťou žiaka a konkrétnej triedy. Ciele sa napĺňajú na triednických hodinách, účelových cvičeniach, kurzoch, exkurziách, výletoch, v záujmovej činnosti a iných triednych i celoškolských podujatiach. Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Jednotlivé formy sa môžu aj ľubovoľne kombinovať. Prierezový charakter majú tieto témy: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, mediálna výchova, multikultúrna výchova, ochrana života a zdravia.

     Osobnostný a sociálny rozvoj sme začlenili do každého predmetu, pretože úlohou je podporovať žiakovu emocionálnu pohodu a integritu. Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov je príprava na zodpovedné partnerské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Na škole pracuje koordinátor zdravotnej výchovy. Výchovu k ľudským právam sme začlenili do učebných osnov občianskej náuky, dejepisu, etickej a náboženskej výchovy, geografie a biológie. Pre problematiku výchovy k ľudským právam sme zriadili funkciu koordinátora ľudských práv, ktorý má túto problematiku usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv. Koordinátor zabezpečí efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity.

     Environmentálnu výchovu sme začlenili do učebných osnov predmetov: geografia, fyzika, chémia, biológia a telesná a športová príprava. Ďalšou formou vyučovania sú geografické a biologicko-geografické exkurzie tematicky zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia. Neformálne vzdelávanie a aktivity v projekt Erasmus + sú tiež zamerané na zdravý životný štýl, ekológiu, triedenie odpadu.

     Mediálnu výchovu sme začlenili do učebných osnov: slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov, etickej výchovy, umenia a kultúry a dejín umenia.

     Multikultúrnu výchovu sme začlenili do učebných osnov týchto predmetov: cudzie jazyky, dejepis, geografia, dejiny umenia, občianska náuka, etická a náboženská výchova.

     Ochranu zdravia a života budeme realizovať formou účelových cvičení v 1. a 2. ročníku a počas internej časti maturitnej skúšky pre študentov 1., 2. ročníka organizovaním exkurzii do prírody v spolupráci s lektormi Ústavu biológie UPJŠ Košice a kurzu na ochranu života a zdravia pre žiakov 3. ročníka. Túto prierezovú tému sme začlenili aj do učebných osnov dejepisu, geografie, občianskej náuky, etickej výchovy, fyziky, chémie, biológie a telesnej a športovej výchovy.

      

     Jazyk a komunikácia

     Vzdelávaciu oblasť tvoria vyučovacie predmety zahrnuté do troch skupín: slovenský jazyk, cudzie jazyky – nemecký, ruský,francúzsky a španielsky a druhý vyučovací jazyk v bilingválnom štúdiu anglický jazyk.

     Spoločným menovateľom tejto oblasti je jazyk, ktorý sa chápe ako zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka, nástroj myslenia a komunikácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov, na získavanie a odovzdávanie informácií, k zvyšovaniu jazykovej kultúry ústnych i písomných jazykových prejavov žiakov a k rozvíjaniu čitateľských kompetencií zameraných na prácu s textom (čítanie s porozumením, deklamácia, počúvanie s porozumením), na jeho analýzu a hodnotenie. Špecifickou zložkou oblasti je literatúra, ktorá spája slovenský jazyk, anglický jazyk a druhý jazyk. Jej základom sa stáva postupné rozvíjanie analytického čítania a rozvoj schopnosti pracovať s významom literárneho textu na vyššej individuálnej úrovni.

      

     6.2   Matematika a práca s informáciami

     Cieľom tejto vzdelávacej oblasti (matematika a informatika) je rozvíjať matematické myslenie (pochopenie kvantitatívnych a priestorových vzťahov), ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách. Prehlbuje sa abstraktné, analytické, systémové myslenie a logické usudzovanie žiaka. Učí zrozumiteľne a vecne argumentovať. Podporuje schopnosť efektívnym a tvorivým spôsobom využívať informačno-komunikačné technológie, informačné zdroje a možnosti aplikačného programového vybavenia. Buduje informatickú kultúru, založenú na rešpektovaní právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.

     V priebehu štúdia žiaci nadobudnú vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré nájdu uplatnenie v širokej škále odborov ľudskej činnosti. Zvládnutím vedomostí a zručností sa zvyšuje uplatnenia absolventov gymnázia v ďalšom vzdelávaní, vrátane celoživotného, a konečne i na samotnom trhu práce.

      

     6.3   Človek a príroda

     Vzdelávaciu oblasť tvoria vyučovacie predmety fyzika, chémia a biológia. Základnou charakteristikou tejto vzdelávacej oblasti je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote, a porozumenie ich podstate, čo si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu v rámci prírodovedných predmetov. Cieľom je nielen viesť žiakov k pochopeniu dejov prebiehajúcich v reálnom svete, ale aj naučiť ich kriticky myslieť, získavať a hodnotiť informácie. Prírodovedné vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.

      

     6.4   Človek a spoločnosť

     Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti je aktívny prístup k reflektovaniu minulosti a prítomnosti v kontexte miesta, regiónu a štátu. Prostredníctvom tejto vzdelávacej oblasti sa žiaci zoznamujú s najvýznamnejšími historickými, geografickými a spoločenskými procesmi a javmi, ktoré sa premietajú do ich každodenného života. Učia sa z potrieb prítomnosti o minulosti svojho národa a iných národov, poznávajú prírodné aj spoločenské charakteristiky svojej krajiny a iných krajín v Európe i vo svete. Žiaci sa učia kriticky reflektovať spoločenskú skutočnosť, posudzovať rôzne prístupy k riešeniu problémov v prítomnosti, ktorej korene možno hľadať v minulosti. Vzdelávacia oblasť prispieva k utváraniu historického vedomia. Ďalej vedie žiakov k rešpektovaniu základných princípov demokracie a pripravuje žiakov na zodpovedný občiansky život v demokratickej spoločnosti. Vzdelávaciu oblasť tvoria vyučovacie predmety dejepis, občianska náuka a geografia.

      

     6.5   Človek a hodnoty

     Hlavnou úlohou tejto vzdelávacej oblasti je aktívne sa podieľať na formovaní osobnosti žiaka, podporovať pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáhať k osvojeniu si správania, ktoré je s nimi v súlade. Vedie žiakov k tomu, aby si vedeli vytvoriť

     Obsah vzdelávacej oblasti sa realizuje prostredníctvom povinne voliteľných vyučovacích

      

     predmetov etická výchova alebo náboženská výchova. Predmet etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Cieľom predmetu náboženská výchova je motivovať žiaka k viere, osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v spoločnosti.

      

     6.6   Umenie a kultúra

     Vzdelávacia oblasť rozvíja u žiaka komplexné vnímanie kultúry a umenia v intenciách aktuálnych spoločenských procesov. Podieľa sa na rozvíjaní kultúrneho povedomia a kultúrnej identity žiaka, jeho kritického myslenia vo vzťahu k mediálnej produkcii a k aktuálnym kultúrnym procesom, prehlbuje jeho záujem o kultúru, kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa, štátu a iných kultúr. Prispieva k tomu, aby sa žiak naučil rozlišovať medzi hlavnými kultúrnymi, umeleckými smermi, prúdmi a druhmi, pochopil význam a hodnotu kultúry a umenia v živote človeka a spoločnosti a zaujal vlastný postoj k hodnotám národnej kultúry a kultúry iných národov.

     Žiaci sa učia verbalizovať, diskutovať a interpretovať, ale tiež umeleckými prostriedkami a médiami vyjadrovať rôznorodé zážitky z vnímania umeleckých diel a kultúry. Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti je rozvoj umeleckej, estetickej, vizuálnej, akustickej, jazykovej a pohybovej kultúry žiaka v učebných situáciách, v ktorých žiaci aktívne reflektujú súčasné umenie a kultúru. Využíva pritom skúsenostné metódy postavené na osobnom zážitku, reflexii, aktívnej tvorbe v rámci projektov v oblasti rôznych druhov umení a médií. Obsah vzdelávacej oblasti sa realizuje prostredníctvom predmetu umenie a kultúra.

      

     6.7 Zdravie a pohyb

     Vzdelávacia oblasť je zameraná na uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností súvisiacich so zdravým životným štýlom a pohybovou aktivitou. Oblasť sa realizuje vyučovacím predmetom telesná a športová výchova, ktorej najdôležitejším poslaním je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej aktivite ako k nevyhnutnému základu zdravého životného štýlu. Žiaci si vytvoria predstavu o význame pohybovej a športovej aktivity, spoznajú účinok vykonávaných cvičení na organizmus a možnosti upevňovania svojho zdravia. V rámci športových aktivít si osvoja a zdokonalia športové zručnosti a získajú vedomosti o rôznych športových odvetviach ako i organizácii športových súťaží. Pri realizovaní obsahu telesnej a športovej výchovy je dôležité rešpektovať individuálne dispozície žiakov, ktoré by mali byť zohľadnené pri plánovaní cvičení, ako i pri hodnotení žiakov. Významnou súčasťou je motivácia žiakov k dosiahnutiu individuálnych zlepšení vo svojej pohybovej výkonnosti pri akceptovaní ich vlastných predpokladov.

      

     Vzdelávacie štandardy

     Vzdelávacie štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré má žiak získať, aby mu mohol byť priznaný stupeň vzdelania, alebo aby mohol pokračovať vo vzdelávaní. Vzdelávacie štandardy sú vypracované v súlade s rámcovými učebnými plánmi a členia sa na

      a) výkonové štandardy, ktoré sú podrobnejším rozpracovaním cieľov vzdelávania a určujú úroveň spôsobilostí, ktoré má žiak nadobudnúť,

      b) obsahové štandardy, ktoré sú spracované podľa tematických celkov a určujú okruhy činností, témy, pojmy a fakty, ktoré tvoria obsahové jadro vzdelávacej oblasti alebo vyučovacieho predmetu.

      

     Vyučovací jazyk

     Vyučovacím jazykom je jazyk, v ktorom sa vyučovací predmet vyučuje, je zároveň aj jazykom, v ktorom sa skúška a monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania vykonáva.

     Vyučovacím jazykom v 4-ročnom štúdijnom odbore je slovenský jazyk.

     Vyučovacím jazykom v 5-ročnom bilingválnom štúdijnom odbore je slovenský jazyk a súčasne anglický jazyk.

      

      

     9      Rámcové učebné plány

     Rámcové učebné plány (ďalej len RUP) obsahujú zoznam vzdelávacích oblastí a zoznam povinných vyučovacích predmetov. RUP vymedzuje pre vyučovací predmet počet vyučovacích hodín, ktoré môže škola použiť na svoje zameranie v rámci tvorby školského vzdelávacieho programu. V školskom vzdelávacom programe sú použité všetky disponibilné hodiny uvedené v príslušných RUP. Poznámky k RUP sú záväzné, vychádzajú z potrieb a možností školy.

      

     Rámcový učebný plán pre školský rok 2023/2024

     Študijný odbor: 7902 J – gymnázium

     zostavený na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnázium

     a Školského vzdelávacieho programu P.E.A.K. Gymnázia Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov platného od 1. 09. 2015

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet

     1.

     2.

     3.

     4.

     ŠVP

     ŠkVP

     P

     V

     P

     V

     P

     V

     P

     V

      

      

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     3

     -

     3

     -

     3

     -

     3

     1

     12

     13

     Prvý cudzí jazyk (a)

     4

     -

     4

     -

     3

     1

     3

     1

     14

     16

     Druhý cudzí jazyk (a)

     3

     -

     3

     -

     3

     -

     3

     -

     12

     12

     Človek a príroda

     Fyzika (b)

     2

     -

     2

     -

     1

     -

     -

     -

     5

     5

     Chémia (b, c)

     2

     1

     2

     -

     1

     -

     -

     -

     5

     6

     Biológia (b, c)

     2

     1

     3

     -

     1

     -

     -

     -

     6

     7

     Človek a spoločnosť

     Dejepis

     2

     -

     2

     -

     2

     -

     -

     -

     6

     6

     Geografia

     2

     -

     1

     1

     1

     -

     -

     -

     4

     5

     Občianska náuka

     -

     -

     1

     -

     2

     -

     -

     -

     3

     3

     Človek a hodnoty

     Etická výchova/ Náboženská výchova (a)

     1

     -

     1

     -

     -

     -

     -

     -

     2

     2

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika

     4

     -

     4

     -

     4

     -

     -

     -

     12

     12

     Informatika (a)

     2

     -

     1

     -

     -

     -

     -

     -

     3

     3

     Umenie a kultúra

     Umenie a kultúra

     -

     -

     1

     -

     1

     -

     -

     -

     2

     2

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova (a)

     2

     1

     2

     1

     2

     -

     2

     -

     8

     10

     Povinné hodiny

      

     29

     -

     30

     -

     24

     -

     11

     -

     94

      

     Voliteľné predmety

     Určené všetkým žiakom

     -

     3

     -

     2

     -

     1

     -

     2

     30

        102

     AUP (d)

     -

     -

     -

     -

     -

     4

     -

     18

      

      22

     Spolu

      

     32

     32

     29

     31

     124

     124

      

     Poznámky:

     1. Povinné delenie tried
     2. Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku delí na skupiny

     Delená hodina v 1. ročníku

     1. V predmete biológia a chémia sa niektorá delená hodina v prvom a druhom ročníku využíva na realizáciu experimentov
     2. Žiak si vyberá voliteľné hodiny zo zoznamu voliteľných predmetov

      

     1. ročník
     2. Tri voliteľné hodiny v prvom ročníku sú povinné pre všetkých žiakov a sú rozdelené nasledovne:

     1 hodina – chémia / rozšírenie obsahu učiva

     1 hodina – biológia / rozšírenie obsahu učiva

     1 hodina – telesná a športová výchova / zmena kvality výkonu

     1. Predmety etická a náboženská výchova sa nebudú klasifikovať (hodnotenie absolvoval)
     2. V rámci povinných hodín telesnej a športovej výchovy (2 hodiny) sme zaradili v 1. ročníku v jednom polroku plávanie.

      

     1. ročník
     2. Dve voliteľné hodiny v druhom ročníku sú povinné pre všetkých žiakov a sú rozdelené nasledovne:

     1 hodina – geografia / zmena kvality výkonu

     1 hodina – telesná a športová výchova / zmena kvality výkonu

     1. Predmety etická a náboženská výchova sa nebudú klasifikovať (hodnotenie aktívne absolvoval).
     2. V rámci povinných hodín telesnej a športovej výchovy (2 hodiny) sme zaradili v 2. ročníku v jednom polroku plávanie.
     3. Kurzovou formou realizujeme v 2. ročníku lyžiarsky a snowboardový výcvik.

      

     1. ročník
     2. Tri voliteľné hodiny v treťom ročníku je povinných pre všetkých žiakov a sú rozdelené nasledovne:

     1 hodina – 1. cudzí jazyk / zmena kvality výkonu

      

     4 hodiny voľba:

     Predmet

     Týždenný počet hodín

     Spôsob klasifikácie

     Seminár z dejepisu

     2

     stupeň 1 - 5

     Seminár z občianskej náuky

     2

     stupeň 1 - 5

     Seminár z matematiky

     2

     stupeň 1 - 5

     Seminár z informatiky

     2

     stupeň 1 - 5

     Seminár z fyziky

     2

     stupeň 1 - 5

     Seminár z chémie

     2

     stupeň 1 - 5

     Seminár z biológie

     2

     stupeň 1 - 5

     Seminár z geografie

     2

     stupeň 1 - 5

      

     1. Kurzovou formou realizujeme v 3. ročníku kurz na ochranu života a zdravia.

      

     1. ročník
     2. Dve voliteľné hodiny vo štvrtom ročníku sú povinné pre všetkých žiakov a sú rozdelené nasledovne:

     1 hodina – slovenský jazyk a literatúra/ zmena kvality výkonu

     1 hodina – 1. cudzí jazyk / zmena kvality výkonu

      

     18 hodín voľba:

     Predmet

     Týždenný počet hodín

     Spôsob klasifikácie

     Jazykové a literárne praktikum

     2

     stupeň 1 - 5

     Cvičenia v anglickom jazyku

     2

     stupeň 1 - 5

     Španielsky jazyk

     4

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúci dejepis

     4

     stupeň 1 - 5

     Seminár z dejepisu

     2

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúca občianska náuka

     4

     stupeň 1 - 5

     Spoločenskovedný seminár

     2

     stupeň 1 - 5

     Psychológia

     2

     stupeň 1 - 5

     Ekonómia

     2

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúca matematika

     4

     stupeň 1 - 5

     Seminár z matematiky

     2

     stupeň 1 - 5

     Cvičenia z matematiky

     2

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúca fyzika (pre technikov)

     4

     stupeň 1 - 5

     Seminár z fyziky

     2

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúca fyzika (pre medikov)

     4

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúca chémia

     4

     stupeň 1 - 5

     Seminár z chémie

     2

     stupeň 1 - 5

     Cvičenia z chémie

     2

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúca biológia

     4

     stupeň 1 - 5

     Seminár z biológie

     2

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúca geografia

     4

     stupeň 1 - 5

     Seminár z geografie– geopolitika

     2

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúca informatika

     4

     stupeň 1 - 5

     Seminár z informatiky

     2

     stupeň 1 - 5

     Dejiny umenia

     4

     stupeň 1 - 5

      

     1. Nepovinné predmety sa neklasifikujú.

      

     Plán bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou Gymnázia Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov dňa 23. 8. 2023 a tvorí súčasť školského vzdelávacieho programu

     s platnosťou od 1. 09. 2015.

      

      

     Učebný plán pre školský rok 2023/2024

     Študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium – anglický jazyk

     zostavený na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnázium

     a Školského vzdelávacieho programu P.E.A.K. Gymnázia Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov platného od 1. 09. 2015

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet

     1.

     2.

     3.

     4.

     5.

      

     ŠVP

      

     ŠkVP

     P

     V

     P

     V

     P

     V

     P

     V

     P

     V

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     3

     -

     3

     -

     3

     -

     3

     1

     -

     -

     12

     13

     Druhý vyučovací jazyk anglický jazyk (a)

     6

     -

     3

     1

     3

     1

     3

     1

     3

     1

      

      

      

     22

      

      

      

     31

     Anglická a americká literatúra (b)

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     2

     -

     -

     Konverzácia v anglickom jazyku (b)

     2

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     Filmová angličtina (b)

     2

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     Gramatický seminár (b)

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     2

     Písanie (b)

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     1

     Druhý cudzí jazyk (a)

     3

     -

     3

     -

     2

     1

     2

     1

     -

     -

     10

     12

     Človek a príroda

     Fyzika (c)

     -

     1

     2

     -

     2

     -

     1

     -

     -

     -

     5

     6

     Chémia (c)

     -

     1

     2

     -

     2

     -

     1

     -

     -

     -

     5

     6

     Biológia (b, e)

     -

     2

     2

     1

     3

     -

     1

     -

     -

     -

     6

     9

     Človek a spoločnosť

     Dejepis (b, e)

     -

     1

     2

     -

     2

     -

     2

     -

     -

     -

     6

     7

     Geografia (b, e)

     -

     2

     1

     1

     2

     -

     1

     -

     -

     -

      

     4

      

     9

     Reálie anglicky hovoriacich krajín (b, d)

     -

     -

     -

     -

     -

     2

     -

     -

     -

     -

     Občianska náuka (b, d)

     -

     -

     -

     -

     1

     -

     2

     -

     -

     -

     3

     3

     Človek a hodnoty

     Etická výchova/ Náboženská výchova (a)

     1

     -

     1

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     2

     2

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika (b, e)

     3

     1

     3

     1

     3

     -

     3

     -

     -

     -

     12

     14

     Informatika (a)

     -

     -

     2

     -

     1

     -

     -

     -

     -

     -

     3

     3

     Umenie a kultúra

     Umenie a kultúra (b, d)

     -

     -

     -

     -

     1

     -

     1

     -

     -

     -

     2

     2

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova (a)

     2

     1

     2

     1

     2

     1

     2

     -

     2

     -

     10

     13

     Povinné hodiny

      

     22

     -

     26

     -

     27

     -

     22

     -

     5

     -

     102

      

     Voliteľné predmety

     Určené všetkým žiakom

     -

     9

     -

     5

     -

     5

     -

     5

     -

     4

     28

     130

     AUP (f)

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     4

     -

     18

     50

     22

     Spolu

      

     31

     31

     32

     31

     27

     152

     152

      

     Poznámky:

     1. Povinné delenie tried
     2. Trieda sa delí na skupiny v predmetoch vyučovaných v druhom vyučovacom jazyku

     (c)  Trieda sa v 2. ročníku na jednej hodine týždenne delí na skupiny

     (d)  Predmet sa vyučuje v anglickom jazyku

     (e)  Predmet sa čiastočne vyučuje v anglickom jazyku

     1. Žiak si vyberá voliteľné hodiny zo zoznamu voliteľných predmetov
     2. ročník
     3. Deväť voliteľných hodín v prvom ročníku je povinných pre všetkých žiakov a sú rozdelené nasledovne:

     1 hodina – fyzika / rozšírenie obsahu učiva

     1 hodiny – chémia / zmena kvality výkonu

     2 hodiny – biológia / rozšírenie obsahu učiva

     1 hodina – dejepis / zmena kvality výkonu

     2 hodiny – geografia / zmena kvality výkonu

     1 hodina – matematika / rozšírenie obsahu učiva

     1 hodina – telesná a športová výchova / zmena kvality výkonu

     1. Predmet konverzácia v anglickom jazyku sa bude klasifikovať.
     2. Predmet gramatický seminár sa vyučuje v anglickom jazyku a bude sa klasifikovať.
     3. Predmety etická a náboženská výchova sa nebudú klasifikovať (hodnotenie aktívne absolvoval).

      

     1. ročník
     2. Päť voliteľných hodín v druhom ročníku je povinných pre všetkých žiakov a sú rozdelené nasledovne:

     1 hodina – druhý vyučovací jazyk – anglický jazyk / rozšírenie obsahu učiva

     1 hodina – biológia / rozšírenie obsahu učiva

     1 hodina – geografia / zmena kvality výkonu

     1 hodina – matematika / rozšírenie obsahu učiva

     1 hodina – telesná a športová výchova / zmena kvality výkonu

     1. Predmety etická a náboženská výchova sa nebudú klasifikovať (hodnotenie aktívne absolvoval).
     2. V rámci povinných hodín telesnej a športovej výchovy (2 hodiny) sme zaradili v 2. ročníku v jednom polroku plávanie.
     3. Kurzovou formou realizujeme v 2. ročníku lyžiarsky a snowboardový výcvik.

      

     1. ročník
     2. Päť voliteľných hodín v treťom ročníku je povinných pre všetkých žiakov a sú rozdelené nasledovne:

     1 hodina – druhý vyučovací jazyk – anglický jazyk / rozšírenie obsahu učiva

     1 hodina – cudzí jazyk / zmena kvality výkonu

     2 hodiny – reálie anglicky hovoriacich krajín

     1 hodina – telesná a športová výchova / zmena kvality výkonu

     1. Predmet  reálie anglicky hovoriacich krajín sa vyučujú v anglickom jazyku a budú sa klasifikovať.
     2. V rámci povinných hodín telesnej a športovej výchovy (2 hodiny) sme zaradili v 3. ročníku v jednom polroku plávanie.
     3. Kurzovou formou realizujeme v 3. ročníku kurz na ochranu života a zdravia.

      

     1. ročník
     2. Päť voliteľných hodín vo štvrtom ročníku je povinných pre všetkých žiakov a sú rozdelené nasledovne:

     1 hodina – slovenský jazyk a literatúra / zmena kvality výkonu

     1 hodina – druhý vyučovací jazyk – anglický jazyk / zmena kvality výkonu

     2 hodiny – anglická a americká literatúra

     1 hodina – cudzí jazyk / zmena kvality výkonu

     1. Predmet anglická a americká literatúra sa vyučuje v anglickom jazyku a bude sa klasifikovať.

      

     4 hodiny voľba:

     Predmet

     Týždenný počet hodín

     Spôsob klasifikácie

     Seminár z dejepisu

     2

     stupeň 1 - 5

     Seminár z občianskej náuky

     2

     stupeň 1 - 5

     Seminár z matematiky

     2

     stupeň 1 - 5

     Seminár z informatiky

     2

     stupeň 1 - 5

     Seminár z fyziky

     2

     stupeň 1 - 5

     Seminár z chémie

     2

     stupeň 1 - 5

     Seminár z biológie

     2

     stupeň 1 - 5

     Seminár z geografie

     2

     stupeň 1 - 5

      

     1. ročník
     2. Štyri voliteľné hodiny v piatom ročníku sú povinné pre všetkých žiakov a sú rozdelené nasledovne:

     1 hodina – druhý vyučovací jazyk – anglický jazyk / zmena kvality výkonu

     2 hodiny – gramatický seminár

     1 hodina – písanie

     1. Predmety gramatický seminár a čítanie s porozumením sa vyučujú v anglickom jazyku a budú sa klasifikovať.

      

     18 hodín voľba:

     Predmet

     Týždenný počet hodín

     Spôsob klasifikácie

     Jazykové a literárne praktikum

     2

     stupeň 1 - 5

     Cvičenia v anglickom jazyku

     2

     stupeň 1 - 5

     Konverzácia v nemeckom jazyku

     2

     stupeň 1 - 5

     Konverzácia v ruskom jazyku

     2

     stupeň 1 - 5

     Španielsky jazyk

     4

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúci dejepis

     4

     stupeň 1 - 5

     Seminár z dejepisu

     2

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúca občianska náuka

     4

     stupeň 1 - 5

     Spoločenskovedný seminár

     2

     stupeň 1 - 5

     Spoločenské náuky a filozofia

     2

     stupeň 1 - 5

     Psychológia

     2

     stupeň 1 - 5

     Ekonómia

     2

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúca matematika

     4

     stupeň 1 - 5

     Seminár z matematiky

     2

     stupeň 1 - 5

     Cvičenia z matematiky

     2

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúca fyzika (pre technikov)

     4

     stupeň 1 - 5

     Seminár z fyziky 

     2

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúca fyzika (pre medikov)

     4

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúca chémia

     4

     stupeň 1 - 5

     Seminár z chémie

     2

     stupeň 1 - 5

     Cvičenia z chémie

     2

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúca biológia

     4

     stupeň 1 - 5

     Seminár z biológie

     2

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúca geografia

     4

     stupeň 1 - 5

     Seminár z geografie– geopolitika

     2

     stupeň 1 - 5

     Rozširujúca informatika

     4

     stupeň 1 - 5

     Seminár z informatiky

     2

     stupeň 1 - 5

     Dejiny umenia

     4

     stupeň 1 - 5

      

     1. Nepovinné predmety sa neklasifikujú.

      

      

     Plán bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou Gymnázia Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov dňa 23. 8. 2023 a tvorí súčasť školského vzdelávacieho programu s platnosťou od 1. 09. 2015.

      

      

     10   Osobitosti výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania

      

     Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej aj „ŠVVP“) je žiak, ktorý má zariadením poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

     Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (cieľov a obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. Zohľadnenie individuálnych potrieb žiaka sa realizuje s cieľom zabezpečiť mu rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností a osobnosti, a s cieľom dosiahnuť primeraný stupeň vzdelania a primerané začlenenie do spoločnosti.

     Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je:

     1. žiak so zdravotným znevýhodnením, t. j.:

     • žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím),

     •   žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, žiak s poruchou správania),

     b) žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia,

     c) žiak s nadaním.

     Inkluzívne vzdelávanie je spoločná výchova a vzdelávanie žiakov, uskutočňované na základe rovnosti príležitostí a rešpektovania ich výchovno-vzdelávacích potrieb a individuálnych osobitostí a podporujúce ich aktívne zapojenie do výchovno-vzdelávacích činností školy alebo školského zariadenia.

     Cieľom inkluzívneho vzdelávania je, aby sa podpora vo výchove a vzdelávaní odvíjala od skutočných potrieb žiaka, a vytvárala tak priaznivé prostredie a príležitosti pre naplnenie individuálneho potenciálu každého žiaka.

     Na podporu výchovy a vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečujeme najmä:

     1. vzdelávaním podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ak je to potrebné), individuálna práca so žiakmi, používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, úpravu vzdelávacích cieľov a obsahu, uplatňovanie rozličných foriem hodnotenia, úzku spoluprácu s rodičmi a ďalšie, v závislosti od individuálnej potreby konkrétneho žiaka,
     2. materiálnym vybavením, ktoré zahŕňa špeciálne edukačné publikácie, kompenzačné pomôcky, digitálne technológie, úpravu prostredia,
     3. pedagogickou a odbornou podporou školského podporného tímu a zariadení poradenstva a prevencie.

     Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzdeláva podľa školského vzdelávacieho programu a rámcového učebného plánu školy. Ak špeciálne výchovnovzdelávacie potreby neumožňujú žiakovi, aby sa vzdelával podľa školského vzdelávacieho programu školy, žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu. V súlade s odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka, individuálny vzdelávací program žiaka so ŠVVP vypracováva pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, prípadne aj s ostatnými vyučujúcimi. Títo pedagogickí a odborní zamestnanci školy najlepšie poznajú žiaka so ŠVVP, poznajú jeho rodinné zázemie, návyky a preferované spôsoby učenia. Prihliadame na individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby konkrétneho žiaka.

     Pri realizácii vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov sa berieme ohľad na individuálne osobitosti žiaka so zdravotným znevýhodnením, ale iba v takom rozsahu, aby výsledky žiaka so zdravotným znevýhodnením reflektovali profil absolventa gymnázia. Vzdelávame žiakov so zdravotným znevýhodnením spolu s ostatnými žiakmi školy, vytvárame podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania a odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie a v spolupráci so školským podporným tímom.

     Zabezpečujeme najmä:

      1. odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky zodpovedajúce individuálnym potrebám žiaka so zdravotným znevýhodnením a tiež systematickú spoluprácu školy so zariadením poradenstva a prevencie alebo špeciálnou školou,
      2. vyučovanie za pomoci ďalšieho pedagogického zamestnanca, individuálne alebo v skupinách na vyučovaní, prednostne v triede spolu s ostatnými žiakmi alebo mimo triedy, pričom obsah, formy a metódy vyučovania sa konzultuje s príslušným učiteľom,
      3. možnosť učiteľom flexibilne prispôsobiť rozsah a štruktúru vyučovacej hodiny zohľadňujúc momentálny psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré sú dôsledkom ich zdravotného znevýhodnenia.

      

     1. Osobitosti výchovy a vzdelávanie cudzincov

     Prístup k vzdelávaciemu systému podľa platných zákonov SR zabezpečujeme aj pre detí cudzincov, ktoré je legislatívne zabezpečené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 146, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10 ods. 12, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení a Metodický pokyn Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

     Cudzinci sú deti:

     1. osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky;
     2. žiadateľov o udelenie azylu na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu;
     3. Slovákov žijúcich v zahraničí;
     4. ako žiadatelia o udelenie azylu podľa osobitného predpisu;
     5. ako cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území SR bez sprievodu zákonného zástupcu.

     Žiakom – deťom cudzincov sa poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky. Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu sa berie ohľad na individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka. Úprava organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu (metód, prístupov, jazykovej podpory) sa realizuje s cieľom zabezpečiť mu rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností a osobnosti a primerané začlenenie do spoločnosti.

     Žiaci, ktorí boli priebežne hodnotení iba slovne, na konci polroka (školského roka) musia byť pre postup do vyššieho ročníka hodnotení súhrne z vyučovacích predmetov absolvoval alebo úspešne absolvoval. Ak z nejakého predmetu je žiak hodnotený neabsolvoval, nemôže postúpiť do vyššieho ročníka.

     Pre žiakov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú kurzy štátneho jazyka. Žiaci sú podľa vstupného orientačného pohovoru zaradení do príslušného jazykového kurzu (základný kurz, rozširujúci kurz). Žiaci bez znalosti alebo s veľmi nízkou jazykovou kompetenciou sú vzdelávaní v základnom kurze štátneho (slovenského) jazyka.

     Deti cudzincov na odstránenie jazykových bariér môžu absolvovať základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka, ktoré organizuje odbor školstva okresného úradu v sídle kraja.

     Jazykové kurzy pre deti cudzincov môže organizovať aj iná právnická osoba alebo fyzická osoba po získaní akreditácie.

     Z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku, a to najviac na jeden školský rok. Po nástupe do školy žiak má určitý čas (jeden polrok) na adaptáciu na nové prostredie a podmienky.

     Minimálne možnosti podpory - zapojenie žiaka neovládajúceho vyučovací jazyk školy do výchovno-vzdelávacieho procesu. Ide najmä o prácu s lexikálnou zásobou, komunikáciu na vyučovacej hodine, ale aj samostatnú prácu rozvíjajúcu žiakove zručnosti a spôsobilosti v danej téme. Učiteľ každého vyučovacieho predmetu by mal preto podporovať rozvoj jazyka, ktorý sa k tomuto predmetu viaže. Päť základných princípov:

     1. prepájať obsah vyučovacieho predmetu s jazykom

     2. aktivovať predchádzajúce skúsenosti a znalosti žiakov

     3. využívať názornú podporu

     4. vytvárať priestor pre komunikáciu

     5. vytvárať priestor pre aktívnu produkciu jazykových zručností.

     Stratégie, ktoré je možné využívať v individuálnej komunikácii so žiakom, ale aj pri frontálnej alebo skupinovej práci.

     Riaditeľ školy v prípade potreby dieťaťa zabezpečí pedagogického zamestnanca na realizáciu jazykového kurzu slovenského jazyka. Zároveň požiada príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja o finančné prostriedky.

     Pri hodnotení postupujeme ako pri hodnotení žiakov po prestupe na školu s iným vyučovacím jazykom.

     Od 1. 1. 2022 nadbudla účinnosť novela zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebežné hodnotenie žiaka počas školského roka. Súhrnné hodnotenie vo vyučovacom predmete v strednej škole sa vykonáva formou klasifikácie alebo kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia. Súhrnné hodnotenie vykonané formou kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia je hodnotenie žiaka klasifikačným stupňom a opisom toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete.  

      

     1. Osobitosti výchovy a vzdelávania detí a žiakov v národnostných školách a národnostných triedach

      

     Naša škola nie je národostnou školou.